Monday, May 08, 2006

NEWS LETTER OF BAM 48


بنی آدم اعضای یکدیگرند


شماره 48 ، چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385

در این شماره می خوانید
صدای قربانیان
بنیاد کودک
جشن بهار برای کودکان بهاری
و
.
.
.


سر مقاله

باغ شهر بم ، شهر صلح و دوستی و نسبت آن با چادر آباد و محله های استیجاری

در هفته گذشته و در یک روز دو خبر دریافت کردم که هر دو برایم ناگهانی و غیرمنتظره بود. اولی را از مسئول دبیرخانه سومین جشنواره مطبوعات در حوزه شهری تلفنی شنیدم: یکی از سرمقاله های خبرنامه شهروندان و مشارکت با عنوان » ستاد راهبری و سیاستگزاری بازسازی بم ، از دور دستی بر آتش و دستی بر خاکستر« در میان سرمقاله های مطبوعات کشور رتبه نخست را دریافت کرده بود و دومی را حضوری از رئیس محترم شورای شهر بم شنیدم: » اردوگاه امیرکبیر با بیش از هزار و صد خانوار برچیده شد«. با شنیدن این اخبار دو احساس خوشایند و ناخوشایند و هر دو با هم به سراغم آمدند و تا لحظه نوشتن این یادداشت رهایم نکرده است. مگر نه اینکه در چندین شماره خبرنامه از مکان یابی نادرست اردوگاهها در بستر قنوات و سفره آب زیرزمینی نوشته ام.
مگر نه اینکه در حاشیه باغ شهری که منظر زیستی ، فرهنگی آن (قنات ، باغ ، ارگ) به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیده است. وجود اردوگاه و حلبی آباد زیبنده نیست.مگر نه اینکه در مسیر ترانزیت مواد مخدر و مواد سوختی اولی از خارج به داخل و دومی از داخل به خارج این اردوگاه ها باراندازهای مناسبی بوده و هستند
مگر نه این که این عمل اوج هماهنگی بین بخشی در یک شهر است ، شورای شهر و شهرداری ، فرمانداری ، نیروی انتظامی و ... در مدتی کمتر از دو هفته بیش از هزار و صد خانوار را جابجا کرده اند
پس چرا این احساس ناخوشایند همچنان پابرجا مانده است
ناشادی من ناشی از شکست در به کرسی نشاندن اهمیت و ضرورت مشارکت سازمان یافته شهروندان (در عرصه های برنامه ریزی ، اجرا ، مدیریت، ارزشیابی و تقسیم منابع و منافع) در امر مدیریت اردوگاهها نزد مقامات اداری است ( بخشی از گزارش بیست ماه قبل این تلاش در همین صفحه آمده است) این شکست همین امروز پیامد فوری و عملی خود را نشان داده است اردوگاه برچیده شده است اما در حاشیه ارگ چند کیلومتر بالاتر پشت توری های یک اردوگاه دیگر ، زیست گاه انسانی دیگری و این بار به معنی واقعی آلونک و چادرآباد برپا شده است. چند ده خانوار رانده شده از اردوگاه امیرکبیر به زمین های دو زمیندار بزرگ پناه برده و اطراق کرده اند
مسئله فقط به بعد حرفه ای محدود نمی شود. مهمتر از آن اینکه به عنوان یک شهروند و عضوی از انجمن دوستداران کودک کرمان که پیمان نامه حقوق کودک را پذیرفته است و برای عینیت یافتن آن می کوشد در این اردیبهشت ماه داغ ، کودکان در زیر چادرهایی که گوشه های آن را بالا زده اند بی حال در خواب و بیداری غلت می زنند و فقط با قطرات عرق تن شان می توانند خنک شوند. آب و برق وجود ندارد. کودکان بزرگتر دائماً با موتور سیکلت از فاصله دور با گالن آب می آورند و در اطراف چادر می پاشند تا شاید کمی خنک تر شوند و شب ها چراغ های فانوس (دستی ) روشنی بخش محفل این شهروندان ساکن شهری است که در آن زمین ندارند و وارث زمین جان باختگان زلزله هم نیستند. فرماندار تعداد این شهروندان را 3000 خانوار تخمین می زند. آیا راه حلی وجود ندارد؟
دولت ژاپن 1000 واحد مسکونی پیش ساخته را به بم ارسال کرده است که 36 متر مساحت ، 15 سال گارانتی و 50 سال عمر مفید دارد
هر چند رئیس شورای شهر این بخشش دولت ژاپن را به طناب دار مجانی تشبیه کرده است اما من از ایشان می پرسم مگر نمی شودمانند بسیاری از نقاط جهان طناب دار را به طناب نجات تبدیل کرد؟ تجربه جهان نشان داده است که شدنی است و می تواند و باید که شدنی باشد
همه می دانیم در بافت اصلی شهر در چهار دهه اخیر مالکین بزرگ ، باغ ها را برای کسب منفعت بیشتر ( تبدیل زمین کشاورزی به زمین مسکونی – تجاری) خشکانیده اند و عرصه ها بایر مانده است. آیا شهرداری نمی تواند این اراضی را برای استقرار این خانه های آماده در مقیاس 20 تا 50 واحدی اجاره کند؟ و محله های استیجاری ایجاد نماید؟ آیا اراضی در تملک شهرداری در بافت اصلی شهر کاربری بهتر از این می تواند داشته باشد؟
جرم این شهروندان نداشتن سند دستی یا ثبتی مالکیت زمین در شهر بم است. جرم کودکان آنان چیست؟
در بسیاری از شهرهای مدرن اروپایی امروز ، شهرداری ها زمین های خود و یا استیجاری را برای برپا کردن محله های این چنینی و ارزان قیمت ، با عمر همین حدود 50 سال اختصاص داده اند. این امر سبب می شود که شهروندان و به ویژه کودکان جداسازی و تفکیک نشوند و حلبی آباد هم بوجود نیاید. از مقامات شهرستان بم و استان کرمان می خواهم این مسئله را به بحث عمومی بگذارند. بم شایسته است می تواند و باید الگوی شهر صلح و دوستی ها شود. این دوستی را ابتدا با همسایگان خودمان در زمان قبل از زلزله به ویژه کودکانمان با یکدیگر تجربه کنیم
اردوگاهها در بم
راه حل های موجود و
راه حل های ممکن


این بخشی از گزارشی است که به درخواست استانداری کرمان در مهرماه 1383 توسط گروهی از کارشناسان استانداری به سرپرستی مدیر مسئول خبرنامه تهیه شده است و خواندن آن پس از نزدیک به بیست ماه خالی از لطف نیست
توجه دقیق ، جدی و عملی به ابعاد گوناگون وضعیت بحرانی اردوگاهها ، که خود زلزله دیگری در تعاملات و کنشهای اجتماعی در پی خواهد داشت و پیامدهای آن در شرایطی که میزان اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی در پایین ترین سطح خود قرار گرفته است غیرقابل پیش بینی است
بنابراین علاوه بر تأمین اعتبارات لازم توسط دولت ، انتخاب راهبردهای مناسب ، تعریف ساز و کارهای مدیریتی و ساز و کار مشارکت شهروندان نیز ضروری خواهد بود
در ادامه سناریوهای ممکن برای بهبود وضعیت پیشنهاد می شود
سناریو اول: اصلاح وضعیت موجود
اهداف
یک) کاهش شرایط آسیب زای فعلی
دو) افزایش سطح تحمل اجتماعی
سه) کاهش میزان تخریب اموال عمومی
چهار) افزایش میزان اعتماد اجتماعی
سازو کارها
تعریف فرایند جلب مشارکت شهروندان در مدیریت مسائل محیط خود (شامل مدیریت تأسیسات و امکانات عمومی ، تهیه مشخصات کامل اعضا خانواده های ساکن اردوگاه و به روز نگه داشتن آن ، به طوری که مدیریت مشارکتی اردوگاه بتواند هر جایگزینی و نقل و انتقالی را به طور شفاف گزارش نماید و امکان همسایگی گروه های خویشاوندی و نزدیک به لحاظ فرهنگی و سبک زندگی را فراهم آورد
تعریف فرایند جهت دادن کمکهای سازمان های غیردولتی به سمت تکمیل امکانات اردوگاههای مسکونی فعلی
تعریف فرایند هزینه کردن اعتبارات برای بهبود شرایط موجود تحت نظارت نمایندگان ساکنان
فرایند اجرایی
یک- تشکیل اجتماعات محلی ، با توجه به مجموعه خانواده های همسایه 40 تا 70 خانواری و کمک به انتخاب نمایندگان زن و مرد ، با استفاده از تجربه اجتماعات محلی (شورایاری) که به تصویب شورای اجتماعی استان رسیده است و فراهم کردن ملزومات مورد نیاز آن ، دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم (وابسته به شورای شهر بم) می تواند با برگزاری نشست های همسایگان ، متناسب با نحوه بلوک بندی اردوگاهها ، اجتماعات محلی فوق را سامان دهی کند
دو- از طرف دیگر دفتر هماهنگی سازمان های غیردولتی در بم ، می تواند با برگزاری نشست میان سازمان های غیردولتی خارجی و داخلی ، پروژه هایی را که در اجتماعات محلی تهیه شده است ، به لحاظ فنی و مالی حمایت کند
سه- هزینه هایی که برای تأسیسات زیر بنایی (فاضلاب ، برق ، تسطیح ، روشنایی معابر و ...) می شود با حضور نمایندگان اجتماعات در هر اردوگاه ، برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی شود. استفاده کنندگان ار خدمات بهتر از هر کس می توانند بر اجرای آن به لحاظ زمان و نحوه اجرا نظارت کرده و ستاد حوادث غیرمترقبه را در جریان امر قرار دهند
سناریو دوم: اصلاح وضع موجود همراه با محدود کردن ساکنان اردوگاهها
علاوه بر اهداف مندرج در سناریوی اول ، دو هدف اختصاصی دیگر در سناریوی دوم وجود دارد
یک) فراهم آوردن ملزومات لازم برای انتقال خانواده هایی که در بافت اصلی شهر دارای اسکان موقت و یا زمین هستند ، اما به دلایلی از جمله روشن نبودن وضعیت احداث حصار در اطراف واحد مسکونی خود در اردوگاه مانده اند
دو) فراهم آوردن ملزومات لازم برای انتقال خانواده هایی که اساساً ساکن سایر مناطق شهرستان ، استان و یا کشور بوده اما به هر دلیل صاحب دفترچه مرحله دوم شده و به امید استفاده از امکانات امدادی در اردوگاه ماندگار شده اند
ساز و کارها
یک- تعریف فرایند همکاری نزدیک میان ستاد حوادث غیرمترقبه و امداد با ستاد بازسازی برای کمک به احداث حصار برای خانواده های وضعیت (1) ، همزمان تعریف فرایند جابجا کردن کانکس ها به درون زمین افراد مذکور ، با پرداخت هزینه حمل و نقل و ترجیحاً از امکانات مناطق اردوگاهی که هنوز مسکونی نشده است استفاده شود ، حتی اگر این مسئله ضایعاتی به لحاظ سازه های نصب شده داشته باشد
دو- تعریف فبرایند تشویق خانواده های دارای وضعیت (2) از طریق طرح علنی و عمومی در میان نمایندگان منتخب اجتماعات محلی در اردوگاه و روند کدخدا منشی که در آن مسئله خرید دفترچه مطرح می شود بطوری که خانواده های مذکور بتوانند با فروش دفترچه این بار مقامات مسئول ( نه مانند برگه 20 به پیمانکاران اسکان موقت) اوضاع زندگی خود را در محل سکونت اصلی خود بهبود بخشند. این امر تا حدودی شبیه برنامه های سازمان ملل برای تشویق مهاجران افغانی به بازگشت به کشور خویش و پرداخت یارانه برای تبدیل زمین های کشت خشخاش به کشت محصولات غذایی است
فرایند اجرایی
یک- تشکیل ستاد مشترک و ایجاد هماهنگی میان فرمانداری و ستاد بازسازی بر اساس پروژه های خاص مانند طرح مذکور و با واگذاری مسئولیت قائم مقامی ستاد بازسازی به فرماندار
دو- تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان منتخب ساکنان هر اردوگاه و نماینده فرماندار برای بررسی پرونده ها و توافق با خانوارهای داوطلب
سناریوی سوم: اصلاح وضعیت موجود همراه با برچیدن تدریجی واحدهای اردوگاهی. علاوه بر اهداف مندرج در سناریوی اول و دوم سه هدف اختصاصی وجود دارد
یک) متوقف کردن ساخت اردوگاههایی که هنوز پیمانگاران مشغول ساخت آنها هستند و برنامه ریزی برای برچیدن و حمل تجهیزات آنها برای استفاده در سناریوی اول
دو) برچیدن آن بخش از اردوگاههایی که صرفاً قسمتی از آنها مسکونی شده است و در حوزه و حریم قنوات و سفره آب زیرزمینی قرار دارند
سه) واگذاری واحدهای باقیمانده در اردوگاههای موجود ، پس از جداسازی به مؤسسات و سازمان هایی که درگیر ساخت و ساز در بم هستند. مسئولیت این اردوگاهها به شکل مهمان پذیر به بخش خصوصی واگذار شود تا پس از پایان دوره بازسازی بلافاصله برچیده شود
چهار) کمک به ایجاد واحدهای استیجاری در سطح شهر برای آن دست از خانواده هایی که قبل از زلزله ساکن شهر بم بوده و در حال حاضر نمی توانند برای خود زمین برای ساخت واحد مسکونی تهیه کنند. مجموعاً تعداد آنها 3000 خانوار تخمین زده می شود
ساز و کار
تعریف فرایند تغییر مفاد قرار داد میان وزارت کشور و پیمانکاران
تعریف فرایند بررسی زیست محیطی که با توجه به مسیر قنوات و برنامه زمان بندی ، امر تعطیل اردوگاهها را تدوین کند
تعریف فرایند جلب مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد مهمان پذیر در واحدهای باقیمانده برای نیروهای کار اعزامی از سایر مناطق کشور به شهر بم

تعریف فرایند جلب مشارکت شورای شهر و شهرداری و بخش خصوصی برای احداث واحدهای مسکونی استیجاری در زمین های درون شهر متعلق به شهرداری در شکل محله های کوچک 20 – 50 خانواری
فرایند اجرا
یک- تصمیم گیری در سطح وزارت کشور و چانه زنی با پیمانکاران
دو- دعوت از یک گروه کارشناس قنات ، محیط زیست و نمایندگان قنوات برای بررسی خطرات ایجاد شده برای قنوات و راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت آن
سه - دعوت از بخش خصوصی برای ارائه طرح در جهت تبدیل واحدهای باقیمانده به مهمان پذیرهای موقت
چهار- جستجو برای تهیه زمین در درون بافت شهری برای برپایی محله های استیجاری راه حل مشکلات بم فقط تأمین اعتبارات و پول کافی نیست ، هر چند این امر بدیهی به نظر می رسد ، اما از آغاز فاجعه به دلیل شدت بحران و عدم حضور منظم صاحب نظران مستقل و شهروندان آسیب دیده ، در امر برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی دائماً و در بسیاری موارد تنها کلید حل مشکلات ، منابع مالی فهمیده شده است و این منابع از هر طریق فراهم و هزینه شده است. اما از آنجا که وضعیت موجود شکننده و بحرانی است ، پژوهشگران تقاضا دارند قبل از سرازیر کردن دوباره اعتبارات ، گزینه های مندرج در این گزارش همراه با ساز و کارها و فرایندهای اجرایی هر کدام به تمام دست اندرکاران و گروههای ذینفع در مسئله ارائه شود تا نقد و بررسی شود چنانکه
گفته اند: ضرر را از هر کجا که بگیرند منفعت است
صدای قربانیان 6

پدیده های نگران کننده

مرد ، 21 ساله ، مجرد ، فوق دیپلم ، شاغل: فرهنگ اصلی شهر از بین رفته است اگر همین طور پیش برود بم آینده ی بدی خواهد داشت
*
مرد ، سواد خواندن و نوشتن ، متأهل: عقب نشینی مربوط به طرح کوچه ها ، یک سوم خانه ی من در طرح وجود دارد در حالی که همسایه روبرویی که باغ هم هست فقط 2 یا 3 متر عقب نشینی دارد آیا این انصاف است
*
مرد ، 44 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، بیکار در جستجوی کار: عدم رعایت بهداشت ، نبود روشنایی معابر و ضعیف بودن برق
*
مرد ، 29 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل: از ناحیه ی پا آسیب دیده ام و باید پایم را جراحی پلاستیک کنم اما بیمه نیستم و هزینه ی زیادی را باید پرداخت کنم
*
مرد ، 30 ساله ، متأهل ، دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: بیکاری ، اگر برای ما دیپلم ها کار وجود ندارد چرا اینقدر مجبورمان می کنند درس بخوانیم من یک بیکارم به همه جا سر زدم اما فقط باید پارتی داشته باشی تا سر کار بروی
*
مرد ، 40 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل : اختلاف خانوادگی ما به دلیل نداشتن زمین و فشارهای مسئولین زیاد شده و هر روز با خانواده ام بحث داریم
*
مرد ، 40 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل: من یک راننده هستم مگر درآمد من چقدر هست که بتوانم زمین بخرم آن هم با این قیمت
*
مرد ، 25 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل : زمین ندارم و ما را تحت فشار قرار داده اند که باید هر چه زودتر اردوگاه را تخلیه کنیم من هم مغازه ام در اردوگاه است و هم خانه ام اگر از اردوگاه برویم بیکار می شوم
*
مرد ، 30 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: نداشتن زمین ، بالا رفتن قیمت زمین ، فردی که هیچ درآمدی ندارد چه باید بکند
*
مرد ، 38 ساله ، متأهل ، سواد در حد دبیرستان ، شاغل : نداشتن زمین و خانه
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: نداشتن زمین و بالا بودن قیمت زمین ، عدم نظارت دقیق بر وضعیت اردوگاهها
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، بیکار در جستجوی کار: خانه و زمین نداریم و هیچ منبع درآمدی هم نداریم که زمین تهیه کنیم
*
مرد ، 25 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: عدم رعایت بهداشت در اردوگاه
*
مرد ، 44 ساله ، فوت همسر در زلزله ، فوق دیپلم ، شاغل: بیماری سالک
*
مرد، 41 ساله ، متأهل ، دیپلم ، بازنشسته : بیکاری جوانان
*
مرد ، 20 ساله ، مجرد ، دانش آموز : گرد و خاک زیاد ، آسفالت نکردن کوچه و خیابان ها
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل : بیکاری جوانان و بالا بودن قیمت زمین و اجناس
*
مرد ، 15 ساله ، دانش آموز: حصار نداشتن خانه مان

انتظارات از همسایگان

مرد ، 21 ساله ، مجرد ، فوق دیپلم ، شاغل: لطف همسایه ها بیش از حد شامل حال ما می شود
*
مرد ، سواد خواندن و نوشتن ، متأهل: در مصرف برق صرفه جویی کنند تا با قطع برق روبرو نشویم
*
مرد ، 44 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، بیکار در جستجوی کار: رعایت حال یکدیگر را بکنند
*
مرد ، 29 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل: همه باید هماهنگ باشیم وقتی که کاری نمی توانیم انجام دهیم پس باید مقاومت کنیم
*
مرد ، 30 ساله ، متأهل ، دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: همه ی ما مثل هم هستیم پس برای رفع مشکلمان تنهایی فکر کنیم و با هم راهی بیاندیشیم
*
مرد ، 40 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل : چرا بعضی از همسایه ها اینقدر زود جای خود را خالی می کنند اگر با هم هماهنگ باشیم شاید بتوان کاری کرد حداقل به ما فرصتی می دهند که برای خود فکری بکنیم
*
مرد ، 40 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل: اگر با هم متحد باشیم بالاخره مسئولین برای ما فکری می کنند
*
مرد ، 25 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل : همه ی اردوگاهی ها با هم باشند و اگر متحد باشیم شاید مشکلی پیش نیاید
*
مرد ، 30 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: اگر حرف همه یکی باشد و با هم متحد باشیم شاید به ما فرصتی برای ترک اردوگاه بدهند
*
مرد ، 38 ساله ، متأهل ، سواد در حد دبیرستان ، شاغل : همه با هم باشیم و سر جایمان بمانیم تا شرایط تغییر کند
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: همه با هم هماهنگ باشیم و زیر بار حرف زور نرویم و اگر آنها خواستند ما را از اردوگاه بیرون کنند همه ی ما یک مشکل داریم پس برای رفع مشکلات ما باید فکری بکنند
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، بیکار در جستجوی کار: آنها هم مثل من هستند و هیچ کس نیست که مشکل ما را حل کند
*
مرد ، 25 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: به مشکلات همدیگر رسیدگی کنند
*
مرد ، 44 ساله ، فوت همسر در زلزله ، فوق دیپلم ، شاغل: به سفارش بزرگان دین عمل کنند
*
مرد، 41 ساله ، متأهل ، دیپلم ، بازنشسته : همسایه از همسایه ارث می برد
*
مرد ، 20 ساله ، مجرد ، دانش آموز : حق همسایگی را رعایت کنند
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل : رعایت حقوق همسایگی
*
مرد ، 15 ساله ، دانش آموز: با هم همکاری داشته باشند و بیشتر به همدیگر سر بزنندپدیده های ناامیدکننده

مرد ، 21 ساله ، مجرد ، فوق دیپلم ، شاغل: کندی روند ساخت و ساز ، برخورد بد مسئولین با مردم
*
مرد ، سواد خواندن و نوشتن ، متأهل: معلوم نیست چه زمانی خانه ام ساخته شود بعد هم باید قسط وام را پرداخت کنم
*
مرد ، 44 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، بیکار در جستجوی کار: بالا بودن هزینه ها مخصوصاً گرانی مصالح ساختمانی
*
مرد ، 29 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل: به دلیل مشکلی که پایم دارد نمی توانم هر روز سر کار بروم و با فشاری که مسئولین بر ما آورده اند واقعاً تمام درها به رویم بسته شده است
*
مرد ، 30 ساله ، متأهل ، دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: با توجه به اینکه ازدواج کرده ام و بیکار هستم ، تأمین معاش خانواده برایم خیلی مشکل است و این واقعاً ناامید کننده است
*
مرد ، 40 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل : شاید به خاطر مسائل مالی خانواده ام را از دست بدهم و هیچ کاری از دستم ساخته نیست
*
مرد ، 40 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل: چرا وضعیت ما را به درستی درک نمی کنند این خود جای ناامیدی است
*
مرد ، 25 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل : بی فکری مسئولین در مورد کسانی که در اردوگاه هستند
*
مرد ، 30 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: رسیدگی نکردن به وضعیت بهداشتی اردوگاه بخصوص کارگران شهرداری به جمع آوری زباله ها توجهی ندارند
*
مرد ، 38 ساله ، متأهل ، سواد در حد دبیرستان ، شاغل : به دلیل مشکلات و فقر مالی ، خانواده ام دارد از هم می پاشد
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: اینکه می خواهند ما را از اردوگاه بیرون کنند مسئولین که می دانند ما زمین ندارم و جایی را هم نداریم کانکس اجاره کنیم پس چه کار کنیم
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، بیکار در جستجوی کار: در حال حاضر آوارگان بم ما ساکنان اردوگاه هستیم
*
مرد ، 25 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: بیکاری جوانان
*
مرد ، 44 ساله ، فوت همسر در زلزله ، فوق دیپلم ، شاغل: مسئولین شعار می دهند ولی عمل نمی کنند
*
مرد، 41 ساله ، متأهل ، دیپلم ، بازنشسته : پدیده ی ناامید کننده ای وجود ندارد
*
مرد ، 20 ساله ، مجرد ، دانش آموز : کم کاری و بی فکری مسئولین
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل : پایین بودن امنیت
*
مرد ، 15 ساله ، دانش آموز: دزدی و ناامنی


انتظارات از مسئولین

مرد ، 21 ساله ، مجرد ، فوق دیپلم ، شاغل: اگر مسئولیتی قبول می کنند هیچ منتی بر مردم نداشته باشند
*
مرد ، سواد خواندن و نوشتن ، متأهل: کار مردم را راه بیاندازند
*
مرد ، 44 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، بیکار در جستجوی کار: به وضعیت اردوگاه و ساکنان آن رسیدگی کنند
*
مرد ، 29 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل: عیدی مسئولین به ساکنان اردوگاه این بود که هر چه زودتر اردوگاه را تخلیه کنند از این بابت از آنها تشکر می کنیم
*
مرد ، 30 ساله ، متأهل ، دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: به من کمک کنند تا عمل مهره های کمرم انجام شود تا بتوانم کاری انجام دهم مهره های کمرم درد می کند می خواهم که کمکم کنند و به ما فرصت بدهند تا بتوانیم کاری برای خود بکنیم بدون پول و هیچ گونه درآمدی و بالا بودن قیمت زمین چگونه می توان زمین خرید
*
مرد ، 40 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل : از آنها برای تخلیه اردوگاه فرصت می خواهیم ، قیمت زمین ها را پایین بیاورند
*
مرد ، 40 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل: آنها کاری کنند که قیمت زمین ها پایین بیاید تا بتوانیم زمین بخریم
*
مرد ، 25 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل : آنها می دانند که ما زمین نداریم و اگر اردوگاه را تخلیه کنیم جایی نداریم که برویم پس چرا اینقدر ما را تحت فشار قرار می دهند
*
مرد ، 30 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: قیمت زمین را پایین بیاورند تا ما هم بتوانیم صاحب خانه شویم
*
مرد ، 38 ساله ، متأهل ، سواد در حد دبیرستان ، شاغل : به ما زمین بدهند تا ما هم صاحب خانه شویم
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: تهیه ی زمین با قیمت مناسب
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، بیکار در جستجوی کار: مسئولین هیچ کاری نمی کنند حداقل بگذارند که در اردوگاه بمانیم شاید مشکلمان حل شود
*
مرد ، 25 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: به فکر مردم باشند
*
مرد ، 44 ساله ، فوت همسر در زلزله ، فوق دیپلم ، شاغل: شاغلین با سابقه ی 25 سال کار را بازنشسته کنند و جوانان آسیب دیده از زلزله را سر کار بگذارند
*
مرد، 41 ساله ، متأهل ، دیپلم ، بازنشسته : به عدالت رفتار شود و مسئله ی وام باید روز به روز بهتر شود اما بدتر می شود
*
مرد ، 20 ساله ، مجرد ، دانش آموز : از خواب غفلت بیدار شوند و به فکر شهر باشند و کارهای شهر را ناقص نگذارند
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل : در آبادی شهر کوشش کنند و انتظارات مردم را برآورده کنند
*
مرد ، 15 ساله ، دانش آموز: بیکاری پدرم یک مشکل است که به دلیل فقر مالی تصمیم گرفته ام ترک تحصیل کنمانتظارات از اعضای خانواده

مرد ، 21 ساله ، مجرد ، فوق دیپلم ، شاغل: رعایت حال همدیگر را بکنند
*
مرد ، سواد خواندن و نوشتن ، متأهل: انتظاری ندارم
*
مرد ، 44 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، بیکار در جستجوی کار: انتظاری ندارم چون با هم سازگار هستیم و در امور مختلف با همدیگر همکاری می کنیم
*
مرد ، 29 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل: همسرم که نمی تواند کاری بکند بچه هایم کوچک هستند پس باید آنها از من انتظاری داشته باشند که واقعاً شرمنده ی آنها هستم
*
مرد ، 30 ساله ، متأهل ، دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: واقعاً نمی دانم دیگر نه می توانم از خودم و نه از اطرافیان انتظاری داشته باشم همه ی راهها به رویم بسته شده است
*
مرد ، 40 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل : از آنها خواهش می کنم نگذارند که مسائل مالی جای عاطفه را بگیرد این مشکل همه است پس باید صبر کنند
*
مرد ، 40 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل: زندگی خیلی سخت شده آنها هم نمی توانند تحمل کنند از آنها می خواهم که خود را مثل بقیه ی مردم بدانند
*
مرد ، 25 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل : وضعیت من را درک کنند
*
مرد ، 30 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: موقعیت من را درک کنند
*
مرد ، 38 ساله ، متأهل ، سواد در حد دبیرستان ، شاغل : از آنها می خواهم مرا درک کنند و ساعاتی که در خانه هستم در مورد بعضی مسائل هیچ نگویند
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: انتظاری ندارم چون خانواده تشکیل شده از همسر ، دختر و پسر و آنها هم مشکل مرا دارند
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، بیکار در جستجوی کار: انتظاری ندارم
*
مرد ، 25 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: در حد توان طرف مقابل از او انتظار داشته باشند
*
مرد ، 44 ساله ، فوت همسر در زلزله ، فوق دیپلم ، شاغل: همدیگر را درک کنیم
*
مرد، 41 ساله ، متأهل ، دیپلم ، بازنشسته : انتظار خاصی ندارم
*
مرد ، 20 ساله ، مجرد ، دانش آموز : به بزرگترها احترام بگذارند
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل : توقع بی جا نداشته باشند
*
مرد ، 15 ساله ، دانش آموز: در کارها ما را یاری کنند

کارهایی که باید در دو سال گذشته انجام می شد اما انجام نشده است

مرد ، 21 ساله ، مجرد ، فوق دیپلم ، شاغل: فرهنگ سازی ، عدم توجه مناسب به وضعیت اردوگاهها
*
مرد ، سواد خواندن و نوشتن ، متأهل: ساختن خانه های مردم و ساختن شهر
*
مرد ، 44 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، بیکار در جستجوی کار: شهرداری به وضعیت کوچه ها و گذرها و عقب نشینی ها رسیدگی نمی کند جواب ارباب رجوع را به درستی نمی دهد
*
مرد ، 29 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل: چرا دلسوزانه مسئولیت خود را انجام نمی دهند فقط می خواهند به مردم زور بگویند
*
مرد ، 30 ساله ، متأهل ، دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: چرا ما را درک نمی کنند از شهرداری می خواهیم که زمین هایی را در نظر بگیرد و با قیمت مناسب به ما بفروشد. آمدند خانه هایی ساختند برای کسانی که زمین ندارند و با قیمت بسیار بالایی آنها را واگذار کردند آیا این انصاف است ما که پول نداریم چگونه می توانیم این خانه ها را بخریم ما زمینی می خواهیم که بتوانیم خانه ی کوچکی روی آن بسازیم و بتوانیم جوابگوی وام هم باشیم
*
مرد ، 40 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل : شهرداری زمین هایی را در نظر بگیرد و با قیمت مناسب به مردم بفروشد
*
مرد ، 40 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل: از همان اول می بایست فکری برای آنهایی که زمین ندارند بکنند خوب الان مردم واقعاً چه کار کنند
*
مرد ، 25 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل : مکانی مناسب برای آنهایی که زمین ندارند در نظر بگیرند و با قیمت مناسب به مردم بفروشند
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: افراد نیازمند را نشناختند
*
مرد ، 25 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: گفته اند که باید اردوگاه تخلیه شود می بایست حداقل یک کانکس به مردم اردوگاه بدهند
*
مرد ، 44 ساله ، فوت همسر در زلزله ، فوق دیپلم ، شاغل: کندی روند ساخت و ساز و مناسب نبودن اسکان که هنوز نقشه ی ساختمان را به ما و تعداد زیادی نداده اند
*
مرد، 41 ساله ، متأهل ، دیپلم ، بازنشسته : ساخت و ساز باید بهتر از این انجام می شد
*
مرد ، 20 ساله ، مجرد ، دانش آموز : ایجاد مکان های ورزشی و تفریحی برای جوانان
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل : باید حداقل ساختمان شهرداری را می ساختند تا مردم راحت تر به کارهایشان برسند

انتظارات از خویشاوندان

مرد ، 21 ساله ، مجرد ، فوق دیپلم ، شاغل: انتظاری ندارم
*
مرد ، سواد خواندن و نوشتن ، متأهل: هیچ انتظاری ندارم چون هر کدام از آنها سر خانه و زندگی خود هستند
*
مرد ، 44 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، بیکار در جستجوی کار: همدل و یار یکدیگر باشیم
*
مرد ، 29 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل: اگر با هم می شدند و به من کمک می کردند تا مشکل پایم را حل کنم واقعاً خوب می شد من هم بعد از بهبودی جبران می کردم
*
مرد ، 30 ساله ، متأهل ، دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: انتظاری ندارم
*
مرد ، 40 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل : کمک که نمی کنند هیچ ، دخالت هم می کنند از آنها می خواهم که در کار ما دخالت نکنند
*
مرد ، 40 ساله ، متأهل ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل: آنها که نمی توانند کاری بکنند پس انتظاری ندارم
*
مرد ، 25 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل : انتظاری ندارم امروزه هر کس به فکر خودش است و اصلاً نمی شود از آنها کمکی خواست
*
مرد ، 30 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: آنها که هیچ کاری نمی کنند پس چه انتظاری می توان از آنها داشت
*
مرد ، 38 ساله ، متأهل ، سواد در حد دبیرستان ، شاغل : انتظاری ندارم
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: ما چهار نفر هستیم و این انتظار زیادی است که اگر از آنها بخواهم که ما را در خانه ی خود جای دهند با توجه به اینکه آنها هم هر کدام یک کانکس دارند و هر کدام هم مشکلات زیادی دارند
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، بیکار در جستجوی کار: انتظاری ندارم
*
مرد ، 25 ساله ، متأهل ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل: با هم صمیمی باشند
*
مرد ، 44 ساله ، فوت همسر در زلزله ، فوق دیپلم ، شاغل: صله ی ارحام را انجام دهند و به فکر حل مشکلات یکدیگر هم باشند
*
مرد، 41 ساله ، متأهل ، دیپلم ، بازنشسته : کردار نیک ، پندار نیک و گفتار نیک در عین مسلمانی
*
مرد ، 20 ساله ، مجرد ، دانش آموز : به فکر هم باشند و از احوال هم باخبر باشند
*
مرد ، 34 ساله ، متأهل ، دیپلم ، شاغل : از احوال هم باخبر باشند
*
مرد ، 15 ساله ، دانش آموز: هیچ انتظاری ندارم
آقای کوهستانی
بنیاد کودک جاذب کودکان مستعد وووو
مؤسسه بنیاد کودک یک مؤسسه غیردولتی است که مدت 10 سال است در ایران فعالیت دارد و دانش آموزان تهیدست و مستعد را تحت حمایت خود قرار می دهد دانش آموزانی می توانند تحت پوشش این مؤسسه باشند که معدل آنها در مقطع دبستان بالای 19 ، مقطع راهنمایی بالای 18 و دبیرستان بالای 17 باشد
آقای کوهستانی در گفتگو با خبرنگار نشریه گفت: ما یک روز بعد از زلزله به بم آمدیم و به بهزیستی کرمان مراجعه کردیم اقلام مورد نیاز را به بهزیستی اعلام کردیم. بچه ها را به چند پرورشگاه اعزام کردند و اقلام در بین آنها توزیع شد. بعد از یک هفته ما در اردوگاه وحدت یک چادر گرفتیم و در آنجا مستقر شدیم و در آنجا به تمام مردم بم کمک رسانی می کردیم
وی در خصوص پذیرش کودکان در این مؤسسه بیان داشت: بچه های مستعد بی بضاعتی که در شهر بم هستند توسط مددکاران ما شناسایی می شوند و زیر نظر بنیاد کودک قرار می گیرند وی عنوان کرد معیار پذیرش در وهله ی اول بچه هایی هستند که پدر و مادر خود را از دست داده اند و بعد بچه هایی که پدر ندارند و در واقع یتیم می باشند که در حال حاضر 300کودک تحت پوشش قرار دارند
دکتر کوهستانی عنوان داشت: بچه های تحت پوشش ما ماهیانه مقرری به مبلغ 30 تا 40 هزار تومان از طریق عابر بانک که هر کدام در اختیار دارند دریافت می کنند و از این افراد تا مدارج عالی حمایت خواهد شد به شرطی که در تحصیل خود کوشا باشند و مرتباً از لحاظ تحصیلی کنترل می شوند و افرادی که ترک تحصیل یا افت تحصیلی داشته باشند از پوشش ما خارج می شوند
رئیس بنیاد کودک در خصوص خدمات رسانی به کودکان تحت پوشش گفت: ما غیر از مقرری که ماهیانه به بچه ها می دهیم کمک های درمانی بخصوص در موارد خاص گاهی پرداختهای نامرتب بر اساس نوع نیاز حتی خرید کامپیوتر و لوازم مورد نیاز تهیه و در اختیار آنها قرار می گیرد
وی ادامه داد: عمدتاً کمکهایی به این مؤسسه می شود از طرف هموطنان خارج از کشور در واقع هر یک از ایرانیان مقیم خارج یک یا چند نفر از این بچه ها را به فرزند خواندگی قبول می کنند و ماهیانه وجهی به این بچه ها می دهند و از طریق نامه یا تلفن با بچه ها در تماس هستند و گاهی بندرت به این بچه ها سر می زنند
دکتر کوهستانی در خصوص برنامه های آینده ی مؤسسه افزود: در حال حاضر یک قطعه زمین اهدایی از طرف آقای یزدانفر در چهار راه عربخانه از مرحومه خواهرش در اختیار ما قرار گرفته که مرحله نقشه کشی آن انجام شده است و قصد داریم پس از احداث با برگزاری کلاسهای فوق العاده و استقرار یک روانشناس برای حل مسائل و مشکلات بچه ها ، برگزاری اردوهای تفریحی که این کار در درازمدت صورت می پذیرد
وی در خصوص فعالیتهای عمومی مؤسسه بنیاد کودک در بم بیان داشت: از کمکهایی که هموطنان در آمریکا به ما داشته اند 5 هزار کیف ، کوله پشتی ، مواد خوراکی و مواد مورد نیاز بچه ها است و خودمان شخصاً به مدارس مراجعه کردیم و لیست را از مدارس گرفتیم و به تک تک بچه ها دادیم که در 21 مدرسه در بم و 4 مدرسه در بروات این کمکها توزیع شد
همچنین توزیع صبحانه در اردوگاه وحدت و 5 هزار تخته پتو در شهر بم و بروات از دیگر کارهای بنیاد کودک است
رشیدی فرد ، شیهکی
بم و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

سرپرست بنیاد کرمان شناسی اعلام کرد

با مساعدت و هماهنگی استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بم و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر دستگاههای مربوطه و به پاس گرامیداشت یاد و خاطره جان باختگان زلزله دلخراش بم و با توجه به سوابق تاریخی ، فرهنگی این خطه و تکریم و قدردانی از مردم صبور و فهیم بم ، این بنیاد اقدام به ارائه کلیه آثار مربوط به بم و ارگ ( بالغ بر 70 اثر ارزشمند ) در سالن شماره 26 نموده است
لذا از کلیه مسئولین محترم استان ، اصحاب فرهنگ و هنر و عموم فرهنگ دوستان تقاضا داریم با شرکت در نمایشگاه یاد شده که از تاریخ 13 اردیبهشت ماه سال جاری به مدت 10 روز در محل نمایشگاه بین المللی تهران واقع در بزرگراه شهید چمران برگزار
می شود از غرفه های فوق بازدید فرمایند

معاون سیاسی فرماندار بم خبر داد

دویست و چهل میلیارد تومان برای ساخت و ساز بازار بم هزینه شده است

بازار بم که در اثر زلزله 5 دیماه به طور کامل ویران شده است از سوی دولت 240 میلیارد تومان برای بازسازی بازار تأمین اعتبار شده است
مصطفی همتی معاون سیاسی فرماندار بم در گفتگو با خبرنگار نشریه افزود: با ساخت واحدهای تجاری شهر و بازار ، تا دو ماه آینده چهره شهر تغییر خواهد کرد. همانطور که مشخص است در خیابان یک طرفه عبور و مرور وسایط نقلیه بسته شده است و کار بازسازی بازار روند تندی به خود گرفته است
وی ادامه داد: از طرحهای پیشنهادی ما در سفر رئیس جمهوری که امیدواریم مورد تأیید قرار بگیرد: 1- ساخت اتوبان بین المللی ماهان ، بم ، رستم آباد 2- پیگیری طرح فاضلاب شهری که شهر بم سخت نیاز به این طرح دارد چون با ایجاد طرح فاضلاب قریب به 2000 شغل ایجاد خواهد شد و کویر بم تبدیل به باغات خواهد شد
معاون سیاسی فرماندار بم گفت: از دیگر طرحهای پیشنهادی ساخت و ساز سیستم آب روستایی مناطق نرماشیر ، فهرج ، ریگان است. چون ما روستاهایی داریم که از نظر آب در وضعیت خیلی بدی قرار دارند. ترمیم و ساخت جاده ها قریب به 700 کیلومتر مربع که به علت عبور و مرور ماشین های سنگین از بین رفته اند. همچنین مجوز تبدیل 3 بخش به شهر را گرفتیم و دنبال شهرستان شدن شهرهای ریگان و فهرج هستیم
همتی بیان داشت: فرماندار اقدام به شناسایی پتانسیل های شهرستان از جمله معدن مس ، معادن سنگهای گرانیتی و راه اندازی کارخانه سیمان نموده است
معاون سیاسی فرماندار گفت: ضریب امنیتی شهرستان بم در شش ماه 30 درصد افزایش داشته است ما همچنین برنامه ریزی در خصوص مسائل اجتماعی مانند مبارزه با گران فروشی آهن آلات و مسائل بازار داریم و اگر مردم با چنین مشکلی مواجه شوند می توانند به واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات مردم واقع در فرمانداری مراجعه نمایند
همتی در خصوص افراد معتاد و ولگرد افزود: 97 درصد افراد معتاد و ولگرد غیربومی هستند که دزدی های کوچک توسط همین افراد صورت می پذیرد و فرمانداری تصمیم به جمع آوری این افراد گرفته و آنها را با هزینه فرمانداری به شهرهایشان منتقل می کند و حتی یک مورد داشتیم که فرماندار دستور دادند به وسیله هواپیما به تهران منتقل شود
معاون سیاسی فرماندار در پایان گفت: به آینده ی بم خوشبین هستم همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند و با پیگیری مسئولین ، بم شهری آباد و مستحکم و یکی از زیباترین شهرها در خاورمیانه خواهد بود
شیهکی ، رشیدی فرد
هزار واحد مسکونی در بم بلااستفاده مانده است

یک هزار واحد مسکونی که پارسال توسط دولت ژاپن برای شهرهای بم و بروات ساخته شده هم اینک بلااستفاده مانده است. مجری اجرای پروژه این واحدها به ایرنا گفت: این واحدها قرار بود پس از ساخت در اختیار زنان بی سرپرست و افراد نیازمند قرار گیرد. مهندس فریدون شکوهی زیربنای هر یک از این واحدها را 36 مترمربع و مجموع اعتبار ساخت آنها را 15 میلیون دلار اعلام کرد. وی افزود: مرحله نخست این پروژه یک هزار واحدی اواخر سال 1383 و مرحله دوم آن آذرماه پارسال تحویل فرمانداری بم شده است. او گفت: در اجرای این پروژه مسجد ، مدرسه و اماکن تجاری پیش بینی شده است. وی افزود: دولت متعهد شد پس از ساخت این واحدها نسبت به تأمین انشعاب آب و برق آنها اقدام کند اما تاکنون در این خصوص اقدامی نشده است. او گفت: اجرای این طرح بر اساس تفاهم نامه بین سازمان جیکس ژاپن و استانداری کرمان صورت گرفت. وی افزود: این واحدها بر اساس آخرین استانداردهای جهانی ساخته شده اند. مصطفی همتی معاون سیاسی فرمانداری بم نیز ضمن تأیید اظهارات نماینده دولت ژاپن در این شهرستان خواستار عملی شدن تعهدات دستگاههای ذیربط در این خصوص شد
به نقل از فردوس کویر ، 85/2/9

ما نیازمند اعتماد به نفس برای رسیدن به یک فردای بهتر هستیم

برای من بسیار با ارزش است که در مکانی موسوم به »صنعتی« سخن می گویم. خیلی از شماها داستانهای چارلز دیکنز را خوانده و یا فیلم اولیور تویست را در تلویزیون دیده اید تصویری که تقریباً 200 سال پیش در اروپا و در ایران از کودک و مراقبت از کودک بی سرپرست وجود داشت ، تصویر مراقبت و ترحمی دلسوزانه بود. مرحوم حاج علی اکبر صنعتی بزرگمرد کرمانی 85 سال پیش این تصویر را برای ما دگرگون کرد. پرورشگاه صنعتی اولین مکانی بود که در استان کرمان سینما ، تئاتر ، نمایشگاه و آموزش نقاشی و صنایع دستی را در خدمت آموزش کودکان ترویج نمود. من همواره فکرکرده ام که وی پرچمدار حمایت از کودک به عنوان یک انسان کامل در سرزمین ما بوده است. کودکی که در عین بدست آوردن مراقبت های پایه مانند بهداشت و غذا بایستی همه توانایی های او برای زندگی مستقل ارج نهاده شود و رشد کند
پس از فاجعه 5 دی این تصویر انسانی از فردای کودکان در ذهن مردمان بسیاری از نقاط ایران و جهان وجود داشته است و بدین ترتیب ما امروز شاهد هستیم علاقمندان بسیاری تلاش می کنند در حد توان برای کاهش رنج کودکان کار کنند
انجمن نخل بم متشکل از جمعی از این علاقمندان است که در کشور آلمان تشکیل شده است و به تعدادی از کودکان (تاکنون 30 کودک) خدمت رسانی کرده است. در مقابل این خدمت رسانی انتظار می رود که سرپرستان در جهت حفظ سلامت روانی و بهداشتی کودکان و همچنین آموزش آنها دقت کافی به عمل آورند
انتظار می رود که این کودکان در محیطی سالم و فارغ از اجبارهایی که حقوق اساسی آنها را تهدید می کند زندگی کنند
در حقیقت در شرایط بعد از فاجعه ، از همه ما به عنوان مردمان این شهر و به ویژه مسئولین شهری انتظار می رود که در نقش مراجعین و دیده بانان حقوق کودک عمل کنیم. در این جامعه خطرات زیادی کودکان ما را تهدید می کند ما تنها می توانیم از طریق یک آموزش صحیح و با روشهای اصولی به کودکان کمک کنیم که با کسب اعتماد به نفس و ظرفیت های لازم به ایجاد یک دنیای بهتر یاری رسانند

بخشی از سخنان رویا اخلاص پور در مراسم گردهمایی کودکان مؤسسه نخل بم به همراه کودکان مرکز فاطمه الزهرا صنعتی


جشن بهار برای کودکان بهاری

با همکاری مؤسسه نخل بم و مرکز فاطمه الزهرا با حضور فرماندار ، امام جمعه ، اعضاء شورای اسلامی شهر و بخشداران شهرستان بم و والدین کودکانی که تحت پوشش این دو مرکز می باشند در روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه جشن بهار در محل مرکز فاطمه الزهرا برگزار گردید
در ابتدای جلسه مهندس یزدی که مسئولیت مرکز فاطمه الزهرا را بر عهده دارد ضمن خیر مقدم به مهمانان گفت: این مرکز موقوفه ی مرحوم صنعتی می باشد که مدت 15 سال است در بم کار حمایت از کودکان بمی را بر عهده دارد. مرکز فاطمه الزهرا قبل از
زلزله 40 نفر را تحت پوشش خود داشت که متأسفانه بر اثر زلزله 5 دی ماه 4 مربی و 18کودک این مرکز جان خود را از دست دادند
وی ادامه داد: بعد از زلزله 5 دی ماه بچه ها به کرمان منتقل شدند و ما کار بازسازی آن را شروع کردیم حدود نهصد میلیون تومان به مرکز با تجهیزات کامل کمک شد که 15 درصد کمکها داخلی و 85 درصد آن از ایرانیان خارج از کشور صورت گرفت. بعد از ترمیم مرکز کودکان بمی را به اینجا منتقل کردیم که در حال حاضر 60 کودک را تحت پوشش داریم
در ادامه خانم رویا اخلاص پور نماینده ی مؤسسه نخل بم گفت: پس از فاجعــه زلزله بسیاری از ایرانیان خارج از کشور جهت کمک به کودکان این نسل آینده کشور شتافتند مؤسسه نخل بم با حمایت ایرانیان مقیم خارج از کشور به ریاست دکتر بنی واهب که خود اهل بم می باشد تأسیس شده است. در حال حاضر این مؤسسه 30 کودک را که نزد ولی خود زندگی می کنند مورد حمایت قرار داده است ما از مسئولین انتظار داریم که آموزش ، بهداشت و امنیت این نسل آینده را تأمین کنند و با ایجاد زمینه آموزش به سرپرستان این کودکان اعتماد به نفس آنان را افزایش دهند
رشیدی فرد ، شیهکی

مصاحبه با سمیه عالی پناه مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان

پس از زلزله بم از طریق انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان مددکار اجتماعی وارد بم شدم و 3 روز پس از زلزله کار خود را آغاز کردم
از همان روزهای اول به کار با کودکان پرداختیم کارهایی مثل تشکیل مدرسه در اردوگاه وحدت و بازیهای گروهی در هر بعد از ظهر . سایر فعالیتها عبارتند از: توزیع لباس ، مواد غذایی و لوازم التحریر و وسایل و بازی در بین کودکان ، راه اندازی 5 مهدکودک در سطح شهر که در حال حاضر سه مهدکودک فعال هستند ( در اردوگاه بسطامی ، پارک سید طاهر الدین و خانه کودک واقع در مهمانشهر امام خمینی) ، دایر نمودن مرکزی به نام خانه کودک و نوجوان که کودکان و نوجوانان زیر 18 سال مشغول فراگیری آموزشهای مختلفی چون هنرهای دستی ، کامپیوتر، سفالگری ، موسیقی ، کتابخوانی و ... هستند ، انجام خدمات مشاوره ای ، مددکاری و روانشناسی و حتی حقوقی برای کودکان و آموزش پیمان نامه حقوق کودک و مهارتهای زندگی به مربیان و معلمان شهرستان بم
در ابتدا 700 کودک تحت حمایت این انجمن بودند که خدمات آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی به آنها ارائه می گردید و گاهی هم از نظر مواد غذایی و پوشاک حمایت می شدند. در حال حاضر حدود 200 کودک به طور دائم از خدمات انجمن برخوردار می شوند
انجمن حمایت از کودکان شامل کودکان خاصی نمی شود و تمامی کودکان بم می توانند از خدمات و امکانات ما استفاده کنند و این انجمن تا زمانی که توان داشته باشد به کار خود در بم ادامه می دهد
در پایان لازم است که از همکاری صمیمانه مسئولین شهرستان بم خصوصاً فرمانداری و شهرداری تشکر به عمل آید
عصمت پاپلی
شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
با مسئولیت
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس: بم، میدان امام، داخل محوطه شهرداری، روبروی ساختمان اصلی
شماره های تماس
09133414615(سیامک زندرضوی)
09133975401(رحمت اله دریجانی)
صفحه مدیر مسئول در اینترنت
http://old.uk.ac.ir/~zandrazavi
آدرس خبرنامه در اینترنت
http://www.akhbar-bam.blogspot.com

هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت تأمین شده است
This issue of the newsletter have been financed by W.H.O
چاپ: کرمان ، چاپخانه گلبهار تیراژ: 3000 نسخه

0 Comments:

Post a Comment

<< Home