Monday, August 29, 2005

NEWS LETTER OF BAM 31


بنی آدم اعضای یکدیگرند
شماره 31 ، چهارشنبه 9 شهریور ماه 1384در این شماره می خوانید
فعالیت یک سازمان غیردولتی دربروات
اجاره نشین ها
نقش روزنامه ها در ساختار شهروندی
و
.
.
.
.


سر مقاله


تعاونی ها

امسال 110 سال از تأسیس اتحادیه بین المللی تعاونی می گذرد. نهضتی که در قرن 19 میلادی برای بهبود شرایط معیشت دستمزد بگیران در اروپا پدید آمد و رفته رفته در همه جهان گسترش یافت و عده ای آن را راه حل نهایی رفاه و خوشبختی همه مردمان جهان نامیدند
امروزه این خوشبینی حتی در زادگاه این نهضت وجود ندارد. به همین دلیل ده سال پیش (1995) در منچستر انگلستان ، اتحادیه مذکور اعلام کرده که اگر تعاونی ها نتوانند ویژگی خود را به عنوان «واحدهای اجتماعی» از طریق افزایش آگاهی و مشارکت اعضاء تقویت کنند ، شکست نهضت تعاونی اجتناب ناپذیر است
حال دولت جدید در کشور ما و در چنین شرایطی یکی از راه حل های کلیدی کاهش بیکاری و افزایش رفاه اجتماعی را ایجاد و تقویت تعاونی ها اعلام کرده است. این امر در شرایطی است که در پنجاه سال اخیر در ایران ، اصول اساسی تعاونی ها با وجود دستگاه اداری قدرتمند و مداخله گر دولت هرگز امکان تحقق نیافته است. در اینجا ضمن مرور اصول تعاونی ها موانع تحقق و راه حل های ممکن را بویژه برای مناطق آسیب دیده از زلزله بررسی می کنیم
الف - اصول نهضت تعاونی
اصل اول - عضویت اختیاری و آزاد : عضویت در تعاونی برای تمام اشخاص که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئولیت های ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعیض های جنسی ، اجتماعی ، نژادی ، سیاسی یا مذهبی آزاد است.
اصل دوم- کنترل دموکراتیک اعضاء : سازمان تعاونی توسط اعضاء کنترل می شود این کنترل از طریق مشارکت فعال اعضاء در سیاستگذاری و تصمیم گیری تحقق می یابد. همه اعضاء دارای حق رأی برابر هستند
اصل سوم – مشارکت اعضاء در امور اقتصادی : اعضاء به طور منصفانه سرمایه تعاونی خود را تأمین و کنترل می کنند و مازاد درآمد تعاونی برای پرداخت به اعضاء متناسب با سطح فعالیت شان در تعاونی و حمایت از دیگر فعالیت های مورد تأیید اعضاء بکار گرفته می شود
اصل چهارم – استقلال و عدم اتکاء : تعاونی ها مؤسساتی مستقل هستند که تحت کنترل اعضاء قرار دارند. حتی اگر تعاونی از دولت و یا دیگر مؤسسات کمکی دریافت کرد همواره باید بکوشد کنترل دموکراتیک اعضاء و استقلال تعاونی محفوظ بماند
اصل پنجم – آموزش حرفه آموزی و اطلاع رسانی : تعاونی برای اعضاء ، نمایندگان منتخب ، کارکنان و حتی افراد خارج از تعاونی آموزش های منظم برای افزایش توانایی آنان طراحی و اجرا می کند
اصل ششم - همکاری در میان تعاونی ها : تعاونی ها از طریق همکاری با تعاونی های دیگر در سطح محلی ، ملی ، منطقه ای و بین المللی نهضت تعاونی را تقویت می کنند
اصل هفتم – توجه به جامعه : تعاونی ها می کوشند در هر محله و منطقه ای که فعال هستند به بهبود شرایط اجتماعی آن محدوده یاری رسانند
ب - مرور تحقق اصول تعاونی در عمل
برخی از ما ، مدتی را عضو یک یا چند تعاونی بوده ایم ، می توانیم به یاد بیاوریم ، که کدامیک از اصول هفتگانه مذکور ، عملاً در تعاونی ها اجرا شده است
حتی اصل اول که به نظر بدیهی می آید ، هرگز به راحتی متحقق نشده است. مثلاً گرفتن مبلغ اصل سهم تعاونی ، در صورت انصراف از عضویت در بسیاری از موارد به سالها دویدن نیاز دارد
دوم – به ندرت هیئت مدیره تعاونی را می شناسیم که به اعضائ خود بطور دائمی گزارش روشن داده باشد و اعضاء تعاونی به طور منظم ناظر بر فعالیت تعاونی باشند و هر عضو در «مجمع عمومی » رأی خود را در روند تصمیم گیری مؤثر بداند ، در مقابل هر چند گاه یکبار بطور رسمی و یا از طریق شایعه ، خبر اختلاس و سوء استفاده اعضاء هیئت مدیره یک تعاونی را می شنویم
سوم – به ندرت اعضاء تعاونی ها ، احساس می کنند بطور منصفانه از فعالیت مشترک تعاونی در عرصه اقتصاد بهره می برند ، مفهوم «سود» در تعاونی کلمه کمتر آشنایی است و عمدتاً از ضرر و زیان صحبت می شود
چهارم – استقلال «تعاونی» تقریباً دیده نمی شود. در بعضی از انواع تعاونی ها مدیر عامل رسماً از طرف مقامات دولتی منصوب می شود و در نتیجه خود را پاسخگوی اعضاء تعاونی نمی داند و در مواردی دریافت ووام و کمک از دولت به معنی تبدیل شده به بخشی از واحدهای دولتی فهمیده می شود
پنجم – آموزش ، حرفه آموزی و اطلاع رسانی ، از پدیده های کمیاب در تعاونی های ما است ، جرقه هایی از آن در بم پدید آمده است که گزارش آن را در این شماره می خوانید

ششم – همکاری در میان تعاونی ها ، عموماً شکلی دستوری و از بالا به پایین دارد و اتحادیه های تعاونی ها بیشتر به عنوان واحدهای اداری و وابسته به نهاد دولت شناخته می شود تا مجمع عمومی منتخبین تعدادی از تعاونی ها پیامد آن انواع سوء استفاده و تبانی است که معمولاً از چشم اعضاء پنهان می ماند و هر از گاهی اخباری از آنها منتشر می شود
هفتم- توجه به جامعه محلی ، کدام تعاونی را می شناسیم که برای منافع اجتماع محله و یا محلی که در آن شکل گرفته است ، فعالیتی مستمر انجام داده باشد

پ - راه حل های ممکن در شرایط حاضر
نتیجه آنچه گفته شد این نیست ، که فراخوان دولت جدید برای جمع شدن و تشکیل تعاونی های گوناگون را نادیده بگیریم و بودجه هایی را که قرار است برای اشتغال جوانان در این بخش وگذار شود به فراموشی بسپاریم ، بلکه بر عکس باید با آمادگی به استقبال این شرایط تازه برویم که به مدد افزایش قیمت نفت صادراتی به سه برابر قیمت معمول ، احتمالاً تحقق پذیرتر هم شده است
اول – ظرفیت قوانین موجود را بشناسیم ، با مراجعه به اداره تعاون انواع تعاونی ها عام ، خاص و. عرصه های آنها : خدمات، مصرف، مسکن ، کشاورزی و ... را بشناسیم و بدانیم که به اتفاق حداقل شش نفر از دوستان ، خویشاوندان و همسایگانمان می توانیم یک تعاونی خاص در عرصه ای که توانایی آن را داریم تشکیل بدهیم
دوم – همگی به خاطر بسپاریم که اگر بر همه جزییات کار اشراف داشته باشیم امکان موفقیت بیشتری خواهیم داشت ، اعضاء منفعل را تشویق می کنیم که فعال تر شوند ، تقسیم کار کنیم و فرایند دقیق اطلاع رسانی از جزییات فعالیت مشترک را طراحی و اجرا کنیم
سوم – شرایط تأسیس تعاونی از تعیین هیئت مؤسسین ، تهیه طرح برای فعالیت ، دریافت موافقتنامه ، دریافت مجوز ، تدوین اساسنامه و ... را بررسی کنیم ، اداره تعاون نقطه شروع خوبی خواهد بود
چهارم – پس از تشکیل تعاونی همیشه این خطر وجود دارد که تعاونی به عنوان زائده یک دستگاه اداری دولت ( تعاون ، کشاورزی ، صنایع ، ارشاد ، آموزش و پرورش و ...) درآید نسبت به این مسأله همه اعضاء حساس باشند
پنجم – آموزش و حرفه آموزی ، افزایش توانایی های شخصی اعضاء اهمیت دارد. بدون توانا شدن اعضاء هیچ فعالیتی از جمله موفقیت در تعاونی ممکن نیست
ششم – همکاری با سایر تعاونی ها و تشکیل واحدهای بزرگتر شرط لازم ماندگاری هر تعاونی است ، این اصل را در افق برنامه های خود لحاظ کنید
هفتم – توجه به جامعه محلی و محله ای را از ابتدای کار برای دعوت افراد به عضویت مدنظر قرار دهید و بدانید که موفقیت تعاونی شما در گرو همدلی و نزدیکی این جوامع به تعاونی شما خواهد بود. بنابراین بخشی از منافع خود را به بهبود سطح زندگی اجتماعی و
اطلاع رسانی درباره فعالیت های دسته جمعی اختصاص دهید


شکوفا سازی استعدادها در تعاونی هنر آفرینان بم


بعد از زلزله در شهرستان بم تعاونی های متعددی برای شکوفا سازی و به کارگیری استعدادهای درخشان زنان و دختران سرپرست خانوار شکل گرفته است یکی از آنها تعاونی هنر آفرینان بم می باشد. این شرکت یک تعاونی صنایع دستی است که زنان سرپرست خانوار کم درآمد و دختران بی سرپرست در این تعاونی فعالیت می نمایند. در مصاحبه ای که با رئیس هیئت مدیره این تعاونی خانم حلیمه شیهکی (لیسانس حقوق) داشتیم از ایشان پرسیدیم
از چه زمانی این تعاونی راه اندازی شده است؟ این تعاونی از شهریور 83 توسط «ان.جی.و» پیپل این نید راه اندازی شده که حدود 50 نفر خانم به مدت سه ماه در سوله ابوالفضل آموزش دیده اند. بعد از دوره آموزشی کار خانم ها به تولید رسید و هر چه از محصولات فروش می رفت پول آن به خود خانم ها تعلق می گرفت. در فروردین 84 سوله ابوالفضل آتش گرفت و کلیه وسایل و لوازم از بین رفت ولی با این حال با همکاری مدیر عامل خانم فاطمه اسدی و سازمان پیپل این نید رئیس اداره تعاون حاج آقا حائری نژاد و مدیر کل آقای شفیعی نژاد رئیس صنایح دستی آقای محمد مطهری نیا توانستیم دوباره کار خود را شروع کنیم
چه سازمانهایی از شما حمایت می کنند؟ سازمان پیپل این نید تا خرداد 84 از این شرکت حمایت می کرد و با تمام شدن کار این سازمان« ان.جی.و» اسیس اینترنشنال از ما حمایت کرده و یک سری کلاسهای مدیریتی از طرف اداره تعاون برای اعضاء هیئت مدیره قرار است برگزار گردد و از طرف فرمانداری قرار بوده که وام 200 هزار تومانی به هر یک از خانمها تعلق بگیرد که هنوز موفق به دریافت آن نشده ایم و این در حالی است که شرکت به این پول نیاز مبرم دارد
فعالیت های شما چه می باشد؟ حصیر بافی ، سوزن دوزی ، گلیم بافی ، پته دوزی
فعالیت های خود را هم اکنون در کجا انجام می دهید؟هم اکنون دو کانکس از طرف صنایع دستی به صورت موقت به دست ما می باشد و فعالیت خود را در آنجا انجام می دهیم

مشکلات خود را بیان نمایید؟1- بازاریابی 2- نداشتن زمین برای فعالیت خود 3- نداشتن سرویس برای ایاب و ذهاب
از مسئولین چه انتظاری دارید؟ حمایت مالی و بالابردن ارزش صنایع دستی و تبلیغ در مورد صنایع دستی از شهرداری درخواست اتوبوس برای سرویس خانم ها داریم

الهام رشیدی فرد

صدای قربانیان

صدا ها یی که باید شنیده شود

جوان 19 ساله ای به نام حمید.ص جوانی خود را باید بر روی ویلچر تجربه کند. از او سؤال می کنم اما پاسخم فقط سکوت است و چشمانی که سختیها و مشکلات زیادی دیده ولی زبان قدرت گفتن آنها را ندارد. به ناچار با پدر و مادر این جوان که نگهداری او را بر عهده دارند صحبت می کنم. اول از تحصیلات او می پرسم. مادرش جواب می دهد فرزندم محصل بود و درس خوان. اما پس از این حادثه دچار حالت افسردگی شد و بسیار هم عصبی اکنون در او انکار زندگی وجود دارد. فرزندم در این تنهایی که تنها مونس او من و پدر پیرش هستیم حق دارد این چنین زندگی ای داشته باشد. سؤال می کنم چرا او را تشویق به مدرسه رفتن نکردید؟ می گوید ما که در نرماشیر زندگی می کنیم و مدرسه فاصله زیادی از خانه دارد. چه کسی او را می برد و می آورد. به غیر از این حاضر بودم خودم با تمام ناتوانی این کار را بکنم اما قبول نکرد. از کمکها می پرسم. می گوید چه کمکی؟ اگر کمکی شده بود اینگونه حال و روز فرزندم نبود.اینطور ناامید. ما کمک مادی نمی خواستیم اما از نظر روحی نیاز به کمک داریم. لازم به یادآوری است، مخارج وی از سوی پدر و مبلغی هم از بهزیستی تأمین می شود

مهری جزینی زاده

تعاونی شقایق های آینده

یک روز که برای گذر از خیابان عبور می کردم چشمم یک سوله بزرگ را دید که نزدیک درب آن کیسه های بزرگ گچ و خاک ریخته شده بود که فکر کردم سوژه ای پیدا کردم تا بتوانم موضوع این خاک و گچ را بفهمم. بلافاصله به سوله رفتم و با خانم عصمت سیدی مدیر عامل تعاونی چینی ، سرامیک شقایق های آینده آشنا شدم و به گفتگو با ایشان نشستم او گفت این تعاونی در تاریخ 25/1/84 به ثبت رسیده است و اعضاء آن سیزده نفر هستند و کار اصلی این تعاونی تولید پارچ ، لیوان ، گلدان و قالب گیری است و «مادرقالب» تولید می کند. از ایشان سؤال شد که چه خدماتی به مردم ارائه می دهید؟
این الگو ها را گاهی می فروشیم و گاهی در نمایشگاه می گذاریم
در چه محدوده ای از شهر فعالیت دارید؟
تا زمانی که سوله ها جمع شوند در همین مکانی که اردوگاه امیر کبیر است هستیم و بعد از آن به شهرک صنعتی می رویم
چه مشکلاتی دارید؟
کمبود زمین برای اجرای این تعاونی ، آوردن مربی برای بچه ها برای یادگیری بهتر کار.
از مردم چه توقعاتی دارید؟
پذیرش چنین تعاونی در شهرمان و حمایت مردم از آن
چه انتظاراتی از دولت دارید و آیا حقوق و مزایایی دارید یا خیر؟
حمایت دولت از ابتدای کار نبوده است که خواهان این حمایت هستیم و دادن مزایا به افراد تعاونی و تاکنون هیچ حقوق و یا پاداشی نه به من بلکه به هیچ کدام از کارکنان تعلق نگرفته است زیرا دولت حمایت نمی کند بلکه خودمان اگراین صنایع دستی را بفروشیم باید 20 تا 30 درصد را به صندوق تعاون بپردازیم که هیچ درآمدی دست ما را نمی گیرد
آیا تحت نظر دولت هستید؟
خیر ،این تعاونی با حمایت« ان.جی.و» های خارجی اداره می شود.
صحبت پایانی خود را بفرمایید؟
یک سازمان خارجی در حدود 20 میلیون تومان برای ما خرج کرده ولی مسئولین محترم بم هیچ کمکی به ما ارائه نکردند کارگاهی که ما در آن کار می کنیم می خواهند آن را هم از ما بگیرند و توقع ما از مسئولین محترم شهرستان بم حمایت از این تعاونی است
صوفیا کرم نژاد

مشکلات تعاونی ها

وزیر سابق تعاون وعده داد ولی به آن عمل نکرد

زلزله 5 دیماه شهرستان بم خسارات زیادی به اماکن دولتی و غیر دولتی وارد کردکه در این میان شرکت های تعاونی از این امر مستثنی نبودند که بعضی از این شرکتها تا صد در صد تخریب شده اند. شرکتهای تعاونی با توجه به اینکه بسیاری از آنها دارای اعضاء تا مرز 2500 نفر را دارند و لی مسئولین توجهی به این شرکتها نکرده اند
ولی الله صابری مدیر عامل شرکت تعاونی مصرف کارمندان دولت در بم درگفتگو با خبرنگار ما گفت : شرکت تعاونی مصرف کارمندان دولت ،اکنون در زمینی که متعلق به شهرداری است فعال شده دارای دو هزارو پانصد نفر عضو و 5 نفر اعضاء هیئت مدیره می ­باشد
مدیر عامل شرکت تعاونی مصرف کارمندان دولت بیان کرد: این شرکت با توجه به اینکه در خیابان تختی واقع شده بود و در این منطقه اکثریت مکانها خراب شده بودند در اثر زلزله صد درصد تخریب شد و کلیه اسناد و مدارک زیر آوار رفتند و مقداری از وسایل باقی مانده به سرقت برده شد
وی افزود : با توجه به اینکه تعاونی ما صد در صد تخریب شده بود ما نامه های زیادی برای مسئولین نوشتیم وزیر تعاون از نزدیک محل را بازدید کرد و از اداره کل تعاون استان آقای مهندس فکری آمدند وعده های زیادی بزرگواران دادند ولی ما تاکنون هیچ کمکی دریافت نکرده ایم
صابری ادامه داد : تعاونی مصرف کارمندان دولت قبل از زلزله جزء تعاونیهای نمونه استانی بود ولی بعد از زلزله یک سال و نیم بعد ما توانستیم با کمک اعضاء هیئت مدیره شرکت را راه اندازی کنیم و یک میلیون و نیم چک به اتحادیه کرمان دادیم که مقداری وسیله بگیریم و شرکت را راه اندازی کردیم و باید مبلغ چک را چهل روزه پرداخت کنیم. این در حالی است که ما فروش چندانی نداریم
مدیر عامل شرکت تعاونی مصرف کارمندان دولت گفت: به تعاونی ما کانتینر ندادند با هزاران تلاش توانستیم دو عدد کانکس از فرمانداری بگیریم و در این زمینی که شهرداری به ما داده آن را فعال کنیم
ولی الله صابری افزود: شرکت تعاونی مصرف کارمندان دولت که دارای ده فروشنده بودو از رونق خوبی قبل از زلزله برخوردار بود اینک بدهی های زیادی به کارخانجات و اتحادیه کرمان و بازار تهران داریم و حال چه باید بکنیم با این وسایل اندکی که ما داریم فروش چندانی نداریم و حتی حقوق خودمان را نمی توانیم در بیاوریم
وی بیان کرد: یک وام باسود 16 درصد از طرف اداره تعاون به ما پیشنهاد شده اگر ما کالایی را با سود 5 درصد به فروش برسانیم چگونه می توانیم سود 16 درصد را پرداخت کنیم . وضعیت بحرانی شرکت باعث اعتراض اعضاء شده است. اگر به ما یک وام با بهره کم بدهند ما می توانیم شرکت را از این وضعیت نجات بدهیم و این امر امکان پذیر نیست مگر با همکاری تمامی مسئولین

حلیمه شیهکی

فعالیت یک سازمان غیردولتی در بروات

در ادامه فعالیت های مؤسسه همیاران غدا (غیردولتی ایران) در منطقه بروات علیا و در رابطه با برنامه های صورت پذیرفته جهت اجرای طرح توانمند سازی جامعه محلی از طرف این مؤسسه ، جلسه ای در روز جمعه 31/4/84 در مسجد عدل امیر المؤمنین محل برگزار شد ، این جلسه که با حضور معتمدین منتخب مردم در محل (آقایان محمد ابرهیمی ، حسن برخورداری ، علیرضا برخورداری ، رضا حسینی ، رضا کدوری ، خانم ها رستمی و برخورداری) و همین طور عده ای از مردم محل آقایان: موسی زاده ، فرسادنژاد ، عسکری ، طحانی و ... . با حضور آقای علی اکبری از« یو.ان.دی.پی» و تسهیل گری آقایان جزینی ، وحید زاده و شفیعی از مؤسسه همیاران غدا ، تشکیل شد ، در واقع نقش یک کارگاه آموزشی را برای تسهیلگران محلی (معتمدین محلی) داشت ، به گونه ای که در این جلسه ، هدف طرح (توسعه درونزا و فعال کردن پتانسیل های محلی ) راه رسیدن به هدف (مشارکت فعال مردم در محل و همراهی و حمایت سازمانهای ملی و فراملی ) و ابزار نیل به هدف (ایجاد یک صندوق اجتماعی جهت ارائه حمایت های خرد به کسانی که هنر ، تخصص ، فن و اراده ای در راستای خود اشتغالی یا اشتغال زایی مولد دارند) مورد کنکاش قرار گرفته و تشریح شد و معتمدین منتخب مردم نیز نظرات خود را ارائه و آمادگی خود را جهت همکاری در راستای ادامه و اجرای طرح اعلام کردند ، لازم به ذکر است که بروات علیاء (شمالی )( از جمله قدیمی ترین مناطق بروات محسوب می شود که به لحاظ پتانسیلهایی چون تعدد قناتها ، پمپ های آب ، زمین و مرغوبیت آن و باغات کشاورزی نسبت به سایر مناطق بروات در وضعیت بهتری قرار دارد ، اما متأسفانه به لحاظ اجتماعی ، از همبستگی و انسجام و یگانگی چندانی برخوردار نبوده و این در واقع خود دلیلی اساسی است بر جاماندگی این منطقه نسبت به سایر مناطق بروات ، هیچ تشکلی در این منطقه وجود ندارد ، هیچ کار گروهی در این منطقه تاکنون صورت نپذیرفته و حتی اگر صورت پذیرفته ، اول گرم و آخر سردی داشته و به آخر نرسیده ، مؤسسه همیاران غدا (غیر دولتی ایران) سعی بر آن داشته و دارد تا از طریق تسهیل گری طرحهای مردمی و فعالیت های گروهی و ایجاد زمینه و بستری مناسب مساعد به منظور نهادینه سازی اینگونه طرحها و فعالیت ها ، فضا را جهت علاقمند کردن مردم نسبت به مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی و فعالیت های گروهی هموار ساخته و این گونه حرکت ها را تشویق ، مساعدت و ترویج نماید و ازاین راه علاوه بر اصلاح و تشویق روابط و ارتباطات و تعاملات دوستانه ، محلی ، بین محلی و سنتی ، غیررسمی و ریش سفیدی ، بستر و زمینه ای را برای جذب و هدایت کمک ها و حمایت های داخلی و خارجی ، ملی و فراملی در راستای توانمند سازی و ظرفیت سازی و ظرفیت یابی در مناطق و محلات فقیر نشین هموار ساخته و شرایط را برای توسعه درونزای منطقه فراهم آورد و در این راستا دست همه مسئولین نیک اندیشان، نوع دوستان و ... را به گرمی می فشارد

علیرضا وحیدزاده

مشکلات مردم

اجاره نشین ها

چرا در مورد اجاره نشینها هیچ اقدامی صورت نمی گیرد فقط شتاب دارید که اردوگاهها را خالی کنید. ما زمین نداریم که کانکس خود را در آن بزنیم باید کجا برویم آیا باید دوباره در خیابان چادر بزنیم و ثبت نام هم که کرده ایم برای خانه های اجاره ای هیچ خبری نشد و شایعه است که فقط به تازه ازدواج کرده ها می دهند پس آنهایی که بچه کوچک دارند چه باید بکنند
از طرف ساکنین اجاره نشین بدون خانه و زمین اردوگاه معصومیه 3

نیلوفر رجب زاده

خسارت تاکسی رانان از جیب چه کسی باید پرداخت شود؟

اگر به درد دل مردم گوش کنیم می فهمیم که پس از گذشت نزدیک به دو سال از زلزله با چه مشکلاتی روبرو هستند که یکی از این مشکلات بالا بودن نرخ کرایه تاکسی هاست که در طی گفتگویی که با یکی از شهروندان دراین باره شد می گفت که هر مسیر کوتاه و بلندی باید 100 تومان کرایه بدهیم برای من واقعا مشکل است چون مسیر مدرسه فرزندانم از خانه ما فاصله زیادی دارد و با این مستمری که از بهزیستی می گیرم کفاف زندگیم را نمی کند
در این راستا گزارشی داریم از یکی از تاکسی رانان در مورد اینکه چرا نرخ کرایه تاکسی بالاست و مشکلات خود و همکارانشان را چنین بیان می کند که یکی از مهمترین مشکلات ما ماشینهای شخصی می باشدما عوارض و مالیات می دهیم ولی ماشینهای شخصی بدون عوارض به راحتی مسافر سوار می کنند و مشکل دیگر تاکسی هایی که از رده خارج شدند و لی همراه تاکسی های جدید کار می کنند این هم یک معضل است
نظام آبادی مسئول بازرسی تاکسی ها ضمن گفتگو با خبرنگار ما ابتدا وظایف این نهاد را رسیدگی به شکایات مردم و نیز رفع مشکلات تاکسی ها و تعیین نرخ کرایه تاکسی ها دانست و نیز در خصوص معضل ماشینهای شخصی گفت که این وظیفه ما نیست که جلوی ماشینهای شخصی را بگیریم باید پلیس با آنها برخورد قانونی داشته باشد و همچنین افزود در مورد تاکسی های قدیمی که دولت قرار بود آنها را از راننده بخرد ولی خریداری نکرد از مانیز خواسته شده که جلوی این تاکسی ها را بگیریم ولی چون دولت در این زمینه اقدامی نکرد مجبورند کار کنند و همچنین از مردم می خواهیم در مورد نرخ کرایه، اگر تاکسی ای غیر از نرخ نامه ای که جلوی شیشه تاکسی ها نصب شده کرایه بگیرد به قسمت تاکسیرانی در شهرداری مراجعه کنند تا با متخلفین برخورد قانونی شود
علی برائی نژاد ، راننده تاکسی می گوید: قیمت لاستیک و سایر قطعات ماشین بالا رفته و هیچ یارانه ای به ما تعلق نگرفته است حتی یک جفت لاستیک. پس بالابردن کرایه تاکسی حق ماست این در حالی است که روح الله خالقی مسئول واحد تاکسی رانی می گوید: نرخها باید بر اساس نرخ نامه باشد
وقتی کنار ایستگاه تاکسی ایستاده ایم رانندگان مسیرهایی می روند که مسافر بیشتری است و یا آن مسیر شلوغ است بی توجه به اینکه افرادی هم هستند که مسیرهای دیگری می روند و باید مدتها صبر کنند و یا دربست بروند و تاکسی رانان برای این مسیرها 700 تومان می گیرند(خیابان جانبازان ، کمربندی ، عربخانه
.
.
.
روح الله خالقی در این زمینه می گوید: این درست است که به واحد تاکسی رانی کمکی نشده وقتی برای کمک به آنها به فرمانداری بم و استانداری مراجعه کردیم متأسفانه هیچ کدام زیر بار نرفتند ولی این مشکلات دلیل بر این نیست که از قانون سرپیچی کنند حتی اگر برای مسیری فقط یک نفر بود آن تاکسی که مختص آن مسیر است وظیفه دارد مسافر را به مقصد برساند و اگر غیر از این عمل کردند طبق صحبت قبلی با تاکسی رانان به شدت برخورد خواهد شد

گروه گزارش: صدیقه و زینب جزینی زاده ، الهام رشیدی فرد ، حلیمه شیهکی

پروانه های ساختمان
و
عقب نشینی ها

برای تهیه گزارش بدون اینکه سوژه ای داشته باشم به شهرداری مراجعه کردم از طناب قرمز رنگی که جلوی شهرداری بسته شده بود عبور کردم و از پله هایی که دو سه تا بیشتر جلوی درب ساختمان شهرداری بود بالا رفتم کنار درب ورودی یک گلدان بزرگ واقع شده بود جمعیت زیادی داخل ساختمان بود. هرکدام پرونده ای به دست و به هر واحدی سر می زدند و بعضی روی صندلی نشسته بودند و بعضی با موبایل خود صحبت می کردند. یکی خوشحال از اینکه بالاخره جواب درستی گرفته و کارش درست شده و یکی هم ناراحت و با مشت به پیشانی خود می زد. این چه وضعیتی است که دارد . همینطور به اطراف خود نگاه می کردم توجه ام به دایره ساختمانی جلب شد که شلوغ ترین جا بود به حدی شلوغ بود که جای سوزن انداختن نبود جلو رفتم با دو مرد میان سال که با هم صحبت می کردند رو به رو شدم وبعد از عذر خواهی ازآنها پرسیدم که برای چه به اینجا آمده اید؟ یکی از آنها گفت بنده 3 بار پروانه ساختمان برایم صادر شده و هر سری دچار ایراد بود. دومی می گوید: زمین بنده توی طرح است و هر روز برای حل مشکلم به اینجا می آیم از آنها می پرسم علت چیست: می گوید : کارمندان شهرداری زحمت زیادی می کشند و این انکار ناپذیر است و به نظر بنده حجم زیاد پرونده ها است که جوابگوی همه مردم نیست در حال صحبت با آن دو نفر بودم که صدای جیغ خانمی که با تندی صحبت می کرد از جلوی درب اتاق شهردار بلند شد به همین دلیل از آن دو نفر خداحافظی کردم و به طرف اتاق شهردار رفتم. کنار اتاق شهردار چند عدد صندلی بود و میز کار منشی دفتر شهردار ، جلوی اتاق شهردار هم شلوغ بود. چند نفر آقا با صورتی بشاش روی صندلی نشسته بودند و بقیه ایستاده بودند. بالاخره خودم را به آن خانمی که عصبانی بود رساندم و علت را پرسیدم با لحن تندی گفت خانم الان یک ماه است این پرونده دست بنده است و می خواهم شهردار را ملاقات کنم تا جوابم را بگیرم ولی این آقای منشی نمی گذارد و خیلی حرف و حدیثهای دیگر که بماند و من بخاطر اینکه کار به جاهای باریک نکشد آرام از کنار آن خانم از میان جمعیت رد شدم. بعد در حال قدم زدن در سالن بودم که به آقایی برخورد کردم که می گفت اگر قرار است خیابان امام به همین زودی عقب نشینی کند ما کسبه چه کار باید بکنیم و وسایلمان را کجا بگذاریم حداقل یک جا مشخص شود تا وسایلمان را آنجا بگذاریم ما نمی گوییم عقب نشینی نشود ولی باید یک کمکی به مال ما شود ولی چه کسی جوابگوی ما است. این را گفت و با ناراحتی رفت. هوا خیلی گرم بود و من هم از صبح آمده بودم و خیلی تشنه رفتم کنار آب سرد کن که آب بخورم ولی مثل اینکه آب گرم کن بود. بجای آب سرد کن با خود گفتم این مردم بیچاره از صبح تا ظهر در این هوای گرم به اینجا می آیند حالا اگر کاری درست نمی شود یک آب سرد بخورند که رفع تشنگی بکند. شهرداری را با تمام شلوغی گذاشتم و از آنجا بیرون آمدم

گزارشگر خبرنامه

گزارشگر ویژه سازمان ملل از بم دیدار کرد

میلون کوتهری گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حق مسکن ، اخیرا سفری 10 روزه به ایران داشته است ، وی شهر بم را دریک سفر دو روزه مورد بازدید قرار داده است وی در مورد وضعیت کنونی این شهر گفت: در وهله نخست تحت تأثیر اقدام انجام شده در این منطقه قرار گرفتم ، در عین حال نگرانی جدی راجع به اردوگاههایی است که مردم پس از زلزله در آن مستقرند و بیش از یک سال و نیم است که در این اردوگاهها همچنان زندگی می کنند. باید درخصوص این افراد ، مسئله زمین و ملک مورد بازبینی قرار گیرد. درعین حال ضرورت انجام آب لوله کشی و گاز کشی اشاره کرد و گفت بایستی دانست که در شهرهایی مثل بم مردم توانایی پرداخت
بسیاری از هزینه ها را ندارد
به نقل از روزنامه شرق : یکشنبه 9 مرداد 1384

نقش روزنامه ها در ساختار شهروندی


از آنجایی که امروزه دسترسی به نشر اینترنتی هر روز آسان تر می شود ، مردم عادی نیز شروع به همکاری در جمع آوری و ارسال اخبار کرده اند. در بعضی موارد آنها عمل نظارتی را انجام داده و گزارش می دهند که کدام گزارش غلط ارسال شده است. در موارد دیگر آنها قبل از خبرنگارها گزارش ها را منتشر می کنند و علاوه براین آنها اخباری را گزارش می کنند که به صورت محلی اتفاق افتاده است و امکان دسترسی خبرنگارها به این اخبار ممکن نیست. وجود استقلال نسبی یک مشخصه بارز روزنامه نگاری است. روزنامه نگاری شهری اهداف زیر را دنبال می کند : بازگشت به عادات مثبت خبر نگاری ، ایجاد ارتباط با خواننده ، پیدا کردن اخبار برتر و ساختن شهروندان بهتر
دیگر این موضوع که خبرنگار کار خود را از نظر خود خوب انجام می دهد کافی نیست بلکه خوانندگان باید تصمیم بگیرند که یک روزنامه آزاد نقش خود را در یک جامعه آزاد بر اساس ارزشهای آنها درست انجام می دهد یا خیر. محققین رسانه ها به ما می گویند که فاصله بین گزارش مستقیم و گزارش عادی ، یا مرز بین برنامه سرگرم کننده و اخبار از بین رفته است. مردم معمولا به مأمورین آمار می گویند که روزنامه ها برای مردم ملموس نیستند و علاوه براین آنها می گویند که رسانه ها هدفشان فقط تبلیغات بر اساس تحریک احساسات است
ما خبرنگاران اخلاق بدی پیدا کرده ایم : عجولانه عمل می کنیم. با دفترچه هایمان یکجا ثابت می ایستیم. سؤال های سنگین می پرسیم. منتظر جواب های فوری به سؤالاتمان هستیم . فوری شروع به نوشتن می کنیم و دیگر گوش نمی کنیم. تنها وقتی جایی یک مشکل به وجود بیاید ما پیدایمان می شود
روزنامه نگاری شهری می خواهد ببیند که آیا ممکن است که نقش سگ نگهبان رسانه ها را ایفا کند ، تا فساد وبی عدالتی رامعرفی کند ولی نقش سگ مهاجم را بازی نکند که تنها سروصدای زیادی درمیان سروصدای دیگر رسانه ها تولید کند. نقش سگ راهنما بایستی به نقش هایش اضافه شود تا کمک کند مردم بفهمند که دریک جامعه دموکراتیک چه نقشی را می توانند ایفا کنند
روزنامه نگاری شهری یک نام دیگر برای تلاش سردبیران وخدمت درست روزنامه نگار وازبین بردن احساس بی قدرتی مردم وجهت دهی صحیح آنهاست . هدف دادن آموزش به مردم درباره حوادث جاری است تا تصمیم شهروندی درستی بگیرند ومسئولیت های خود را درجامعه دموکراتیک تمرین کنند . البته ما نمی خواهیم به مردم القا کنیم که به چه فکر کنند یا چگونه عمل کنند . اگر یک بازی فوتبال را درنظر بگیریم می توان بازی را از جایگاه خبرنگاران بی طرف گزارش کرد یا می توان از داخل زمین به عنوان یک تیم ، ولی نظر ما این است که باید از داخل زمین و به عنوان داور بازی را گزارش کرد


پنجمین کنگره روزنامه نگاری برزیل 13 سپتامبر 2004
به نقل از روزنامه شرق : 18/5/84

میراث جهانی چگونه انتخاب می شود

ایده آغاز حرکت بین المللی برای حمایت از هر نوع میراث جهانی پس از جنگ جهانی اول مطرح شد. این برنامه ریزی ها ادامه داشت. در سال 1965 در کنفرانس کاخ سفید در واشینگتن موضوع میراث جهانی مطرح شد ... در 16 نوامبر سال 1972 کنوانسیون حمایت از میراث تاریخی و طبیعی جهان در دو بخش سایت های فرهنگی و مراکز طبیعی جهان به تصویب رسید. مرکز میراث جهانی یونسکو (سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل) پس از تصویب، هر ساله کنفرانسی را در کشورهای مختلف جهان تشکیل می دهد و در پی آن هر کشور می تواند یکی از آثار تاریخی ، طبیعی و یا فرهنگی تاریخی اش را با ارائه پرونده دقیقی از اثر در پی رأی گیری اعضای این کمیته و موافقت آنها به ثبت رساند ، پس از گذشت 33 سال از زمان تشکیل این کمیته ایتالیا 38 اثر ، آمریکا 19 اثر و ایران تنها 7 اثر را در این مجموعه جهانی به ثبت رسانده است... با امضای این کنوانسیون کشورها متعهد می شوند که نه تنها برای آثار ثبت در میراث جهانی بلکه برای آثار فرهنگی و طبیعی ملی خود نیز برنامه های حفاظتی دقیقی تهیه کنند... در صورتی که کشوری نسبت به رعایت موازین نگهداری تخطی کند و از اجرای برنامه های کارشناسان سر باز زند اثر ثبت شده در فهرست آثار در خطر قرار خواهد گرفت و این به معنی عدم توانایی آن کشور در حفظ اثر است که بر این اساس دخالت یونسکو بیشتر می شود و وضعیت نظارتی سخت تری را بر کشور اعمال می کند. آثاری که به عنوان میراث فرهنگی در یونسکو شناخته می شوند باید دارای سه ویژگی باشند: 1- بنای تاریخی : در این اثر باید معماری ، بنای یادبود ، مجسمه های تاریخی و یا نقاشی وجود داشته باشد. 2- مجموعه ای از بناها : این آثار باید دارای ویژگی های معماری خاص و عناصر تاریخی ، هنری یا علمی باشد که به نوعی این گروه ساختمان را به هم پیوند داده است. 3- سایت تاریخی : این سایت ها باید به دست انسان یا همکاری طبیعت و انسان ساخته شده باشد. مجموعه ای که به عنوان سایت تاریخی اطلاق شود باید یک مجموعه تاریخی با عناصر منحصر به فرد فرهنگی ، تاریخی ، هنری و معماری باشد


به نقل از روزنامه شرق : 18/5/84


خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس: بم، میدان امام، داخل محوطه شهرداری، روبروی ساختمان اصلی
شماره تماس: 09133414615___ 2222130 .0344

پست الکترونیک

Srazavi@mail.uk.ac.ir
آدرس خبرنامه در اینترنت
http://akhbar-bam.blogspot.com

هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت تأمین شده است
This issue of the newsletter has been financed by W.H.ONEWS LETTER OF BAM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home