Saturday, March 04, 2006

NEWS LETTER OF BAM 44

بنی آدم اعضای یکدیگرند

در این شماره می خوانید
صدای قربانیان
صدای نوجوانان
بم در آئینه مطبوعات
و

.

.

سر مقاله

سرمایه انسانی و جایگاه آن در بم

از منظر جامعه شناسی سرمایه انسانی مهم ترین دارایی یک جامعه است که می تواند و باید در رأس همه برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد. این ایده در نزد بسیاری از صاحب نظران و فعالین اجتماعی نیز پذیرفته است. در این شماره مطالب و نمودهایی از توجه و بی توجهی به »سرمایه انسانی« قابل ردیابی است. آن دسته از نمودها را امیدوار کننده می دانیم که به حفظ بهداشت، سلامتی، آموزش و حرمت شهروندان منجر شده باشد از آن جمله: افتتاح درمانگاه تأمین اجتماعی، افتتاح درمانگاه قاسم زاده در بم، فعالیت مستمر مرکز شبانه روزی نگهداری کودکان که همه موارد فوق چنانکه می خوانید با کمک افراد و سازمان های غیردولتی خارجی و داخلی به انجام رسیده است که نمادی از همدلی و همدردی بشریت صرفه نظر از ملیت، زبان و مرزهای جغرافیایی آن است
این اطلاع که راه آهن دولتی پس از گذشت 26 ماه از زلزله اعلام آمادگی کرده است که روزانه 2000 تن بار را به شهر بم حمل نماید به معنی کاهش تردد حداقل 200 کامیون کمتر در محور پرخطر کرمان بم خواهد بود. هرچند که نیاز بسیار بیش از این است. در مقابل در این شماره نمودهایی از پدیده هایی را مرور می کنید که نشان دهنده عمق بی توجهی به سرمایه انسانی موجود در مناطق آسیب دیده از زلزله است. شهروندانی که در شرایط بیکاری نگران چگونگی بازپرداخت وام دریافتی برای ساخت واحد مسکونی خود هستند
افرادی که به علت بیکاری و ناتوانی در خرید زمین هنوز وارد چرخه ساخت واحد مسکونی نشده اند در حالی که فرصت اعلام شده رو به پایان است
خانواده دانشجویانی که نمی توانند هزینه تحصیل فرزندان (سرمایه اجتماعی آینده جامعه) را تأمین کنند.
شاغلینی که نگران درآمد کم و گرانی در شب عید امسال هستند. کارکنان بخش ساختمان که با وجود رونق نسبی آن، کارگران سایر مناطق را رقیب خود تلقی می کنند. در شرایطی که این کارگران از حداقل امکانات برخوردار نیستند و به گفته شهروندی در کوچه و خیابان به استراحت می پردازند
گزارش تأمین اجتماعی در این عرصه امیدوارکننده نیست. اکثر شرکت های ساختمانی از ارائه لیست کارکنان خود به تأمین اجتماعی خودداری کرده اند. این امر به معنی محروم کردن این کارگران از حقوق ابتدایی شان است
در این عرصه مسئولیت مستقمی از یک طرف با کارفرمایان (سازمان های دولتی، بنیاد مسکن و ستادهای وابسته به آن، پیمانکاران و بخش خصوصی) است و از طرف دیگر با مسئولین اداره کار و تأمین اجتماعی و مقامات مسئول در فرمانداری است که این خلاف کاری آشکار را در 26 ماه گذشته نادیده گرفته و در انجام وظایف قانونی خویش کوتاهی کرده اند
خبرنامه شهروندان و مشارکت آمادگی دارد برای حمایت از حقوق شهروندان و جایگاه »سرمایه انسانی« نقطه نظرهای مرتبط با موضوع را درج کرده و در حمایت از
ارزشمندترین دارایی جامعه کوشش نماید

گزارشی از فعالیت های تأمین اجتماعی در بم

تعداد افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی اعم از بیمه شدگان اجباری (کارگر) ، بازنشستگان ، مستمری بگیران ، بیمه آزاد ، اختیاری و رانندگان جمعا 21000 نفر می باشد که از جمع فوق 741 نفر بازنشسته ، 139 نفر از کارافتاده ، 1002 نفر بازمانده ، پانصدو سی و شش نفر بیمه حرف ، 98 نفر اختیاری و 173 نفر بیمه رانندگان اعلام می گردد ، اگر بخواهیم هر خانواده را 4 نفر در نظر بگیریم 84000 نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی می باشند و از خدمات درمانی ملکی سازمان در سراسر کشور بطور رایگان استفاده می نمایند
مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از: الف) تعهدات بلند مدت ب) تعهدات کوتاه مدت
تعهدات بلند مدت عبارتند از
مستمری بازنشستگی کل مبلغ پرداختی در سال 84 ، مبلغ 13.037.104.058 ریال ، تعداد 729 نفر
مستمری از کار افتادگی کل مبلغ پرداختی در سال 84 ، مبلغ 2.158.388.622 ریال ، تعداد 139 نفر
مستمری بازماندگان کل مبلغ پرداختی در سال 84 ، مبلغ 15.724.719.607 ریال ، تعداد 1002 نفر
پرداخت بن کالا در سال 84 ، مبلغ 1.045.199.986 ریال ، تعداد 1882 نفر
تعهدات کوتاه مدت عبارتند از
مقرری بیمه بیکاری ، مبلغ پرداختی بهمن ماه 3.668.044.344 ریال ، به تعداد 1064 نفر
غرامت دستمزد ایام بیماری در بهمن ماه 84 ، مبلغ 773.292.949 ریال ، 634 نفر
غرامت ایام بارداری در بهمن ماه 84 ، مبلغ 93.355.460 ریال، 44 نفر
پرداخت هزینه وسایل پزشکی در بهمن ماه 84 ، مبلغ 74.950.000 ریال ، 427 نفر
کمک هزینه ازدواج در بهمن ماه 84 ، مبلغ 118.032.322 ریال، 79 نفر
کمک هزینه کفن و دفن لغایت بهمن ماه 84 ، مبلغ 30000000 ریال ، 40 نفر
هزینه سفر در بهمن ماه 84 ، مبلغ 8977296 ریال ، 12 نفر
مشکل سازمان تأمین اجتماعی با ادارات دولتی و بعضاً شهرداری این است که نسبت به پرداخت حق بیمه معوقه خود به موقع اقدام نمی نمایند
تعداد کارگاه های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شهرستان بم اعم از فعال و نیمه فعال که به ترتیب فعال تعداد 8577 کارگاه که از مجموع این تعداد 2003 پیمانکاری و شرکت پیمانکاری در قبل و بعد از زلزله می باشند نیمه فعال 2318 کارگاه می باشد
با توجه به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادهایی که منعقد می کند پیمانکار را متعهد نماید کارکنان خود را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی پرداخت نمایند و 5 درصد بهای کل پیمانکار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا از طرف سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود ضمناً در صورتی که کارفرما بدون مفاصا حساب کلیه وجوه پیمانکار را پرداخت نماید مسئول پرداخت کارفرما می باشد و سازمان باید حق بیمه از کارفرما وصول نماید که این قانون مشمول کلیه شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات خیریه عام المنفعه می باشد و همچنین طبق این قانون کلیه مؤسسات و ادارات دولتی که کار را به پیمانکاران واگذار می نمایند موظف هستند لیست و حق بیمه را طبق قرارداد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند
در صورتی که کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارکنان خود طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی اقدام نکنند طبق قانون حق بیمه به کارفرما و یا به پیمانکار اعلام بدهی می گردد و طبق بخشنامه 4 حقوقی به آنها ابلاغ می شود در صورتی که در ظرف مدت 30 روز به بدهی خود اعتراض نمایند پس از گذشت 30 روز بدهی اخطاریه و پس از ابلاغ موظفند ظرف مدت تعیین شده که 48 ساعت می باشد بدهی خود را پرداخت نمایند در غیر این صورت بدهی با توجه به ماده 50 قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد لذا در پایان از کلیه ادارات دولتی و سازمان ها و مؤسسات خیریه و عام المنفعه و ستادهای بازسازی درخواست می گردد نسبت به پرداخت بدهی معوقه اقدام فرمایند.
محمدعلی آلپلو ، رئیس شعبه بم
گزارش از الهام رشیدی فرد


سرپرست درمانگاه تأمین اجتماعی خبر داد


به دلیل تغییر مکان درمانگاه اخوت تأمین اجتماعی تعداد مراجعه کنندگان این درمانگاه کم شده است

دکتر محمد فروتن سرپرست درمانگاه اخوت تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار خبرنامه شهروندان و مشارکت افزود
این درمانگاه قبل از نقل مکان روزانه 300 نفر مراجعه کننده داشت که این ارقام به 150 نفر در روز رسیده است
دکتر فروتن گفت: بیمارانی که به این درمانگاه مراجعه می کنند دارای بیماری خاصی نمی باشند. بیشتر بیماری مزمن می باشد شامل قند خون ، فشار خون ، ناراحتی عضلات و اسکلت و ناراحتی گوارشی درجه دو
سرپرست درمانگاه اخوت تأمین اجتماعی بیان داشت: متأسفانه بعد از زلزله بیماری سالک در شهر شیوع پیدا کرده است که بعد از تشخیص برای درمان به مرکز سالک معرفی می شوند
دکتر فروتن در خصوص بیمه شدگان غیرتأمین اجتماعی و آزاد گفت: همه می توانند به این درمانگاه مراجعه کنند ولی حق ویزیت آزاد می باشد و دارو باید از داروخانه در شهر دریافت کنند چون داروی موجود در درمانگاه فقط مختص بیمه شدگان تأمین اجتماعی است
وی ادامه داد: پرسنل این درمانگاه 23 نفر هستند که شامل: پزشک عمومی ، کارکنان داروخانه ، دندانپزشک ، پاتولوژیک آزمایشگاه و ماما می باشد و در دو شیفت صبح و عصر در این درمانگاه مشغول به کار هستند
دکتر فروتن بیان داشت: درمانگاه اخوت تأمین اجتماعی با متراژ هزارو چهل و نه متر ساختمانی و هزینه ای بالغ بر 400 میلیون تومان توسط مرسی مالزی و سازمان تأمین اجتماعی ساخته شده است
دکتر فروتن در خصوص کمبودهای درمانگاه افزود: آنچه که مردم نیاز دارند یک متخصص کودکان است که متخصص کودکان تأمین اجتماعی در حال حاضر در کرمان است و ما در صدد هستیم که او را به بم بیاوریم همچنین متخصص زنان هم نداریم
سرپرست درمانگاه اخوت تأمین اجتماعی بیان داشت: متأسفانه فرهنگ درست مصرف کردن خدمات در کل کشور رایج نمی باشد. درمانگاه ما چون داروی مجانی در اختیار مریض قرار می دهد هنوز استفاده ای از داروهای قبلی اش انجام نداده دوباره برای دریافت مجدد دارو اقدام می کند و یا داروهایی می خواهد که اصلاً مربوط به بیماریش نمی باشد. مصرف بیش از حد دارو و خودسرانه نه تنها سبب بهبود بیماری نمی شود بلکه بیماری را تشدید می کند امید است که مردم دارو را درست مصرف کنند نه
ابهام در اجرای طرح فاضلاب در شهر بم از زبان رئیس شورای شهر

((خیال آسودگان))

شعله می ریزد زجانم عشق رسوا چون کنم
ناصبورم ای خدا آه شررزا چون کنم

بی قراری می گدازد آهن صبر مرا
ای خیال آسودگان این قلب شیدا چون کنم

ای دریغ از بی کسی آسوده خاطر چون شوم
چهره ی غمدیده ی طفلان تنها چون کنم

چون دل گرم کبوتر ، این دل شیدا و تنگ
از غم بیچارگان سوزد سرا پا چون کنم

کار بنیادی بکن ، در شهر دار الصابرین
ور نه شهرم می شود بی پایه بر پا چون کنم

گر نباشد شهر بم را ، آب و برق و فاضلاب
من ندارم پاسخ مخلوق فردا چون کنم

ساحل رویا کجا ، جسم غمین ما کجا
ای خدای مهربان پهنای دریا چون کنم

من که خواهم سرفرازی ، استوارم ای حکیم
لیک اگر دولت کشد دیوار حاشا چون کنم

دکتر عباس اسماعیلی

تسلیت
همکار محترم جناب آقای رحمت ا...دریجانی
با نهایت تأسف درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می کنیم
مدیر مسئول و گزارشگران خبرنامه شهروندان و مشارکت


صدای قربانیان 2


نمونه هایی از پدیده های نگران کننده ای که برای شهروندان در حال حاضر وجود دارد

زن ، 19 ساله ، لیسانس ، دانشجو : نگران این هستم که هزینه دانشگاهم را چگونه پرداخت کنم

***
زن ، 21 ساله ، فوق دیپلم ، دانشجو: نامردی ، رشوه گیری ، بی احتیاطی جوانان در مورد زندگی شان و معتاد شدن افراد ناامید از زندگی

***
زن ، 21 ساله ، فوق دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: اینکه منازل مسکونی ما و همسایگان در و دیوار ندارد و ما نمی توانیم با وجود بچه های کوچک راحت زندگی کنیم ، و هچنین از شر دزدان در امان نیستیم

***
زن ، 28 ساله ، فوق دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: وجود آوارها در دو طرف خیابان محل زندگی که هنگام عبور و مرور وسایل نقلیه باعث ایجاد گرد و غبار زیاد می شود

***
زن ، 40 ساله ، بی سواد ، خانه دار: من تحت پوشش کمیته امداد هستم که برای من می خواهند خانه بسازند و مسئول کمیته امداد می گوید که باید هزینه ساخت و ساز را بدهید و من هیچ پولی ندارم

***
زن ، 40 ساله ، خانه دار: ناامنی ، کمبود امکانات خانوادگی ، بی حوصلگی ، تنهایی ، ترس از زلزله ، ترس از این که در آینده زنده هستیم یا نه

***
زن ، 42 ساله ، بی سواد ، خانه دار: پدیده ی نگران کننده ای به نظرم نمی رسد

***
زن ، 53 ساله ، بی سواد ، خانه دار: کمبود وسایل بهداشتی ، گرد و خاک کوچه ها و زباله ها و نبود آب آشامیدنی در بعضی اوقات

***
زن ، 54 ساله ، بی سواد ، خانه دار: بااین که 15 میلیون وام دریافت کرده ام اما هنوز حیاط خانه ام ساخته نشده است

***
زن ، 68 ساله ، بی سواد ، خانه دار: مشکل جا و نداشتن زمینی که حداقل بتوانم یک کانکس در آن بگذارم
------

------
مرد ، 24 ساله ، فوق دیپلم ، دانشجو: بیماری پدر ، شهریه دانشگاه آزاد سربار خانواده بودن

***
مرد ، 28 ساله ، سواد در حد ابتدایی، بیکار در جستجوی کار : نداشتن شغل و عدم توانایی بازپرداخت وام

***
مرد ، 34 ساله ، فوق دیپلم ، شاغل آموزش و پرورش : حقوق کم که برای ما نگران کننده است

***
مرد ، 35 ساله ، سواد در حد دبیرستان ، شاغل: جمع آوری زباله به ندرت صورت می گیرد ، جمع آوری نخاله های ساختمانی پس از ساخت و ساز صورت نمی گیرد و این باعث آزار و اذیت مردم می شود

***
مرد ، 43 ساله ، سواد در حد دبیرستان ، شاغل : بر اثر رعایت نکردن بهداشت محیط زیست و نبودن چاه و سیستم فاضلاب پشه های سالک وجود دارد

***
مرد ، 42 ساله ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل : ندانستن اینکه آیا این ساختمان ها در برابر زلزله مقاومت دارند یا نه و همچنین آمدن زلزله های اخیر

***
مرد ، 50 ساله ، دیپلم ، بازنشسته: مشکل بهداشت محیط
مرد ، 35 ساله ، لیسانس ، شاغل : با توجه به اینکه زلزله های پی در پی در بم زیاد می باشد نگرانی ما از این است که این ساختمان های جدید توان مقاومت در برابر زلزله را دارند یا نه

***
مرد ، 47 ساله ، سواد در حد ابتدایی، شاغل آزاد: درآمد کم و گرانی

***
مرد ، 55 ساله ، سواد در حد راهنمایی، شاغل : روی زمین من هنوز هیچ کاری انجام نشده است ستاد همیشه به من وعده می دهد اما هنوز هیچ کاری انجام نداده اند

***
نمونه هایی از پدیده های ناامیدکننده­ای که برای شهروندان در حال حاضر وجود دارد

زن ، 19 ساله ، لیسانس ، دانشجو: پدر من بنا است و من نمی دانم که چگونه باید هزینه دانشگاهم را بپردازم

***
زن ، 21 ساله ، فوق دیپلم ، دانشجو: ترس و وحشت از زندگی و این که آینده ی ما آدم ها چه می شود و از این که هر روز جامعه به سوی فساد می رود آدم را از زندگی ناامید می کند

***
زن ، 21 ساله ، فوق دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: اینکه می گویند محله ی سید طاهر الدین روی گسل قرار دارد

***
زن ، 28 ساله ، فوق دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: پدیده ی ناامید کننده ای به نظرم نمی رسد

***
زن ، 40 ساله ، بی سواد ، خانه دار: از اینکه فرزندانم در حال تحصیل هستند و من هزینه ی تحصیل آن ها را نمی توانم تأمین کنم ناامید هستم

***
زن ، 40 ساله ، خانه دار: کلاهبرداری ، دزدی ، دعوایی که بین پسران رخ می دهد و باعث کشته شدن دیگران می شود

***
زن ، 42 ساله ، بی سواد ، خانه دار: پدیده ی نگران کننده ای به نظرم نمی رسد

***
زن ، 53 ساله ، بی سواد ، خانه دار: ناامنی و سرقت های مکرر که در سطح شهر اتفاق می افتد

***
زن ، 54 ساله ، بی سواد ، خانه دار: نمی دانم که چگونه اقساط وامی را که دریافت کرده ام بپردازم

***
زن ، 68 ساله ، بی سواد ، خانه دار: بی کسی من که در این دنیا کسی را ندارم که گوشه ای از مشکلاتم را برطرف کند
------

------

مرد ، 24 ساله ، فوق دیپلم ، دانشجو: زمین ما در طرح رفته و ما زمین برای ساخت وساز نداریم و خسارت شهرداری یک دوم قیمت زمین هم نمی شود

***
مرد ، 28 ساله ، سواد در حد ابتدایی ، بیکار در جستجوی کار : یک ساختمان 65 متری روی زمین مادرم ساخته ام وام هم تمام شده ولی هنوز حیاط خانه ام درست نشده است

***
مرد ، 34 ساله ، فوق دیپلم ، شاغل آموزش و پرورش : در حال حاضر از چیزی ناامید نیستم چیزهایی نگران کننده است اما ناامید کننده نیست.
مرد ، 35 ساله ، سواد در حد دبیرستان ، شاغل: وجود نداشتن فاضلاب قبل و بعد از زلزله

***
مرد ، 43 ساله ، سواد در حد دبیرستان ، بیکار در جستجوی کار: تنها عامل ناامیدی بیکاری و نداشتن امکانات برای یک زندگی ساده است

***
مرد ، 42 ساله ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل : وجود کارگرهایی که از
شهرهای دیگر آمده اند باعث شده کارگران بومی کمتر سر کار بروند

***
مرد ، 50 ساله ، دیپلم ، بازنشسته: مشکل روحی و روانی نسل جوان

***
مرد ، 35 ساله ، لیسانس ، شاغل : از دست دادن عزیزان که ما را با مشکل

روحی مواجه کرده است

***
مرد ، 47 ساله ، سواد در حد ابتدایی ، شاغل آزاد: زلزله احتمالی و کمبود درآمد

***
مرد ، 55 ساله ، سواد در حد راهنمایی، شاغل : من نمی دانم که روی زمینم برای ساخت و ساز ابلاغ می کنند یا نه چون سال 84 دارد تمام می شود

نمونه هایی از انتظاراتی که شهروندان از اعضای خانواده خود دارند

زن ، 19 ساله ، لیسانس ، دانشجو: با من همکاری داشته باشند

***
زن ، 21 ساله ، فوق دیپلم ، دانشجو: درد دل فرزندان خود را گوش بدهند تا بهتر بتوانند آن ها را کمک کنند و خانواده ی من در زندگی همواره مشوق من بوده اند

***
زن ، 21 ساله ، فوق دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: در سختی ها یار و یاور یکدیگر باشیم
***

زن ، 28 ساله ، فوق دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: رعایت کردن بهداشت
***

زن ، 40 ساله ، بی سواد ، خانه دار: خانواده فقط باید در صمیمت و مهربانی به فرزندان خود بکوشند تا تکیه گاه ما باشند اما خانواده ی من اینچنین نیستند
***

زن ، 40 ساله ، خانه دار: من مادر پیری دارم و پدرم را از دست داده ام و هزینه ی زندگی مادرم را باید تأمین کنم ولی خدا را شکر می کنم که مادرم زنده است
***

زن ، 42 ساله ، بی سواد ، خانه دار: همدیگر را درک کرده و به هم احترام بگذارند
***

زن ، 53 ساله ، بی سواد ، خانه دار:در سختی ها پشتوانه ی یکدیگر باشند
***

زن ، 54 ساله ، بی سواد ، خانه دار: همسرم فوت کرده و بچه هایم هر کدام سر زندگی خودشان هستند از آن ها می خواهم که به من کمک کنند
***

زن ، 68 ساله ، بی سواد ، خانه دار: اعضاء خانواده ام را از دست داده ام و به تنهایی زندگی می کنم
------

------
مرد ، 24 ساله ، فوق دیپلم ، دانشجو : محبت ، دوستی ، رفاقت

***
مرد ، 28 ساله ، سواد در حد ابتدایی ، بیکار در جستجوی کار : با همدیگر همکاری داشته باشند

***
مرد ، 34 ساله ، فوق دیپلم ، شاغل آموزش و پرورش : من را تحت فشار گذاشته اند که باید ازدواج کنی با حقوق کم و شرایط فعلی بم مثل گرانی زمین و بالابودن اجاره خانه فکر نمی کنم به صلاح باشد که ازدواج کنم از آن ها می خواهم که شرایط مرا درک کنند

***
مرد ، 35 ساله ، سواد در حد دبیرستان ، شاغل: آرامش و همفکری

***
مرد ، 43 ساله ، سواد در حد دبیرستان ، بیکار در جستجوی کار: وضع کنونی مرا درک کنند و کاری نکنند که من ناراحت شوم

***
مرد ، 42 ساله ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل : قدر هم را بدانیم و با هم مهربان باشیم

***
مرد ، 50 ساله ، دیپلم ، بازنشسته: احترام به یکدیگر

***
مرد ، 35 ساله ، لیسانس ، شاغل : بیشتر همدیگر را درک کنند

***
مرد ، 47 ساله ، سواد در حد ابتدایی ، شاغل آزاد: احترام یکدیگر را داشته باشند و با سختی ها مبارزه کنند

***
مرد ، 55 ساله ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل : بچه هایم درسهایشان را به خوبی بخوانند


نمونه هایی از انتظاراتی که شهروندان از خویشاوندان خود دارند

زن ، 19 ساله ، لیسانس ، دانشجو: انتظاری ندارم

***
زن ، 21 ساله ، فوق دیپلم ، دانشجو: همه خویشاوندان با من خوب بوده اند و من از همه ی آن ها تشکر می کنم

***
زن ، 21 ساله ، فوق دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: حق خویشاوندی خود را به جا آورده اند

***
زن ، 28 ساله ، فوق دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: به ما امید به آینده دهند

***
زن ، 40 ساله ، بی سواد ، خانه دار: هیچ انتظاری ندارم چون اصلاً به من هیچ کمکی نکرده اند

***
زن ، 40 ساله ، خانه دار: این که قدر یکدیگر را بهتر بفهمند و زود سر هر چیزی دعوا راه نیاندازند و پشتیبان هم باشند تا زندگی به کام آن ها شیرین شود

***
زن ، 42 ساله ، بی سواد ، خانه دار: نهایت همدردی را به جا بیاورند و با کسانی که در زلزله کسی را از دست داده اند ابراز همدردی کنند و به آن ها سر بزنند و تنهایشان نگذارند

***
زن ، 53 ساله ، بی سواد ، خانه دار: همدیگر را درک کرده و یار و یاور هم باشیم

***
زن ، 54 ساله ، بی سواد ، خانه دار: خویشاوندان باید بدانند که من یک زن بی سرپرست هستم و از آن ها کمک می خواهم

***
زن ، 68 ساله ، بی سواد ، خانه دار: انتظاری ندارم
------

------
مرد ، 24 ساله ، فوق دیپلم ، دانشجو: انتظاری ندارم چون رفت و آمدی نداریم

***
مرد ، 28 ساله ، سواد در حد ابتدایی ، بیکار در جستجوی کار : انتظاری ندارم

***
مرد ، 34 ساله ، فوق دیپلم ، شاغل آموزش و پرورش : من و موقعیتم را درک کنند و محبتشان را از یکدیگر دریغ نکنند

***
مرد ، 35 ساله ، سواد در حد دبیرستان ، شاغل: احترام گذاشتن به حقوق دیگران

***
مرد ، 43 ساله ، سواد در حد دبیرستان ، بیکار در جستجوی کار: تنها انتظارم این است که حداقل هفته ای یک بار به من سر بزنند و احوال مرا بپرسند

***
مرد ، 42 ساله ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل : با هم ارتباط برقرار کنند

***
مرد ، 50 ساله ، دیپلم ، بازنشسته: صله ی رحم را به جا بیاورند

***
مرد ، 35 ساله ، لیسانس ، شاغل : با توجه به این که همسرم شاغل است در امور منزل به ما کمک کنند

***
مرد ، 47 ساله ، سواد در حد ابتدایی ، شاغل آزاد: با کم و زیاد درآمد در زندگی شان قانع باشند

***
مرد ، 55 ساله ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل : مرا حمایت کنند تا بتوانم در زمینم ساخت و ساز کنمنمونه هایی از انتظاراتی که شهروندان از همسایان خود دارند

زن ، 19 ساله ، لیسانس ، دانشجو: همسایگان باید به فکر هم باشند

***
زن ، 21 ساله ، فوق دیپلم ، دانشجو: همگی آن ها قدر همدیگر را بفهمند تا بهتر بتوانند همدیگر را راهنمایی کنند

***
زن ، 21 ساله ، فوق دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: فرزندان باادب و خوش اخلاق تحویل جامعه دهند تا باعث رنجش مردم و همسایگان نشوند

***
زن ، 28 ساله ، فوق دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: رعایت کردن بهداشت و نریختن زباله در خیابان و محل تردد

***
زن ، 40 ساله ، بی سواد ، خانه دار: انتظاری ندارم

***
زن ، 40 ساله ، خانه دار: این که در مورد زندگی هم بیشتر بدانند و به هم یاری رسانند و همدیگر را در مواقع سخت و دشوار تنها نگذارند

***
زن ، 42 ساله ، بی سواد ، خانه دار: حق همسایگی را آن گونه که هست به جا بیاورند

***
زن ، 53 ساله ، بی سواد ، خانه دار: رعایت بهداشت مثلاً زباله ها را داخل کوچه نریزند فاضلاب را به چاه هدایت کنند نه به کوچه ها

***
زن ، 54 ساله ، بی سواد ، خانه دار: انتظاری ندارم

***
زن ، 68 ساله ، بی سواد ، خانه دار: بیشتر به من احترام بگذارند و به درد دل من گوش دهند

------

------

مرد ، 24 ساله ، فوق دیپلم ، دانشجو: مردم آزاری نکنند

***
مرد ، 28 ساله ، سواد در حد ابتدایی، بیکار در جستجوی کار : همسایگانم همگی خوب هستند

***
مرد ، 34 ساله ، فوق دیپلم ، شاغل آموزش و پرورش : آرامش را حفظ کنند و اگر هم مشکلی دارند به آرامی قابل حل خواهد بود

***
مرد ، 35 ساله ، سواد در حد دبیرستان ، شاغل: همکاری و همفکری

***
مرد ، 43 ساله ، سواد در حد دبیرستان ، بیکار در جستجوی کار: حرمت و احترام یکدیگر را داشته باشند


مرد ، 42 ساله ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل : احترام گذاشتن به همدیگر
***

مرد ، 50 ساله ، دیپلم ، بازنشسته: نسبت به همدیگر احترام بگذاریم

***
مرد ، 35 ساله ، لیسانس ، شاغل : با یکدیگر صمیمی باشند و برای کوچکترین موضوعی با یکدیگر جدال نکنند

***
مرد ، 47 ساله ، سواد در حد ابتدایی، شاغل آزاد: به یکدیگر کمک کنند و احترام یکدیگر را داشته باشند

***
مرد ، 55 ساله ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل : همسایگانم همگی خوب هستند انتظاری ندارم

نمونه هایی از انتظاراتی که شهروندان از مسئولین دارند

زن ، 19 ساله ، لیسانس ، دانشجو: به مردم بم کمک کنند

***
زن ، 21 ساله ، فوق دیپلم ، دانشجو: واقعاً برای مردم کار کنند و باری از دوش آن ها بردارند نه اینکه باری به دوش مردم اضافه کنند و با معلولین قطع نخاعی بهتر برخورد کنند

***
زن ، 21 ساله ، فوق دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: هر چه زودتر برای مردم بم ساخت وساز کنند و کمی به فکر آنها باشند اگر برای یک روز هم که شده خود را به جای مردم بگذارند

***
زن ، 28 ساله ، فوق دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: توجه بیشتری به مسائل بهداشتی کنند ، آوارهای اضافی که دو طرف خیابان ریخته شده است را جمع کنند و مشکل قطع مکرر برق را برطرف کنند

***
زن ، 40 ساله ، بی سواد ، خانه دار: به مردم بیشتر اهمیت بدهند

***
زن ، 40 ساله ، خانه دار: این که به فکر مردم محروم جامعه باشند تا خدا از آن ها راضی باشد

***
زن ، 42 ساله ، بی سواد ، خانه دار: با ما همکاری کنند تا ما آسوده خاطر باشیم و مشکلاتی که در سر راه ما وجود دارند برداشته شوند

***
زن ، 53 ساله ، بی سواد ، خانه دار: به مشکلات مردم رسیدگی کنند ، شهرداری خسارت مردم را سریعتر بدهد ، کوچه ها را آسفالت کنند

***

زن ، 54 ساله ، بی سواد ، خانه دار: این وام را از مردم نگیرند چون مردم خیلی مشکل دارند

***
زن ، 68 ساله ، بی سواد ، خانه دار: به مشکل افرادی مثل من رسیدگی کنند که نه زمینی دارم که کانکسم را در آن بگذارم و نه درآمدی که بتوانم زمین تهیه کنم

------

------
مرد ، 24 ساله ، فوق دیپلم ، دانشجو: به اندازه ی توانشان و کاری که می توانند انجام دهند به مردم قول دهند و قول هایی که به آن ها عمل نمی شود به مردم ندهند

***
مرد ، 28 ساله ، سواد در حد ابتدایی ، بیکار در جستجوی کار :وام زیاد را از مردم نگیرند چون واقعاً خیلی مشکل است

***
مرد ، 34 ساله ، فوق دیپلم ، شاغل آموزش و پرورش : فکری برای معلم ها بکنند واقعاً حقوقشان کم است و در مورد وعده هایی که برای ساخت و ساز داده اند به آنها عمل کنند

***
مرد ، 35 ساله ، سواد در حد دبیرستان ، شاغل: عمل کردن به حرفهای گذشته خود به طوری که شعار نباشد

***
مرد ، 43 ساله ، سواد در حد دبیرستان ، بیکار در جستجوی کار: به وضعیت ما معلولین رسیدگی کنند و از نظر مادی ما را تأمین کنند

***
مرد ، 42 ساله ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل : به فکر ما کارگران باشند که بتوانیم از عهده ی این وام های سنگین برآییم

***
مرد ، 50 ساله ، دیپلم ، بازنشسته: مدافع شهروندان باشند

***
مرد ، 35 ساله ، لیسانس ، شاغل : مکان مناسبی برای کارگران غیربومی فراهم کنند که اینقدر در کوچه و خیابان ها استراحت نکنند که باعث ایجاد ناامنی در شهر می شود

***
مرد ، 47 ساله ، سواد در حد ابتدایی ، شاغل آزاد: هر کاری انجام می دهند عملی باشد و شعار نباشد

***
مرد ، 55 ساله ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل : مردمی که زمین ندارند ناامیدشان نکنند

***

نمونه هایی از کارهای که باید انجام می شد، ولی تاکنون انجام نشده است

زن ، 19 ساله ، لیسانس ، دانشجو: خیلی از مکان ها هنوز ساخته نشده است از جمله کتابخانه ها

***
زن ، 21 ساله ، فوق دیپلم ، دانشجو: ساخت و ساز ، درست کردن گودال ها و چاله ها ، جمع نکردن افراد غیربومی و آزاد گذاشتن معتادین در سطح شهر ، جمع نکردن گدایان ، بی توجهی به افراد ضایع نخاعی و معلول
***

زن ، 21 ساله ، فوق دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: ساخت و ساز ، فضاهای سبز برای بچه ها و امنیت شخصی در شهر

***
زن ، 28 ساله ، فوق دیپلم ، بیکار در جستجوی کار: روشنایی معابر و جمع نکردن زباله ها

***
زن ، 40 ساله ، خانه دار: یک مسئول اول باید برای رضای خدا کار کند ولی متأسفانه خیلی از کارها که مفید نبوده انجام شده است

***
زن ، 53 ساله ، بی سواد ، خانه دار: جلوگیری از بعضی پارتی بازی ها در ستادها و شهرداری و رسیدگی کردن به مردم بی بضاعت و کم درآمد
***

زن ، 54 ساله ، بی سواد ، خانه دار: هنوز خیابان ها و کوچه های ما را درست نکرده اند

***
زن ، 68 ساله ، بی سواد ، خانه دار: تسطیح کوچه ها و خیابان ها که با گذشت دو سال از زلزله آوارها هنوز در کوچه ها هستند
***
مرد ، 24 ساله ، فوق دیپلم ، دانشجو: بحث اسکان موقت بود که هنوز افرادی هستند که کانکس دریافت نکرده اند و کسانی هم که دریافت کرده اند و تعدادشان زیاد است باید در کنار آن از چادر هم استفاده کنند و همچنین روند ساخت و ساز به کندی پیش می رود

***
مرد ، 28 ساله ، سواد در حد ابتدایی ، بیکار در جستجوی کار : کوچه و خیابان ها درست نشده اند و گرد و خاک زیاد مردم را اذیت می کند

***
مرد ، 34 ساله ، فوق دیپلم ، شاغل آموزش و پرورش ایجاد فضای فیزیکی برای همه ی دانش آموزان ، ساخت مدارس با سرعت بیشتر انجام شود ، عدم نظارت بر همه ی کارها از جمله تاکسی رانی ، شرکت هایی که بعد از زلزله بوجود آمده است و جذب نیروی غیربومی
***

مرد ، 35 ساله ، سواد در حد دبیرستان ، شاغل: مشکلاتی که همه ی مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند

***
مرد ، 43 ساله ، سواد در حد دبیرستان ، بیکار در جستجوی کار: عدم رسیدگی به معلولین از جهت مداوا کردن و کارهای پزشکی
***

مرد ، 42 ساله ، سواد خواندن و نوشتن ، شاغل : مشکل روشنایی معابر و عدم جمع آوری آوارهایی که در خیابان ریخته شده است

***
مرد ، 50 ساله ، دیپلم ، بازنشسته: بهداشت محله ها ، مشکلات روحی و روانی بعضی از مردم
***

مرد ، 35 ساله ، لیسانس ، شاغل : عدم امنیت در شهر بم
***

مرد ، 47 ساله ، سواد در حد ابتدایی ، شاغل آزاد: ساخت و ساز به خوبی انجام نشده است

***
مرد ، 55 ساله ، سواد در حد راهنمایی ، شاغل : عده ی زیادی از مردم در چادر و کانکس زندگی می کنند و ساخت و ساز برای آنها انجام نشده است


ساخت درمانگاه تأمین اجتماعی با همکاری سازمان غیردولتی مرسی مالزی


با حضور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه ، خانم دکتر جمیله محمود ، سرپرست گروه مرسی مالزی ، درمانگاه نوساز بم که با مشارکت این گروه احداث شده است مورد بهره برداری قرار گرفت . نکته قابل توجه اینکه کلنگ زنی این درمانگاه در اذر ماه سال 83 با حضور مدیر عامل وقت سازمان و سر پرست گروه مرسی مالزی به زمین زده شد .در جلسه افتتاح ،معاون فنی و عمرانی استانداری کرمان و فرماندار بم نیز حضور داشتند. در ابتدای این مراسم آقای دکتر فخر ، مدیر درمان استان ضمن خوش آمد گویی به میهمانان و اظهار خوشحالی از اینکه این درمانگاه در کوتاهترین زمان ممکن با مشارکت گروه مرسی مالزی جهت ارائه خدمت به مردم بم احداث شده است ، گزارشی را از عملکرد مدیریت درمان استان ارائه کرد . ایشان ارائه خدمات درمانی در استان را در دو بخش درمان مستقیم و غیر مستقیم ذکر کرد و افزود 3 بیمارستان و 13 درمانگاه ملکی بطور مستقیم و دفتر اسناد پزشکی بصورت غیر مستقیم ارائه خدمت میکنند
سپس آقای دکتر زرگری ، مدیر کل امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی طی سخنانی به معرفی گروه مرسی مالزی پرداخت و گفت : این موسسه با منابع مردمی و بخش کوچکی منابع دولتی به کمک اسیب دیدگان حوادث طبیعی در سراسر جهان میرود بویژه در کشورهای مسلمان . ایشان افزود توافقنامه ای بین این موسسه و سازمان تامین اجتماعی جهت ساخت این درمانگاه در 28 بهمن سال 82 به امضاء رسید و در آذر 83 مراسم کلنگ زنی برگزار شد و خوشحالیم که امروز بعد از گذشت یکسال این درمانگاه به بهره برداری می رسد.آقای دکتر زرگری میزان کمک شرکت مرسی مالزی را 237 هزار دلار ذکر کرد که 50 درصد هزینه ها را پوشش داده است
بعد از آن خانم دکتر جمیله محمود سرپرست گروه مرسی مالزی در سخنانی گفت : دقیقا 2 سال پیش در یک چنین روزی اولین گروه مالزیایی را فرستادیم به بم بعد از اینکه شنیدیم زلزله اتفاق افتاده است . ما هیچ کس را نمی شناختیم و قبلا هم به ایران نیامده بودیم . ما برای مداوای مصدومان و بیماران همکاری کردیم اما می خواستیم یک کار طولانی و ماندگار انجام بدهیم . با سازمان تامین اجتماعی قرار داد بستیم تا خدمات خود را کانالیزه نماییم . اینکار ما یک مثال و تمرین خیلی خوبی بود حتی در سطح آسیا و توانستیم بفهمیم که میتوانیم در اینگونه بحرانها برادرانه کمک نماییم . نیروهای ما که حدود 100 نفر بودند شامل پزشک ، جراح ، دندانپزشک و پرستارمدت 6 ماه در بم ماندند و مجموعا ما 500 هزار دلار در بم هزینه کردیم و 50 هزار دلار هم دارو به سازمان تامین اجتماعی دادیم و 263 هزار دلار هم برای ساخت درمانگاه اختصاص دادیم
آقای اعتمادی فرماندار بم نیز در سخنانی ضمن تشکر از مشارکت گروه مرسی مالزی از اینکه درمانگاه بم با مشارکت گروهی از مسلمانان مالزی ساخته شده است ، ان را موجب افتخار برای مردم بم دانست. فرماندار بم در پایان سخنان خود از مساعدت مسئولان سازمان تامین اجتماعی و استانداری کرمان تشکر کرد
در ادامه این مراسم آقای مهندس مددی ، ریاست محترم هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در سخنانی ابتدا از مدیران استان ، شرکت خانه سازی و پیمانکاران ساخت این پروژه تشکر کرد و افزود : این درمانگاه در کوتاهترین زمان ممکن ساخته شده است . زلزله بم یک حادثه سنگین برای ایران و حتی جهان بود و ما شاهد همدردی جهانی برای این حادثه بودیم . از کشورهای زیادی قول همکاری داده شد اما برخی فقط به ثمر نشست . ما امروز خوشحالیم که این بنا افتتاح میشود با همکاری موسسه مرسی مالزی . ارزش معنوی این کار بسیار زیاد است و ما ارج می نهیم به این نیت برادری . امید واریم آنها هیچ وقت دچار این لطمات نشوند. مدیر عامل سازمان در ادامه سخنان خود افزود : سازمان تامین اجتماعی از اولین ساعات زلزله امکاناتی به بم ارسال کرد و 2 میلیارد تومان هزینه کرده است
در پایان این مراسم با حضور مدیر عامل سازمان ؛ معاونت درمان سازمان و معاون فنی و عمرانی استانداری کرمان ، لوح تقدیر و هدیه فرهنگی به خانم دکتر جمیله محمود اهدا گردید
شایان ذکر است که درمانگاه بم دارای زیر بنای 1140 متر مربع است که هزینه های ساختمانی و تاسیساتی ان 400 میلیون تومان بوده است

گزارش از پیمان شهامت

افتتاح درمانگاه قاسم زاده
در بم

درمانگاه قاسم زاده صبح روز پنج شنبه 27 بهمن ماه با حضور رئیس شبکه بهداشت شهرستان بم ، معاون سفیر کشور نیوزیلند ، نماینده سازمان ورلدویژن ، نماینده (دبلیو.اچ.و) و مسئول هماهنگ کننده (ان.جی.و)ها در بم افتتاح شد
این مرکز با 420 مترزیربنای ساختمانی که شامل بخشهای دندانپزشکی ، داروخانه ، بهداشت محیط ، واکسیناسیون و سایر مراقبت های ویژه می باشد که با هزینه 250 هزار دلار توسط ورلدویژن استرالیا و نیوزیلند ساخته شده است
نماینده (دبلیو.اچ.و) در جمع حاضران پایه و اساس اولیه هرکاری را مردم دانست و افزود: بر طبق تعریف باید برای مردم ، با مردم و در کنار مردم باشیم و این نتیجه همکاری چند گروه تأمین کننده مالی بوده است و نماینده های ملی بر این پروژه نظارت داشته اند
الهام رشیدی فرد


صدای نوجوانان


پدیده ای که در امر بازسازی همه جانبه نباید نادیده گرفته شود


محله ی ما در در بلوار جنوبی بروات قرار دارد از شمال به بانک ملت ، از جنوب به زیارتگاه امیرالمؤمنین ، از شرق به مدرسه ی شمس و از جنوب به گذرگاه امیرالمؤمنین
اهالی محله هر کدام به شغلی مشغول هستند ، حسین کروکی معمار است ، محمد بندری در شرکت عشایری مشغول به کار است ، محمد نارویی و پسرش تعمیرکار هستند ووو
در محله ی ما مسجدی به نام مسجد جامع بروات وجود دارد بانک ملت و زمین تربیت بدنی هم در همین محله قرار دارند. البته زمین برای بازی بچه ها وجود ندارد و بچه ها مجبورند در کوچه های خاکی بازی کنند
همبستگی اعضای محله با هم خوب است ما در همه مراسم از جمله دعا ، جشن ها ، عزاداری و ... با هم همکاری می کنیم و مراسم در منازل یا در مسجد برگزار می شود
قبل از زلزله امنیت در محله مان خوب بود اما پس از زلزله احساس امنیت نداریم. شبها جرأت نمی کنیم از خانه بیرون بیاییم و هیچ کس نمی تواند شب بچه هایش را در خانه تنها بگذارد
بچه های محله با هم بسیار دوست هستند اما جایی برای تفریح و بازی بچه ها وجود ندارد کوچه ها قبل و بعد از زلزله خاکی بوده است. زمین تربیت بدنی به حال خود رها شده است و هیچ رسیدگی به آن نمی شود. مصالح ساختمانی همسایگان در کوچه رفت و آمد را مختل کرده است پزشک معالج در نزدیکی محل زندگی ما وجود ندارد. داروخانه هم وجود ندارد
برای رفع برخی از مشکلات لازم است که همسایگان با همدیگر همبستگی داشته باشند. مثلاً مصالح ساختمانی را در محل مناسبی بگذارند تا رفت و آمد را مختل نکند و برای مشکلاتی که چاره ی آن از توان ما خارج است مثل آسفالت نبودن کوچه ها شهرداری باید اقدام کند
در محله ی ما دو نفر معلول به نام علی بارانی و علی کروکــی زندگی می کنند که در اثر زلـزله دچار معلولیت جسمی شده اند و توان کار کردن ندارند
شیما یحیایی

در محله ی ما قبل از زلزله حدود 40 – 50 خانوار ساکن بودند که هر کس به طریقی گذران زندگی و امرار معاش می کرد و همگی مشغول کار و زندگی خود بودند که ناگاه دست تقدیر سرنوشت ما را طور دیگری ورق زد و همگی بی خانمان شدند و بعد از زلزله و امن شدن اوضاع در شهر بم مشغول بازسازی و ساخت منزل مسکونی خود شدند و در محله ی ما چند باغ کشاورزی اعم از سبزی کاری و علف کاری و درختان خرما بود که باعث سرسبزی و شادابی محله بودند و حالا متأسفانه تخریب شدند و محل ساخت و ساز منزل مسکونی برای اهالی محله شده اند چون هر کس فرزند دم بخت داشته برای آن ها تشکیل خانواده داده اند و تعداد خانواده های فعلی نزدیک به 80 خانواده است و در ضمن بعد از شروع ساخت و ساز در شهر بم مردم زیادی از شهرهای دیگر به عنوان کارگر و بنا در شهر بم گرد آمده اند و صبح ها در محل های مخصوص یعنی میدان جمع می شوند و هر کس که به کارگر نیاز داشته باشد به آن ها مراجعه می کند. اما با آمدن افراد غریبه در شهر امنیت ما هم مختل شده و ما احساس امنیت نمی کنیم. به امید روزی که ما شهری آباد و امن داشته باشیم
امیرحسین جزینی زاده

محله ی ما تشکیل شده از چندین خانواده که با افراد خانواده ی خود در خانه ای مستقل زندگی می کنند در این محله حدوداً 50 – 60 خانوار زندگی می کنند محله ی ما اکبرآباد نام دارد این محله در بلوار شمالی قرار دارد و اگر بخواهیم از شهر بم وارد بروات و محله ی ما شویم باید بگویم که بعد از بهشت زهرای بم خیابان مستقیم به سمت بروات می آید وقتی که وارد بروات شدیم به یک چهارراه می رسیم اگر در اینجا لحظه ای توقف کنید می توانید محله ی مرا از دور ببینید
درختان سر به فلک کشیده داخل میدان که در وسط محله خودنمایی می کنند از دور نمایان است. در محله ی ما خانواده های زیادی زندگی می کنند که بعضی از آن ها با هم نسبت فامیلی دارند و با هم رفت و آمد نزدیکتری دارند
در محله ی ما چند مغازه ی کسب و کار وجود دارد که اشخاص به دلیل نداشتن کار ثابت قسمتی از خانه ی خود را به عنوان مغازه سر خیابان باز کردند و امرار معاش می کنند این شکل ظاهری محله ی ما قبل از زلزله بود اما الآن اگر انصافاً بخواهم بگویم خانه هایی که بعد از زلزله تخریب شده بودند و نمای بدی به محله می داد اکنون در حال ساخت و ساز است حصار بسیاری از خانه ها با نمای زیبایی خودنمایی می کند که این امر باعث شده محله زیباتر جلوه کند. میدان وسط محله هم در حال ساخت به شکل جدیدی است که به زیبایی درختان آن دوچندان اضافه می کند بعضی از افراد محله کشاورزند و به کارهای باغداری و پرورش گاو و گوسفند می پردازند. محله ی ما امکانات و تأسیسات زیادی ندارد فقط 3 مدرسه که قبل از زلزله تأسیس شده و بعد از زلزله تخریب شده و الان یکی از آن ها ساخته شده است و یک مسجد که باعث آرامش مردمان مؤمن می شود. افراد محله در مراسم عزاداری و برپایی دعا و جشن ها با یکدیگر همکاری می کنند. امنیت تا حدودی در محله برقرار است اما بچه ای نمی تواند در محله با اطمینان تنها بازی کند چون ممکن است برایش مشکل به وجود آید
خانه ی ما از مسیری که تاکسی ها مسافر سوار می کنند دور است اگر فکری شود که تاکسی ها به محله ی ما هم رفت و آمد کنند بهتر است
عرفان قصرحمیدی ، قلعه خانی


بم در آیینه مطبوعات


بستر لازم برای حمل بار از طریق راه آهن بم فراهم شد


سرپرست راه آهن بم گفت: بسترهای لازم برای حمل بار به میزان دو هزار تن در روز از طریق راه آهن این شهرستان فراهم شده است. مهدی بروهان روز یکشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: در صورتی که ساختمان بارانداز ایستگاه بم بنا شود می توان از حجم ترافیک حمل بار جاده ای در مسیر این شهرستان کاست
وی افزود: هم اینک هیچ مشکل ریلی در مسیر خطوط راه آهن کرمان بم به طول 230 کیلومتر وجود ندارد و قطارها می توانند با سرعت تعیین شده در این مسیر حرکت کنند. او همچنین گفت: طی ده ماه گذشته امسال 25 هزار مسافر از طریق راه آهن بم کرمان که همه روزه فعال است جا به جا شده اند. وی همچنین از ساخت 40 کیلومتر راه آهن از ایستگاه بم به طرف سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: با اتمام این مسیر ریلی کشورهای آسیای میانه به پاکستان متصل خواهند شد
به نقل از نشریه سبزه واران ، 27/11/84

مجید اعتمادی فرماندار بم

تشدید آسیب های اجتماعی بازماندگان بمی را تهدید می کند


فرماندار بم اعلام کرد: در صورت عدم اتخاذ راهکارهای اساسی ، تشدید آسیب های اجتماعی بازماندگان بمی را به شدت تهدید می کند
مجید اعتمادی در نشست کار گروه بانوان و جوانان استان کرمان ضمن تشریح مسائل و مشکلات خاص زنان و بانوان بمی افزود: در طول ده ماه گذشته تنها یک بار مستمری زنان سرپرست خانوار بمی به مبلغ 400 هزار ریال از سوی بهزیستی پرداخت شده است. وی با اشاره به وجود 2700 نفر معلول و 234 نفر ضایع نخاعی در حال حاضر در این شهرستان ، گفت: در حادثه زلزله بم در سال 1382 ، دو هزار و هفتصدوپنجاه نفر زن و 4500 کودک سرپرست خود را از دست داده اند
اعتمادی اضافه کرد: بر اساس آمارهای موجود در اداره کار و امور اجتماعی بم بیش از 13 هزار نفر زن بی سرپرست و افراد بیکار برای اشتغال ثبت نام و 4500 نفر نیز تقاضای وام خوداشتغالی کرده اند
فرماندار بم بیان کرد: در صورتی که در زمینه تأمین اشتغال جوانان فکری نشود پس از پایان ساخت و ساز با خیل عظیم بیکاران و معضلات اجتماعی روبرو خواهیم بود.وی آلوده شدن برخی افراد به کار قاچاق مواد مخدر ، اعتیاد ، شرارات ، فقر ، بیکاری ، مزاحمت های خیابانی و محلی ، زندگی اردوگاهی و مهاجرت غیرقابل کنترل شهر ، نبود کنترل و نظارت پیمانکاران غیربومی ، کانکس نشینی و نبود حصار منازل را از جمله مشکلات و آسیب های اجتماعی شهرستان بم عنوان کرد
اعتمادی گفت: این مسایل ، آسیب های دیگری نظیر تباهی خانواده ها ، قتل ، ناامنی ، سرقت ، گروگانگیری ، ناهنجاری های رفتاری ، فساد اخلاقی ، فحشا ، منکرات ، رشوه ، اختلاس و کلاهبرداری را به دنبال دارد
فرماندار بم خواستار حساسیت بیشتر دولت ، بخش خصوصی و تعاونی برای ایجاد اشتغال در این شهرستان شد و گفت: طرح های خوداشتغالی تاکنون در این زمینه کارساز نبوده اند
مشاور فرماندار و دبیر کمیته امور بانوان و جوانان بم نیز در این جلسه آسیب های روحی و روانی ناشی از زلزله در مردم بم را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنچه در حال حاضر بیشتر باعث آزار روحی این مردم می شود و تبعات آن جبران شدنی نیست پس لرزه های فرهنگی است
دانشور ازدواج دختران تنها مانده بمی با افرا غیربومی را از جمله معضلات این شهر یاد کرد و گفت: بسیاری از مردانی که با معرفی خود به عنوان مهندس و تحصیل کرده با دختران بمی ازدواج می کنند بعداً مشخص می شود که کارگر ، معتاد یا دارای همسر و فرزند در شهرهای دیگر هستند و تحصیلات چندانی هم ندارند
وی گفت: این دختران احتمالاً در آینده به علت بازگشت همسرانشان به شهرهای خود به افراد تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد امام (ره) خواهند پیوست
مشاور فرماندار در امور بانوان افزود: این ازدواج ها بعضاً با وجود تداخل فرهنگی و دوگانگی بین فرهنگ ها به تنش و مشکلات دیگری منجر خواهند شد
وی مشکلات اقتصادی و ناامنی برای دختران را از دیگر معضلات شهرستان بم برشمرد و گفت بسیاری از خانواده ها به همین علت از فرستادن دختران خود به دبیرستان خودداری می کنند
دانشور نبود مراکز تفریحی و فرهنگی برای گذراندن اوقات فراغت دختران به ویژه دانشجویان غیربومی و نداشتن توان پرداخت شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد از دیگر مشکلات آنان اعلام کرد
دبیر کمیته بانوان و جوانان بم گفت: زنانی به ما مراجعه می کنند که با نداشتن سرپرست خانوار ، دارای دو سه فرزند دانشجوی دانشگاه آزاد هستند که توان پرداخت شهریه آنها را ندارند و موفق به گرفتن تخفیف از این دانشگاه هم نشده اند
مدیر کل زندان های استان کرمان هم در این جلسه اعلام کرد: 6/4 درصد مجموع زندانیان استان کرمان را زنان تشکیل می دهند. رمضان امیری افزود: 10 درصد از این تعداد را زنان زندانی در بم شامل می شود. وی جرم بیشتر این زندانیان را حمل و توزیع مواد مخدر ، اعتیاد و سرقت اعلام کرد
در این نشست مقرر شد هیأتی از مسئولین اجرایی عضو این کارگروه به منظور اولویت بندی مسایل و مشکلات مردم به ویژه زنان و دختران و ساماندهی امور مربوط به این شهرستان عزیمت نمایند.
به نقل از هفته نامه همراه ، 2/12/84

معرفی مرکز شبانه روزی حضرت فاطمه (س) ، محل نگهداری کودکان یتیم و بی سرپرست بم

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار


مرکز شبانه روزی حضرت فاطمه (س) بم یکی از مجهزترین و بهترین مراکز نگهداری از بچه های بی سرپرست است که توسط کادری مهربان و مجرب اداره می شود ، اما این مرکز که محل نگهداری عده ای از بچه های بی سرپرست یا دارای سرپرستی که بنا به تشخیص مراجع ذیصلاح به اینجا معرفی شوند توسط خیرین ساخته و تأمین می شود و یکی از مراکزی که تأمین کننده نیازهای مالی آن است شرکت صنایع بم و خرما می باشد. به همین دلیل قبل از آشنایی با شرایط و کم و کیف کار در این مرکز ابتدا از آقای مهندس یزدی مدیریت شرکت صنایع و خرما خواستیم که خودشان را معرفی کنند وی چنین توضیح داد
دست خیرین ایرانی و خارجی را در جهت کمک به مرکز شبانه روزی حضرت فاطمه (س) به منظور کمک به کودکان شهرستان بم می فشاریم
اینجانب عباس یزدی متولد 1339 اهل سیرجان می باشم
در اوایل فروردین 68 با شرکت صنایع بم و خرما شروع به همکاری نمودم که کارهای اصلی شرکت از جمله دریافت سند مالکیت شرکت و ساخت یک واحد سردخانه پنج هزار تنی و راه اندازی ماشین آلات شستشو و بسته بندی مرکبات و خرما که سالانه به طور متوسط دو هزار تن خرما شستشو ، بسته بندی و صادر می شود ، همچنین صادرات هزارو پانصد تن مرکبات که هنوز این کار ادامه دارد
با توجه به اینکه مالکیت شرکت فوق مربوط به کانون تربیتی نونهالان صنعتی کرمان می باشد ، درآمد آن نیز صرف هزینه های بچه های یتیم در کرمان می شد. در اوایل سال 71 به فکر راه اندازی محلی جهت نگهداری کودکان بی سرپرست شهرستان بم افتادیم که در خیابان اخوان تبریزی ، خیابان المهدی یک واحد مسکونی به مساحت چهارصدو پنجاه مترمربع جهت نگهداری کودکان یتیم راه اندازی نمودیم که تعداد این فرزندان تا قبل از فاجعه دلخراش زلزله بم به 40 نفر رسید. متأسفانه در اثر زلزله تعداد 18 نفر از کودکان و چهار نفر از مربیان مرکز به رحمت ایزدی پیوستند که در همان روز اول زلزله تعداد 22 نفر کودک باقی مانده از زلزله را جهت نگهداری به کرمان و در محلی که از طرف کانون نونهالان صنعتی آماده شده بود فرستادیم
در اوایل شهریور ماه 84 طبقه همکف ساختمان که 1350 مترمربع مساحت دارد ، به همراه محوطه مناسب و حصارکشی آن راه اندازی شد و بچه ها از کرمان به بم منتقل شدند و در پنجم دی ماه 84 در دومین سالگرد زلزله بم طبقه اول ساختمان به مساحت 1350 مترمربع راه اندازی شد
از سرکار خانم فغفوری سرپرست مرکز شبانه روزی حضرت فاطمه (س) خواستیم تا ضمن معرفی خودشان چگونگی تأسیس این مرکز و امکانات موجود آن را برای خوانندگان محترم توضیح دهد
مرکز شبانه روزی حضرت فاطمه (س) بم با امکانات کم نظیر خود در خدمت یتیمان است ، با همت بلند خیرین ساخته و اداره می شود. نود سال قبل و به سال 1294 شمسی ، مردی فرزانه و وارسته به نام حاج آقا علی اکبر صنعتی مجموعه ای جهت حمایت از کودکان یتیم و بی سرپرست کرمان تأسیس گردید که بر تارک خیرات و باقیات صالحات این دیار درخشید و همچنان این درخشش ادامه دارد
مرحوم حاج علی اکبر صنعتی در کنار این مرکز اقدام به احداث و تأسیس مراکز اقتصادی نمود تا بتوانند در آینده تأمین کننده هزینه های مرکز و پشتوانه مالی آن شود که حتی بعد از مرگ وی نیز وقفه ای در اداره آن پیش نیامده است
همچنین این مجموعه به فکر تأسیس مراکز دیگری در شهرستان های استان یا مرکز استان نیز بوده است که از آن جمله می توان به مرکز شبانه روزی حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد که از سال هزارو سیصد و هفتاد و یک در بم فعالیتش را شروع کرده و هنوز هم ادامه دارد
به نقل از ندای بم ، 18/11/84

ورود یک هزار کانتینر به بم
بم شهر کانکس ها می شود؟
فرماندار بم گفت: اگر روند بازسازی سرعت نگیرد برای اسکان مردم و واحدهای صنفی مجبوریم کانتینر و کانکس به شهر وارد کنیم و آن وقت بم شهر کانکس ها می شود
به گزارش فتح نوین مجید اعتمادی در گفت و گو با خبرنگار فتح نوین ، با اشاره به ورود 1000 کانتینر برای اصناف به شهر بم گفت: 75 درصد اصناف بم مستأجر هستند و این تعداد کانتینر برای سامان دهی اصناف فاقد واحد صنفی به شهر وارد می شود
وی همچنین افزود: در حال حاضر مسائلی مثل انحصار وراثت ، عدم ثبت مالکیت برای املاکی که صاحبانشان در قید حیات نیستند مشکلات عمده ای را فراروی اصناف قرار داده است. اعتمادی با اشاره به این که هر یک از کانتینرهایی که از بندرعباس به بم وارد می شوند به 2 واحد صنفی اختصاص می یابند گفت: طبق مصوبات دولت وامی تحت عنوان سرمایه در گردش که برای اصناف تولیدی 10 میلیون تومان و اصناف توزیعی 5 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که افراد باید با دریافت تسهیلات هر چه سریعتر برای ساخت و ساز واحدهای صنفی شان اقدام کنند که متأسفانه بعضاً هنوز هیچ اقدامی حتی برای دریافت وام نکرده اند
وی با اظهار نارضایتی از وضعیت موجود در بم گفت: فعلاً مجبوریم کانتینر یا کانکس ها را برای سر و سامان دادن به وضعیت اسکان به شهر وارد کنیم ولی باید هر چه سریع تر فکری اساسی شود چرا که شهر بم به شهر کانکس ها تبدیل شده است. فرماندار بم تشویق افراد برای ساخت و ساز دائم را یکی از سیاست برای حل این مشکلات دانست و گفت: شهر بم با وجود اردوگاه های اسکان موقت و کانتینرهای صنفی چهره نازیبایی به خود گرفته است
به نقل از روزنامه فتح نوین ،
84/12/6


شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
با مسئولیت
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس: بم، میدان امام، داخل محوطه شهرداری، روبروی ساختمان اصلی
شماره های تماس
09133414615(سیامک زندرضوی)
09133975401(رحمت اله دریجانی)
صفحه مدیر مسئول در اینترنت
http://%20old.uk.ac.ir/~%20zandrazavi
آدرس خبرنامه در اینترنت
http://%20akhbar-bam.blogspot.%20com/
هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت تأمین شده است
This issue of the newsletter have been financed by W.H.Oچاپ: کرمان

چاپخانه گلبهار تیراژ: 3000 نسخه

NEWS LETTER OF BAM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home