Tuesday, April 26, 2005

NEWS LETTER OF BAM 22

بنی آدم اعضای یکدیگرند

شماره 22، چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه 1384
سرمقاله
در این شماره تأکید بر فرایندهایی است که به برپایی اجتماعات محله ای و محلی یاری می رساند. آنچه اهمیت دارد آن است که پروژه شهر سالم بم، شهر دوستدار کودک، بم و منظر فرهنگی آن به عنوان یک میراث جهانی، همگی متکی به ایده جهان شمولی است که به ویژه پس از زلزله کوبه در ژاپن عمومیت یافته است و این ایده عبارت است از حضور مؤثر، داوطلبانه ، آگاهانه و دائمی شهروندان در برنامه ریزی، مدیریت، اجرا، ارزشیابی و تقسیم منابع و منافع، چگونه این ایده می توان عملی شود. تمام دغدغه جامعه شناسی مشارکت و کوشش های همکاران و کارکنان داوطلب دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم در این راستا معنی می یابد. اگر صدای قربانیان و آسیب دیدگان قرار است در بم شنیده شود، ناشی از این تجربه است که بدون توجه به این صداها پس از زلزله کوبه در ژاپن امکان ترمیم اجتماعی میسر نبود و شاید این برای بازسازی حیات اجتماعی و اقتصادی بم به مراتب ضروری تر است.

بم شهر سالم

در سال 2003 میلادی، 1383 شمسی، شهر بم رسماً به عنوان شهر سالم در جنبش جهانی در شهرهای سالم توسط سازمان بهداشت جهانی پذیرفته شد و قرار شد که از سال آینده میلادی تقریباً همه مداخلات در بم از طریق این پروژه انجام گیرد. اما شهر سالم چیست؟
ایده » جنبش شهرهای سالم« در سال 1984 بوسیله سازمان جهانی بهداشت در کانادا مطرح شد، از آن زمان تا کنون در سراسر جهان بیش از 3000 دولت محلی (شهرداری ها) آن را پذیرفته اند.
ویژگیهای شهر سالم چیست؟
الف- محیط پاکیزه، امن با کیفیتی بالا از جمله کیفیت مسکن
ب- دارا بودن یک زیست بوم باثبات در زمان حال و پایدار در بلند مدت
د- دارای جامعه ای با برنامه های قوی حمایتی و غبر بهره کشانه
ه- دارای درجه بالای و کنترل توسط عموم مردم بویژه تصمیم گیریهایی که بر روی زندگی، سلامتی و رفاه آنها تأثیر می گذارد.
و- تأمین کلیه نیازها برای همه مردمان شهر < غذا، آب، سرپناه، درآمد، امنیت و کار
ز- دسترسی به تجربیات و منابع موجود به ویژه ارتباطات
ح- دارای یک اقتصاد شهری متنوع، تولید کننده کالاهای اساسی و نوآور
ط- تشویق پیوند با گذشته، با میراث فرهنگی و زیست محیطی همه گروهها و ساکنان یک شهر
ی- منطبق و سازگار با ویژگیهای مثبت فرهنگی موجود در شهر
ک- دارای یک سطح بهینه از بهداشت عمومی، خدمات درمانی قابل دسترس برای همه و کاهش سطح بیماریها.
اما هر شهر می تواند بدون توجه به موقعیت فعلی سلامتی در آن سک شهر سالم باشد. آنچه مهم است تعهدی است که برای رسیدن به ساختارهای اجتماعی و فیزیکی یک شهر سالم وجود دارد. در واقع هدف اصلی شهر سالم فقط نتایج آن نیست بلکه روشهای رسیدن به آن مهم تر است، اینکه چگونه پیوندهای بین مقامات کشوری وشهری تقویت می شود و چگونه امکان مشارکت اجتماعی فراهم می گردد. برنامه شهر سالم در پی افزایش آگاهی بر روی موضوعات حساس و اساسی زندگی مردم است. وظیفه مردم آگاه شدن نسبت به محیط اطراف و شناخت کیفیت زندگی بهتر و سالم است.
به نقل از اینترنت

صداهایی که باید شنیده شود

چکیده پژوهش صدای قربانیان: نگرانی ها ، ناامیدی ها ، انتظارات و امیدهای شهروندان ساکن مناطق آسیب دیده از زلزله بم

پژوهش صدای فربانیان پژوهشی جامعه شناسی است که به درخواست شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نه ماه پس از زلزله در شهریور 1383 ، انجام شده است ، از آنجا که نتایج این پژوهش می تواند در ضرورت برپایی اجتماعات محلی مفید باشد بخشی از آن در خبرنامه این شماره به چاپ می رسد.
جامعه هدف 410 نفر از شهروندان ساکن مناطق آسیب دیده از زلزله در شهرستان بم بوده است که 49 درصد زن و 51 درصد مرد و از افراد بالای 15 سال بوده اند ، در انتخاب این افراد از روش سهمیه ای استفاده شده است و تسهیل گران دفتر هماهنگی اجتماعات محلی داده ها را از طریق مصاحبه همراه با تکمیل پرسشنامه جمع آوری کرده اند.
یافته ها: شبکه روابط اجتماعی با از دست دادن خویشاوندان درجه اول و دوم در هر دو گروه زنان و مردان آسیب دیده است. بطوریکه 82 درصد پاسخگویان حداقل یک خویشاوند درجه اول از دست داده اند و 2/94 درصد افراد حداقل یک خویشاوند درجه دوم را نیز از دست داده اند.
وضعیت رضایت از اسکان موقت در میان پاسخگویان متفاوت بوده است. بطوریکه بیش از 50 درصد پاسخگویان آن را مناسب و کاملاً مناسب ارزیابی کرده اند در حالی که 25 درصد دیگر آن را کاملاً نامناسب یافته اند و سایرین در وضعیت بینابینی بوده اند.
وضعیت رضایت از امکانات اولیه بهداشتی : توالت ، دستشویی و حمام رضایت بخش نبوده است چنانکه تنها بیست و هفت درصد درصد پاسخگویان وضعیت امکانات مذکور را مناسب و یا کاملاٌ مناسب دانسته اند ، بنابراین 73 درصد پاسخگویان از امکانات مذکور ، رضایت نداشته اند.
مسئله دسترسی به آب آشامیدنی بهتر بوده است ، بطوریکه 6/24 درصد پاسخگویان دسترسی به آب لوله کشی را بد و خیلی بد ارزیابی کرده اند ، یا به بیان دیگر 4/75 درصد به درجات گوناگون از دسترسی به آب رضایت داشته اند.
مسئله دسترسی به برق خانگی از آن هم ، مطلوب تر بوده است بطوریکه تنها 6/9 درصد پاسخگویان آن را بد و خیلی بد گزارش کرده اند و بیش از 90 درصد به درجات گوناگون شکوه ای از خاموشی و یا نوسانات برق نداشته اند.
وضعیت جمع آوری زباله نسبتاً خوب بوده است بطوریکه 79 درصد به درجات گوناگون راضی و 21 درصد ناراضی بوده اند.
وضعیت دسترسی به پزشک و امکانات در زمان پژوهش بوسیله شهروندان نامناسب ارزیابی شده است بطوریکه تنها 4/21 درصد پاسخگویان وضعیت این امکانات را مناسب و کاملاً مناسب ارزیابی کرده اند و نزدیک به 79 درصد به درجات گوناگون ناراضی بوده اند.
وضعیت دسترسی به تلفن نیز در آن تاریخ نامطلوب بوده است بطوریکه 2/73 درصد پاسخگویان وضعیت دسترسی به تلفن را بد و خیلی بد گزارش کرده اند.
وضعیت محل بازی کودکان در محله ها نیز کاملاً نامطلوب بوده است بطوریکه تنها 2/5 درصد پاسخگویان محله خود را به لحاظ این امکان مناسب و یا کاملاً مناسب دانسته اند.
در آن تاریخ بررسی وجه نظر شهروندان نشان می دهد که دو پدیده نگران کننده برای پاسخگویان هر دو گروه (زنان و مردان) بیکاری جوانان و بی توجهی مسئولین نسبت به مشکلات شهروندان بوده است. به جز این دو پدیده مشترک میان هر دوجنس ، زنان نگرانی خود را از نداشتن حصار در اطراف محل سکونت و مردان نگرانی خود را از وضعیت مالی خانواده و گرانی در اولویت نگرانی های خود قرار داده اند.
در پرسش های دیگر انتظارات شهروندان بررسی شده است که نتایج آن به شرح زیر بوده است:
انتظارات پاسخگویان (زنان و مردان) از اعضاء خانواده و خویشاوندان در سه اولویت اول مشترک است. تأکید بر افزایش همدلی و همدردی ، افزایش رفت و آمد ویاری رساندن به یکدیگر است که از منظر جامعه شناسی ابزارهای شناخته شده ترمیم شبکه اجتماعی آسیب دیده به لحاظ جان باختن بخشی از اعضاء شبکه مذکور است و این نشان می دهد که «خرد جمعی» افراد به خوبی در جستجوی راه حل های مناسب ترمیم آسیب ها تا حد ممکن است.
انتظارات پاسخگویان از همسایگان و اهل محل نیز در سه اولویت اول بین زنان و مردان مشترک است: تأکید بر اصول اخلاقی مهربانی و خوش اخلاقی ، تأکید بر افزایش پذیرش مسئولیت مشترک در امور بهداشت و نظافت محله و انجام کارهای مشترک مطرح شده است.
انتظارات پاسخگویان از دولت نیز در سه اولویت اول میان زنان ومردان پاسخگو مشترک است: برنامه ریزی برای ساخت اسکان دائم ، ایجاد اشتغال برای جوانان و توجه به سایر مشکلات جوانان (اوقات فراغت ، سرگرمی ، ... ) درصدر درخواست های شهروندان است.
با توجه به این یافته ها بایستی به اهمیت کاربرد آنها در زمان حاضر پرداخت.
این یافته ها در سه عرصه به شهروندان و به ویژه خوانندگان خبرنامه شهروندان و مشارکت دست اندرکاران این خبرنامه کمک
می کند
اول اینکه : شهروندان تغییرات شش ماه اخیر (فاصله مهر سال 83 تا فروردین 1384) را در محیط زندگی خود مرور کرده و وضعیت امکانات اولیه زندگی مندرج در این گزارش را بررسی کنند و آن ها را به صورت گزارشات مکتوب با ذکر آدرس محله به دفتر خبرنامه تحویل دهند تا خدمات تأیید و کاستی ها پیگیری شود.
دوم اینکه: آیا وضعیت های نگران کننده از شش ماه قبل تاکنون چه تغییری کرده است؟
احساس بی توجهی مسئولین نسبت به مشکلات شهروندان چه وضعیتی یافته است؟
وضعیت بیکاری جوانان چه تغییری کرده است؟ آیا مشاهدات شما در محیط زندگی و کارتان کاهش این نگرانی ها را نشان می دهد؟ بدون شک آگاهی از این موضوع و اطلاع رسانی به شهروندان و مسئولین وضعیت را بهتر خواهد کرد.
سوم اینکه انتظارات پاسخگویان از خویشاوندان و همسایگان در طول شش ماه اخیر تا چه اندازه متحقق شده است و به چه درجه ای آنها جواب گرفته اند؟ چگونه و به چه شکلی شبکه های اجتماعی آسیب دیده در سطح روابط و مناسبات خویشاوندی و مناسبات همسایگی ترمیم یافته است؟ درمیان خویشاوندان شما چه نکات مثبتی پدید آمده است که برای سایر شهروندان مفید و آموزنده است؟ در میان اهل محله شما چه فعالیت مشترکی شکل گرفته است که با تهیه گزارش از آن سایر شهروندان آگاه تر خواهند شد؟ اطلاع رسانی شما در این موارد بسیار مفید و مؤثر است.

من در جستجوی کار هستم 2

بیکاری چیست ؟ آیا هر کسی که کار نمی کند بیکار است؟ از نظر اقتصادی به چه کسانی بیکار می گویند؟
بر اساس مفاهیم اقتصادی جمعیت را به دو گروه بالای 15 سال و زیر 15 سال تقسیم می کنند. جمعیت بالای پانزده سال حق دارد کار کند و افراد کمتر از 15 سال بایستی درس بخوانند و کودک محسوب می شوند و بر طبق قوانین بین المللی کار آنها ممنوع ا ست. اما متأسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ، تعداد زیادی از کودکان به دلیل فقر خانواده کار می کنند. در شهر بم نیز کار کودکان وجود دارد ، هرچند در سالهای اخیر به دلیل گسترش آموزش و پرورش و افزایش رفاه خانواده تعداد کودکان کار کاهش یافته است. (برای مثال روزنامه های کرمان در سال 1348 (36 سال قبل) اعلام کردند که تقریباً هفت هزار کودک در شهرستان بم برای کار قالی بافی به مدت یکسال فروخته شده اند).
این وضعیت اسف بار اکنون به ندرت مشاهده می شود ، اما هنوز کودکان کارگران مهاجر کوره پزخانه ها در پشترود و پاکم به مدرسه نمی روند و در کنار خانواده به کار می پردازند . بسیاری از کودکان به کمک خانواده کار کشاورزی می کنند ، خانواده ها مجبور هستند به دلیل درآمد اندک از نیروی کار بدون مزد یا با مزد کم کودکان خود استفاده کنند و اخیراً پدیده ای به نام کودکان خیابان وجود دارد و کودکان به فروش انواع کالاها مشغول هستند و حضور کودکان در بازار کار باعث می شود ، تقاضا برای کار بزرگسالان که طبیعتاً دستمزد بالاتر و بهتری می خواهند کاهش یابد. در برخی موارد برای مثال در مورد کارگران افغان وقتی افراد بزرگسال از کار منع می شوند کودکان آنها به خیابان می آیند. بنابراین برخلاف قوانین کار جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی کودکان مشغول کارهستند و معمولاً بصورت رسمی از آنها آماری وجود ندارد.
در هر حال از نظر اقتصادی فقط افراد بالای 15 سال حق دارند کار کنند. افراد بالای 15 سال را به دو دسته فعال و غیر فعال تقسیم می کنند.
سربازان ، دانش آموزان و دانشجویان ، زنان خانه دار و از کارافتادگان در زمره جمعیت غیرفعال محسوب می شوند یعنی این گروه از افراد هیچ درآمد پولی برای اقتصاد بوجود نمی آورند. آیا واقعاً اینطوراست؟آیا فعالیت های زنان خانه دار برای خانواده درآمد پولی ایجاد نمی کند؟ برای مثال آمارهای اقتصادی سال هزارو سیصد و هفتاد و پنج شهر بم می گویند در بم فقط 11 زن به کار کشاورزی می پردازند؟ آیا چنین اطلاعی می تواند صحیح باشد؟

نسل آینده را فراموش نکنیم
الف - ر دانش آموز 15 ساله ای که قبل از زلزله در هر رشته ای ممتاز بود چه از لحاظ درسی و چه از لحاظ ورزشی ، دانش آموز نمونه کشور ، بهترین ورزشکار استان.
در مورد همه چیز بحث شد و همه کاری انجام دادند امداد رسانی ، ساختمان سازی و …. غیر از اینکه به نخبگان بپردازند چرا به آنها توجهی نشد. چرا فضای ایده آلی برای آنها ایجاد نکردند. اعلام کردند مدارس شروع به کار کرده در حالیکه تا اواخر فروردین 83 هیچ دبیرستان پسرانه ای کار خود را شروع نکرده بود.هفت و نیم صبح دانش آموزان به مدرسه می رفتند و 9 صبح خانه بودند. ورزش هم به همین ترتیب بعضی باشگاهها کار خود را شروع کردند اما متأسفانه به دلیل کمبود امکانات مثلاً درون چادرها برگزار شدند. رفت و آمد هم سخت بود باشگاه دور از محیط زندگی او قرار داشت به گفته خودش همین مشکلات منجر به خستگی روحی شد وهمین باعث شد تا به شکلی وقت خود رابیرون از خانه بگذراند و اولین مشکل آن برخورد و دوستی با افراد ناباب. آری آن مدالهای طلا و نقره آن لوح های تقدیر انگار که همه در زیر خروارها خاک فراموش شدند چرا قربانیان زلزله باید نخبگان شهر باشند ، چرا ؟؟؟؟؟؟

الهام و فروزان رشیدی فرد

ورزش ، سلامتی
اجتماع

متأسفانه محله عربخانه بنا به شرایط محیطی دارای هیچ تیم ورزشی نیست تیم های ورزشی محله ای را افرادی تشکیل می دهند که به شکلی می خواهند دور از خانه قرار بگیرند و سرگرمی با پسرهای هم محلی پیدا کنند البته بدون مربی هم هستند. در تیم های محلی اگر قرارباشد 2 ساعت بازی کنند شاید یک ساعت آن بازی کنند و یک ساعت دیگر را به بقیه برنامه ها می بپردازند. افراد این تیم اصولاً بچه های مدرسه < همکلاسی > را هم تشویق می کنند که مثلاً این ساعت از روز را به زمین خالی بروند و به ورزش که اکثراً فوتبال است بپردازند و همین موجب دعواهای خیلی زیادی در بین خانواده ها می شود . بعضی از والدین که از چگونگی برگزاری این بازی ها خبر دارند نمی خواهند فرزندانشان وارد آن تیم شوند و همچنین به دلیل مشکلات مالی نمی توانند فرزندانشان را به باشگاهها که موقعیتشان خیلی بهتر است بفرستند. مثلاً از عواقب برخی تیم های محله ای این است که شب به خانه نمی روند و یا دیر وقت می روند که باعث اعتیاد آنان می شود. چندین مورد مشاهده شده است و همین باعث شد تا بعضی والدین روش اجبار را پیش گرفتند و مانع رفتن بچه ها به زمین ورزش شدند و همین موجب متلاشی شدن تیم های محله ای شد. در مصاحبه ای که با سه تن از پدران داشتیم خواستار یک باشگاه ورزشی در محله شدند البته این پیشنهاد خیلی از پسران محله هم هست . در هر صورت وقتی که تیم، مربی و کمک مربی و دیگر تجهیزات و امکانات و مکانی خاص را داشته باشد در واقع شکل یک محیط اجتماعی را به خود می گیرد و همین امر باعث می شود تا ورزش معنای واقعی خود یعنی سلامتی را پیدا کند.
الهام و فروزان رشیدی فرد

در بم کار ساختمانی زیاد است
(گفتگو با یک کارگر مهاجر)

لطفاً خودتان را معرفی کنید؟
من عبدالله افغانی هستم که بعد از زلزله از کشور افغانستان به بم آمده ام.
در بم به چه کاری مشغول هستید؟
کارگری ساده ، سیمان کاری ، گچکاری ، حفر چاه و از این قبیل کارها.
آیا با خانواده به ایران آمده اید؟
من خودم مجرد هستم ولی در ابتدا حدوداً 3 ماه بعد از زلزله به همراه خانواده خاله ام که یک خانواده 6 نفره بودند به ایران آمده ایم مدتی با شوهر خاله و پسر خاله هایم کار کردیم و خانواده خاله ام حدوداً 7 ماه قبل به افغانستان برگشتند.
اوضاع کار و درآمد در بم چگونه است؟
با توجه به اینکه من سالهاقبل از زلزله در بم آمده بودم و کار کرده بودم هم اکنون می توانم بگویم در هیچ کجای دنیا کارهای کارگری بنایی به اندازه بم نیست.
مدت زمانی که در بم اقامت داشته اید آیا به کشورتان رفته اید؟
بله یک بار برای خانواده ام پول برده ام.
آیا تصمیم گرفته اید در بم بمانید؟
خیر قبل از زلزله شاید این فکر را می کردم ولی بعد از زلزله با توجه اینکه بسیاری از هم وطنان ما در این شهر بودند و در زلزله جان خود را از دست دادند و غریبانه مردند دیگر هرگز این تصمیم را نخواهم گرفت.
برخورد مردم باشما چگونه است؟
وجود ما در این شهر برای مردم عادی است و برخورد خاصی ندارند.
وضعیت سکونت شما چگونه است؟
ابتدا در میدان امام حسین در زمین خالی که متعلق به محمود دریجانی بود چادر زدیم و بعد هم گوشه ای از کوچه کنارهای زمین با پیش و چادر کنار جوی اب اتاقی درست کردیم که با افراد خانواده خاله زندگی می کردیم بعد از رفتن آنها در منزل محمود دریجانی که خراب شده بود در اتاقی ساکن شدم.
تحصیلات شما چقدر است؟
من دیپلم ریاضی فیزیک هستم.
مهری جزینی زاده
خبرها و شنیده ها

کار اجرایی شهر دوستدار کودک در بم بزودی اجرا می شود. این طرح که توسط یونیسف اجرا می گردد. شامل طراحی شهری بخشی از شهر و ساخت چند مکان آموزشی است ، بطوریکه کلیه امکانات ایمنی کودکان به لحاظ رفت ، آمد ، گردهمایی و تعلق به شهر در آن حفظ شود ، اجرای طرح به لحاظ اجتماعی نیازمند مشارکت اجتماعات محلی ساکن در محدوده شهر دوستدار کودک است ، مسئولیت برنامه ریزی این مشارکت بر عهده دفتر هماهنگی اجتماعات محلی است.

طرح مشترک توانمندسازی مردم که توسط سازمان غیردولتی همیاران غدا و (یو ان دی پی) و چند سازمان غیردولتی دیگر انجام می شود، در بروات آغاز شد. در یک جلسه مشورتی که با حضور بخشدار ، شهردار بروات و رئیس شورای شهر بروات و نمایندگان سازمان همیاران غدا و (یو ان دی پی) و چند سازمان غیردولتی برگزار شد ، جوانب مختلف مسئله مورد بررسی قرار گرفت. دکتر سیامک زندرضوی به عنوان نماینده دفتر هماهنگی اجتماعات محلی نیز در این جلسه حضور داشتند.

در تاریخ 24 فروردین ماه انبار صنایع دستی زنان سرپرست خانوار واقع در کمپ ابوالفضل در آتش سوخت. این حادثه که در ساعت 7 صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاد تقریباً 90 درصد آن مورد حریق قرار گرفت که علت این واقعه جریان اتصال برق ذکر شده است. این حادثه تلفات جانی نداشته است.
سه شنبه 30 فروردین ماه 1384 کارگاه اجتماعات محلی با حضور 25 نفر از اعضای گروه محله ای در مهدیه صاحب الزمان بروات واقع در بلوار جنوبی برگزار شد
تسهیل گران این کارگاه ثریا خورشیدی ، عصمت پاپلی و صوفیا کرم نژاد بودند. در این کارگاه 25 نفر از اعضای یک گروه محله ای به بررسی مشکلات پرداختند و نظرات و پیشنهادات خود را بر روی کاغذ آوردند و تعدادی از افراد از کمبودها و مشکلاتی که در زمینه زنان بی سرپرست ، کشاورزی ، بیکاری جوانان و مکان های تفریحی ورزشی برای جوانان و ساخت وساز صحبت کردند.
در این کارگاه مشکل جوانان بیکار و نبود مکانی برای گذران اوقات فراغت از مهمترین مسائل عمومی و مشترک مطرح شده بود. سپس از مشکلات زنان بی سرپرست که فاقد درآمد و یا مسکن هستند گفته شد. در یک مورد هم اعلام شد ، مادری به دلیل نداشتن مخارج فرزندش را به مدرسه نفرستاده است.
عصمت پاپلی

کارگاههای آموزشی اجتماعات محلی
تعاونی صنایع دستی


در روز 29 فروردین در نمازخانه کمپ ابوالفضل یک کارگاه آموزشی برای «بررسی مشکلات زنان عضو تعاونی و ارائه پیشنهادات و برنامه توسط خود آنها» برگزار شد. خانمها حلیمه شیهکی ، فرشته زنگی ، گلناز سعادتیان و آقای رحمت الله دریجانی به عنوان تسهیل گران کارگاه حضور داشتند و توسط دبیر جلسه گزارشی تهیه شده است که در زیر می خوانید.
یک- در ابتدای جلسه در مورد مشکلات خانمها قبل از آمدن سوله صنایع دستی که اکثریت اظهار کردند بر اثر حادثه زلزله و از دست دادن عزیزان خود از نظر روحی دچار مشکل شده بودند ولی با آمدن به سوله صنایع دستی مشغول به کار شدن از نظر روحی 180 درجه بهتر شده اند هر چند که حقوق چندانی دریافت نکرده اند.
دو- بازگشایی دوباره سوله بعد از وقوع آتش سوزی که این حادثه مانع از ادامه کار خانمها نخواهد شد. سه گفتگوی آقای بکریان مدیر پروژه »پی پل این نید« در مورد بازگشایی دوباره سوله صنایع دستی که ایشان اظهار کردند مواد اولیه سریعاً توسط این سازمان تهیه خواهد شد و سوله ای دیگر در اردوگاه امیر کبیر توسط فرمانداری داده خواهد شد و همچنین عنوان کردند از طرف اداره تعاون صنایع دستی ، آموزش و پرورش ، کمیسیون بانوان و فنی و حرفه ای حمایت خواهد شد.
– بحث در مورد مهمترین مشکلات سوله که عبارتند از : نبود سرویس بهداشتی را که 21 نفر عنوان کردند ، نبود یخچال ، کولر ، آب سرد کن و سماور که 9 نفر عنوان کرده اند ، فروش وسایل و بازار یابی و حقوق ثابت که 7 نفر عنوان کرده اند ، نبود سرویس بهداشتی و تهیه کارت شناسایی که 6 نفر عنوان کرده اند ، نبود مواد اولیه و مشکل وام و به ثبت رساندن شرکت که سه نفر عنوان کردند و در این موارد فوق به بحث و گفتگو پرداختند.


کارگاه آموزشی اجتماعات محلی در پشت رود
( اعضاء صندوق خرده وام دهی)

اجتماع محلی چیست؟ چگونه جامعه بر اساس آن می تواند توسعه پیدا کند؟
یک اجتماع محلی چگونه گرد هم می آید؟ مشکلات و مسائل خود را طرح می کند و راه حل های مناسب را جستجو می کند؟ چگونه اعضاء یک اجتماع محلی با یکدیگر کار می کنند ، مشورت و برنامه ریزی می کنند؟
اینها سؤالاتی است که باید در یک کارگاه آموزشی اجتماع محلی ، شرکت کنندگان به آن پاسخ دهند.
بر اساس مفاهیم و استانداردهای جهانی ، سازمان جهانی بهداشت شهر بم را شهر سالم اعلام کرده است. رشد یک شهر و ارتقاء استانداردهای آن بر اساس مفهوم توسعه مبتنی بر اجتماع و با تکیه به مشارکت مردم صورت می گیرد.
برای آموزش این مفاهیم ، سازمان بهداشت جهانی تعدادی کارگاه آموزشی را تأمین مالی نموده است. یکی از این کارگاهها در مرکز فرهنگی مهران پشت رود برگزار گردید . شرکت کنندگان کارگاه ، اعضاء صندوق خرده وام دهی پشت رود بودند که با حمایت سازمان غیردولتی امداد بین الملل کار خود را آغاز کرده است. در این کارگاه ابتدا اعضاء کارگاه مزیت ها و حسن های اجتماع محلی خود را برشمردند . آنها گفتند که صندوق باعث شده است بطور منظم از خانه خارج شوند در یک محل دور هم جمع شوند از مشکلات خود صحبت کنند . این درد دل کردن ها باعث تنوع شده است و تا حدی آنها را از افسردگی خارج می کند ، آنها با دوستان و همسایگان خود ارتباط بیشتری پیدا کرده اند و از مشکلات آنها هم باخبر می شوند.
از آنجا که صندوق هم وام های خرد «50 هزار تومانی » و هم وامهای بزرگ «500 – 700 هزار تومانی» می دهد این وامها باعث شده که آنها مشکلات فوری خود را حل کنند ، برخی کارهای سابق را پی بگیرند و برخی کار جدیدی برای خود ایجاد کنند. چون هر هفته پس انداز می کنند ، احساس داشتن پس انداز به آنها اعتماد به نفس می دهد.
این صندوق براساس گروههای 10 – 15 نفره خودیار اداره می شودو هر گروه دارای یک سرگروه می باشد که اعضاء برای دریافت وام در آن اولویت بندی می شوند.
برخی از افراد از گروه بندی راضی و تعدادی دیگر از برنامه گروه ناراضی بودند ، برخی شرکت کنندگان می گفتند که سرگروه بدون مشورت اولویت بندی را انجام می دهد.
از عیب های دیگر صندوق اقساط وام ها بود که برا ی عده ای سنگین است و آنها باید بدهی خود را بطور مداوم بپردازند. در عین حال شرکت کنندگان اعتقاد داشتند روش دریافت وام در این صندوق سهل و آسان است و نیازی به دوندگی به شهر ندارد.
شرکت کنندگان همچنین از مشکلات روستای خود گفتند که مهمترین آنها بیکاری و افسردگی های ناشی از زلزله بود که با توجه به وضعیت پیچیده بیکاری ، اعتیاد باعث شده است که بعضی از مردها زنانشان را آزار دهند. در این کارگاه 34 نفر شرکت داشتند، تسهیل گری کارگاه بر عهده سیامک زندرضوی ، رویا اخلاص پور مریم جزینی بود.

آتش سوزی یک شکست نیست بلکه راهی برای کسب موفقیت دیگری است
گزارشی از انتخابات هیئت مدیره تعاونی

بعد از وقوع حادثه آتش سوزی کارگاه صنایع دستی زنان سرپرست خانوار سوله ابوالفضل انتخابات اعضاء هیئت مدیره مدتی به تعویق افتاد که این انتخابات در 30 فروردین ماه در کارگاه توپ دوزی واقع در کمپ امیر کبیر با حضور آقای حائری رئیس اداره تعاون و دو نفر از همکارانشان و خانم ملیکا و آقای بکریان بعنوان مدیران پروژه »پی پل این نید برگزار شد.
قبل از شروع انتخابات برای اعضاء شرکت تعاونی صنایع دستی ابتدا خانم ملیکا رئیس پروژه های سازمان»پی پل این نید در بم از حادثه پیش آمده ابراز تأسف کردند و در ادامه گفتند که کارگاه صنایع دستی به کمپ امیر کبیر انتقال خواهد یافت تا هر سه کارگاه توپ دوزی ، سفال و سرامیک سازی و صنایع دستی در یک جا مستقر شوند. ایشان گفتند با توجه به پایان یافتن کار پروژه »پی پل این نید ما کارگاه صنایع دستی را راه اندازی خواهیم کرد و خانمها به زودی کارشان را شروع خواهند کرد. در ادامه بحث آقای حائری رئیس اداره تعاون شهرستان با حاضرین در جلسه گفتگوی کوتاهی کردند وی از حادثه آتش سوزی کارگاه صنایع دستی ابراز تأسف کردند وی بیا ن کردند که آتش سوزی را نباید یک شکست تلقی کرد. بلکه راهی است برای یک موفقیت بزرگ زیرا حادثه پیش آمده باعث می شود که در آینده به موفقیت بهتری در کارهای خود نایل آیید و با توجه به روحیه و همت بالایی که در وجود تک تک شما وجود دارد. این موفقیت نزدیک است و در پایان رأی گیری با حضور 39 نفر آغاز شد که افراد انتخاب شده به شرح ذیل می باشد:
حلیمه شیهکی با 30 رأی به عنوان رئیس هیئت مدیره ، زهرا کمیلی با 28 رأی نایب رئیس ، فاطمه اسدی با بیست و شش رأی عضو هیئت مدیره ، زهرا بنی ابراهیمی با 9 رأی و زهرا فیض الدینی با 10 رأی اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند فرشته خدادادی با 21 رأی و فاطمه شیهکی با 17 رأی به عنوان بازرس انتخاب شدند.
حلیمه شیهکی

پرسش جمعی از شهروندان

کمیسیون ماده پنج چرا در بم و بطور هفتگی جلسه ندارد؟ اگر قرار است ، صاحبخانه هایی که در باغ خود ، مدت ها قبل از زلزله برای فرزندان خود خانه ساخته اند و پس از زلزله آن ها را آواربرداری کرده اند نتوانند به جای آنها خانه تازه بسازند و شهرداری به این عنوان که آن مکان کاربری باغ داشته است ، برایشان پروانه را صادر نکند، بین این شهروندان و افرادی که برای کسب سود از قبل از زلزله تاکنون باغ ها را می خشکانند ، قطعه بندی می کنند و برایشان پروانه مسکونی و تجاری صادر می شده است چیست؟
حفظ باغ شهر بم ضرورت دارد ساخت سرپناه برای فرزندان جان به دربرده از زلزله هم ضروری است که خود حافظان باغ شهر بم بوده و هستند. آیا نباید میان خشکاندن باغ و وارد کردن آن در بازار بورس زمین ، و ساخت واحد مسکونی برای فرزندان تفاوت قائل شد؟ آیا این تمایز دشوار است؟ آیا نمی توان در هر محله از افراد مطلع و منتخب ( اجتماع محله) برای تعیین وضعیت قبل از زلزله کمک گرفت و اسناد مذکور را در کمیسیون مذکور بررسی کرد؟
آیا حواله کردن شهروندان به آینده و فرستادن آنان به پشت درهای بسته نامعلوم ، شایسته تصمیم گیران، در شهری است که همگان بر بازسازی بهتر آن از گذشته اتفاق نظر دارند؟

کمیته امداد تا کنون 200 خانه به مددجویان در روستاها تحویل داده است

مصاحبه با مسئول کمیته امداد

در مصاحبه ای که با آقای مصطفی بزمانی مسئول کمیته امداد امام خمینی در شهرستان بم داشتیم. ایشان به سؤالات ما پاسخ گفتند.
آقای بزمانی اظهار داشتند که تا به حال 1000 واحد مسکونی با زیربنای 60 متر در روستاها ساخته شده است که 200 واحد تحویل گردیده است.
مسئول کمیته امداد امام (ره) گفتند که کمیته از روز بعد از حادثه به برطرف کردن مشکلات مردم مشغول بوده است و توزیع کمکها را انجام می داده است. آقای بزمانی اظهار داشتند حتی کفن و دفن فرزند من توسط دوستان انجام شد. ما چندین تیم پزشکی را فعال کردیم ، هر چند با مشکلات روزهای اول اگر تیم های فعال و حمایت های داخلی و خارجی نبود ما وضعیتی مانند سونامی را داشتیم.
آقای بزمانی خبر دادند که ما در حال حاضر تلاش می کنیم ساختار ساخت و ساز خود را بهینه کنیم تا مشکلات مردم از لحاظ خانه و مسکن حل شود. غلامرضا پیرامون

شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس: بم، میدان امام، داخل محوطه شهرداری، روبروی ساختمان اصلی
شماره تماس: 09133414615 - 2222130 -0344)
پست الکترونیک:
Srazavi @ mail.uk. ac.ir
آدرس خبرنامه در اینترنت:
http:// Akhbar-Bam.blogspot. Com
هزینه این شماره خبرنامه توسط سازمان جهانی بهداشت W.H.O تأمین شده است
This issue of the newsletter have been financed by W.H.O
NEWS LETTER OF BAM
0 Comments:

Post a Comment

<< Home