Tuesday, July 27, 2004

NEWS LETTER OF BAM 3

بنی آدم اعضای یکدیگرند

شهروندان و مشارکت

خبر نامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم

شماره 3، سه شنبه 30 تیرماه 1383


سخن مدیر مسئول

بیش از شش ماه از زلز له و پیامدهای ناگوار آن گذشته است، علی رغم کمک های گسترده مردمان ایران و جهان هنوز مشکلات در بسیاری از موارد بر جای خود باقی مانده است و مواردی از اشتباه و کوتاهی دستگاه های مسئول آشکار شده است. در چنین شرایطی و برای آنکه بتوانیم بر پایه »خِرد جمعی« تمامی شهروندان راه حل هایی متناسب با شأن انسان و دانش جهان امروز، برای خروج از مشکلات یافته و به اجرا درآوریم:
برای آنکه: کودکان ما به عنوان انسان های کوچک به حساب آیند و در حال و آینده در محل سکونت خود بازی و شادی داشته باشند و مجبور نباشند در میان آوارها و یا در کنار کوچه ها با خاک و گچ بازی کنند.
برای آنکه: نوجوانان ما، در خرابه های محله و یا در حاشیه گذرها به دلیل نبود فضای بازی، شادی و آموزش پرپر نشوند.
برای آنکه: دختران ما در زیر چادرها و در داخل سرپناه های موقت بیش از این غمزده و رنجور نباشند.
برای آنکه: جوانان بیکار، سرگردان یافتن شغل به هر کاری تن ندهند.
برای آنکه: مادران و پدران در نزدیک محل سکونت حال و آینده خود مکانی برای تجمع داشته باشند و بتوانند مسائل مشترک محیط خود را بررسی کنند.
برای آنکه : مسائل گروههای مختلف شغلی و صنفی طرح و پیگیری شود.
برای آنکه: اعتیاد گسترش یابنده، بیش از پیش تیشه به ریشه نسل های حال و آینده نزند.
طرح اجتماعات محلی (شورایاری) با توجه به تجربیات جهانی و اجرای آن در چندین محله شهر تهران، به عنوان بستر مشارکت همه جانبه شهروندان پیشنهاد شده است. این طرح به تصویب شورای شهر بم رسیده و در شورای اجتماعی استان برای اجرا در بم و بروات تأیید شده است. و هم اکنون شکل گیری آن در شهر بروات در شرف پایان است و اجرای آن در شهر بم نیز آغاز شده است.

اجتماع محلی (شورایاری) چیست؟
اعضاء هر 30 تا 60 خانوار همسایه که در مجاورت هم سکونت دارند و
یکدیگر را می شناسند از میان خود یک زن و یک مرد را به عنوان »شورایار« انتخاب می کنند. از آنجا که اعضاء اجتماع محلی از گروه های جنسی، سنی، شغلی و حرفه ای گوناگونی تشکیل شده اند. ضرورت دارد، گروه های کاری متعددی با شرکت افراد داوطلب از جمع مذکور در محله تشکیل شود. که مهم ترین این گروه ها در بروات، عبارتند از: کودکان، جوانان، زنان، کشاورزان، اصناف، کارگران، بهداشت محیط (شهرداری محله)، بهداشت و سلامتی (رابطین بهداشت) ، اشتغال و کارآفرینی هر شورایار (زن یا مرد) دو مسئولیت بر عهده دارد.
اول به عنوان عضو یک اجتماع محلی کمک می کند که گروه های کاری مذکور در محله شکل بگیرد.
بطوری که همه شهروندان علاقه مند (بالای 15 سال) ، حداقل در یکی از گروه های موجود در محله وارد شده و امر »مسئله یابی« و »اطلاع رسانی« محیط اجتماعی خود را بر عهده بگیرد.
مسئولیت دوم هریک از شورایاران این خواهد بود که خود، متناسب با تجربه و علاقه خود در یکی از گروه های کاری فوق در سطح شهر عضویت یابد و امر »مسئله یابی« ،»اطلاع رسانی« و » راه حل یابی« (پروژه نویسی) را در آن جمع دنبال نماید.
به این منظور دفتری تحت عنوان »دفتر هماهنگی اجتماعی محلی« در محل »چادر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر بم، میدان سرداران شهید« ایجاد شده است و »تسهیل گرانی« از میان دختران و پسران شهر بروات با کارت شناسایی به محلات شما مراجعه کرده و به کمک شما فهرست همسایگان را تهیه و دو شورایار مورد قبول اکثریت از افراد بالای 18 سال ساکن محله انتخاب شده اند. شورایاران آموزش های کوتاه مدتی خواهند دید تا بتوانند مسائل شهروندان را بررسی و راه حل یابی کنند. درخواست های شما را در تمام سطوح پیگیری کنند. افراد مذکور مادامی که مورد قبول اکثریت اهالی باشند شورایاران شما به حساب می آیند.
انتخاب فوق، اولین قدم برای ساختن شهری با حضور توانای مردم خواهد بود. امید است با همت شما شهروندان و با نیروی شورایاران منتخب، تا دیر نشده از اشتباهات گذشته درس بگیریم و بیش از این شهروندان در حاشیه قرار نگیرند.


اولین گام ها در مشارکت شهروندان برای بازسازی مناطق آسیب دیده در زلزله بم


ایده متشکل شدن شهروندان در قالب واحدهای مکانی (محله ای ) تازه نیست. در ایران توسط دکتر پرویز پیران این تشکل ها در هشتاد و چند محله در شهر
تهران ایجاد شده است و در چندین شهر دیگر نیز توسط ایشان هماهنگ گردیده است. آنچه در اینجا اهمیت دارد، وسعت کار و شرایط اجرای آن است.

پس از زلزله فاجعه بار بم در پنج دی ماه 1382، فکر متشکل ساختن شهروندان برای مقابله با عواقب اجتماعی و فرهنگی فاجعه، در قالب پروژه ای اجرایی با
عنوان »مدیریت بحران متکی بر ظرفیت های اجتماعات محلی و سرمایه اجتماعی« از طریق رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان برای استانداری کرمان ارسال
گردید و همزمان نسخه ای نیز برای تصویب به شورای شهر بم تقدیم شد. پس از پیگیری های هرروزه و طولانی، »ستاد بحران« مستقر در شهر بم اجرای
طرح را به طور آزمایشی پذیرفت مشروط به اینکه در دو منطقه ستادی (شهر بم، پس از زلزله به 13 منطقه تقسیم و مدیریت هر منطقه به یک یا دو استان
معین سپرده شد) اجرا شود. از آنجا که این تقسیم بندی شهر بدون توجه به بافت واقعی و محله بندی های آن انجام شده بود و احتمال سردرگمی شهروندان جدی
بود. نگارنده متقاضی اجرای آزمایشی طرح در شهر بروات بطور کامل گردید و اجرای طرح از اسفندماه سال 1382 در بروات با مساعدت خانم رجبی زاده
مدیر مدرسه و با همکاری آقای برایی نژاد یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر آغاز شد و از اردیبهشت ماه سال 1383 اجرای آن در شهر بم با حمایت مؤثر
آقای دکتر اسماعیلی رئیس شورای اسلامی شهر و همکاری آقای عزیزیان عضو شورا، آغاز شده است.

از آنجا که بنا به ارزیابی های میدانی در منطقه، اعضای هر 30 تا 60 خانوار همسایه قبل از زلزله، به دلیل وجود روابط پایدار و رویارویی، نسبت به حل
مشکلات یکدیگر پس از زلزله، همدلی و تعلق خاطر بیشتری نسبت به دیگران نشان می دهند، تشویق می شوند که از میان خود یک شورایار زن و یک مرد
را انتخاب کنند و در اولین گردهمایی شورایاران منتخب بر اساس نتایج کار یک »مسئله یابی سریع«، گروههای کاری را تعریف کنند که متناسب با مسائل
فوری آنان است.

هر گروه کاری فردی را از میان خود برای شرکت در گروه هماهنگی انتخاب می کنند. این گروه هماهنگی شورایاران ، امر ارتباط متقابل شهروندان را با
سازمانهای دولتی، غیردولتی و شورای اسلامی شهر برقرار می سازد.

برای آسان ساختن فرایندهای فوق در عمل »دفتر هماهنگی اجتماعات محلی« به مدیریت نگارنده تأسیس شده است که به کمک تعدادی از جوانان (دخترو پسر)
بومی که در یک کارگاه آموزش دیده اند و به عنوان »تسهیل گر« شناخته می شوند امور فوق را هماهنگ می سازند و جلساتی را برای »مسئله یابی« و
»پروژه نویسی« در هر اجتماع محلی و به طور جداگانه در میان گروه های کاری شورایاران برگزار می کنند.

از طرف دیگر، از آنجا که عده ای از اهداءکنندگان کمک (افراد و سازمان های غیردولتی ) مایلند خود بر مراحل هزینه کردن کمک ها نظارت داشته باشند
صندوقی با عنوان صندوق تواناسازی شهروندان، پیش بینی شده است. این ایده و اجرای آن را سازمان غیردولتی همیاران غدا پیگیری می کنند، و تعدادی از
پروژه های طراحی شده توسط گروه شورایان را پس از بررسی تأمین هزینه خواهد کرد. مجموعه فرایندهای فوق در نمودار برای بروات نشان داده شده است


نتایج نشستهای شورا یاران در گروههای کاری:
* جوانان
محله: بروات جنوبی، خیابان صاحب الزمان، کوچه فاتح
دبیر جلسه: عصمت پاپلی
خلاصه مذاکرات: عده ای از جوانان پس از زلزله دچار افسردگی روحی شده اند و به دلیل اینکه شغل و محل تفریحی، ورزشی ندارند به معاشرت با افراد ناباب پرداخته و یا به اعتیاد پناه می برند. دختران جوان هم می خواهند هرچه زودتر حصار دور خانه ها گذاشته شود، آنها هم احتیاج به هوای آزاد دارند. در این شرایط (نبود حصار دور خانه ها) مجبورند که تمام شب و روز خود را داخل چادر و کانکس بگذرانند.
پیشنهادات: 1- ایجاد اشتغال برای جوانان 2- راه اندازی مراکز تفریحی، فرهنگی، ورزشی برای جوانان 3- بردن جوانان به اردوهای مختلف 4- پرداخت فوری هزینه برای حصارکشی دیوار خانه ها.

* اشتغال زایی و کارآفرینی
محله: بروات جنوبی، خیابان شهید موسوی، کوچه سنت
دبیر جلسه: گلناز سعادتیان
خلاصه مذاکرات: تعداد زیادی از خانواده ها از بیکاری افراد خانواده شکایت دارند و اکثر قریب به اتفاق آنها تحصیلکره هستند. از آنجا که در این موقعیت حساس تعدادی از افراد خانواده ها آسیب دیده هستند و نیاز به یک منبع درآمد دارند و این مسأله (بیکاری) برای آنها بسیار دشوار است و گاه به دنبال سرگرمی های نامتعارف از جمله اعتیاد می روند. خانواده ها دلیل بیکاری را در این امر ریشه یابی می کنند که: کسانی که برای کار به ارگان های مختلف مراجعه می کند از آنها سابقه کار خواسته می شود و کسی که به تازگی فارغ التحصیل شده هیچ سابقه کاری ندارد و به همین دلیل این فرصت کاری را از دست می دهد.
پیشنهادات: درخواست شورایاران برای برپایی یک جلسه پرسش و پاسخ با مسئولین شهر بروات، بم و استان، ایجاد فضاهای فرهنگی، آموزشی و تفریحی برای افراد تحصیلکرد، پاک سازی محیط و اردوگاههای اطراف از مواد مخدر.

* بهداشت و محیط
محله: کرمعلی خانه، خیابان شهید موسوی، کوچه فاطمیه
دبیر جلسه: ثریا خورشیدی
خلاصه مذاکرات: در این جلسه موارد زیر مطرح شد: 1- ساخت و ساز توالت ها و حمام ها نیمه کاره مانده و هنوز تمام نشده است و دلیل آن هم این است که بناها می گویند مسئولین دستمزدها را به موقع نمی دهد. 2- پس از گذشت هفت ماه از زلزله هنوز شهرداری دستور حصارکشی دور منازل را نداده و چون اکثر منازل کنار باغ هستند باعث آمدن انواع حیوانات به داخل چادرها و یا پیش ساخته ها می شود. 3- مشکل فاضلاب در بعضی از کوچه ها وجود دارد که در کوچه روان می شود.
پیشنهادات: گذاشتن حصار دور منازل، پرداخت به موقع دستمزد بناها، سم پاشی منازل و باغ ها از طرف بهداشت حداقل هر ماه یک بار که از ورود حیوانات از باغ ها به منازل جلوگیری می کند و سلامت مردم در معرض تهدید قرار نمی گیرد.

* جوانان
محله: رشیدی، خیابان دانش آموز
دبیر جلسه: مهرداد موسوی
خلاصه مذاکرات: 1- از نظر بهداشتی نبود دستشویی و حمام بهداشتی و عدم جمع آوری زباله ها که اکثر مردم وسایل جمع آوری زباله مانند سطل آشغال را ندارند. 2- در زمینة آب آشامیدنی مردم مشکل دارند قطع مکرر آب، عدم توزیع عادلانه آب توسط تانکرهای شهرداری، شکستگی لوله ها در بعضی کوچه ها که باعث آلوده شدن آب می شود و مراجعه به اداره آّب و فاضلاب که بی پاسخ می ماند. 3- نبود پزشک و داروخانه در شهر که با کوچک ترین بیماری باید بیمار را به شهر بم رساند. 4- نارضایتی مردم از ساخت و ساز توسط افراد ناسالم که سلب آسایش را به دنبال دارد. 5- عدم همکاری مسئولین شهرداری و شورای شهر با مردم و عدم پاسخگویی به آنها.
پیشنهادات: رسیدگی به مشکلات بهداشتی از جمله حمام و دستشویی، همکاری مسئولین شهرداری و اعضای شورای شهر با مردم، درخواست از مسئولین شورای شهر برای شرکت در جلسات گروه بهداشت محیط و بطور کلی جلسات شورایاران.

محله: .... بروات جنوبی
خلاصه مذاکرات: 1- کلیه منازل از نظر وجود شپش پاک می باشند اما عامل های بیماری زا از قبیل مگس و پشه و دفع نشدن زباله به صورت بهداشتی وجود دارد و با توجه به فصل گرما باعث ایجاد مشکلات عدیده ای خواهد شد که گردوغبار موجود در هوا مزید بر علت است. 2- از نظر آب آشامیدنی فشار آب در این منظقه مطلوب نیست و از نظر بهداشت آب، اطمینان وجود ندارد و در مواردی به نظر می رسد کلر باقیمانده در آب زیاد است که مزه آب تغییر می کند. 3- از تعداد 148 خانوار ساکن در این منطقه تنها تعداد محدودی حمام بهداشتی دارند.


* اطلاع رسانی
محله: بروات جنوبی، خیابان باهنر (جدیدالاحداث)، کوچه سنت
دبیر جلسه: صوفیا کرم نژاد
خلاصه مذاکرات: 1- در حال حاضر برای صادر کردن پروانة ساختمانی بروات را منطقه بندی کرده اند و گروههایی تعیین شده برای مشخص کردن محل ساخت ساختمان ها و طرح شهر را تعیین می کنند. مدارک برای تکمیل پرونده و اولین اقدامات تحویل گرفته شده است که عبارتند از: سرکوپن، کپی از سند خانه (مالکیت، خصوصی)، فتوکپی از شناسنامه و خلاصه فوت برای افراد فوت شده اما تا زمانی که طرح جامع شهری مشخص نشود و پروانة ساختمانی صادر نگردد، برای پرداخت وام هیچ اقدامی صورت نمی گیرد. 2- ساخت سرویس بهداشتی از طرف ستاد برای تعدادی از مردم به طول انجامید و برای مدتی هیچ وسیله ای توزیع نگردید.
پیشنهادات: هریک از افراد مسئول در ستاد یا سایر ارگان ها وظیفه دارند به اطلاع مردم برسانند که چه کاری برای مردم انجام می دهند از جمله: وام، پروانة ساختمان و غیره. و کارهای در دست اقدام خود را برای مردم بطور حضوری شرح دهند یا از طریق اطلاعیه در روزنامه و خبرنامه، و یا هر راه حل ممکن دیگر.

* نشست باغداران بروات با مسئولین اداره کشاورزی شهرستان
محله: بروات، بلوار شمالی
دبیر جلسه: روح ا... عسکری
خلاصه مذاکرات: در این جلسه موضوعات زیر مطرح شد: 1- هزینه حصارکشی باغها که این کار توسط جهاد و بانک کشاورزی به صورت وام پرداخت خواهد شد.2- بودجة خشکسالی سال گذشته که به گفتة مسئولین جهاد پیگیری خواهد شد 3- لایروبی قنوات و راه اندازی موتورپمپها که تعدادی انجام شده و تعدادی هم در حال انجام است. 4- برای گرده افشانی فیشهایی با مبالغ مختلف به کشاورزان داده شده و تعدادی هم هنوز دریافت نکرده اند. 5- کارتن برای جمع آوری محصول بر اساس سند باغداران و تقسیم کود بر اساس هر ساعت یک بسته کود می باشد.
پیشنهادات: تقسیم کارتن و کود بر اساس تعداد درخت انجام شود. اگر نتایج جلسه فوق که هفته آخر تیرماه برگزار شده است با صورتجلسه شورایاران در تاریخ فروردین ماه امسال مقایسه شود موفقیتی ملاحظه می شود اما هنوز مسئله حریم قنوات و ساخت مهمان شهرهای بم بر روی آنان بدون راه حل مانده است.


خلاصه گفت و شنود تعدادی از شورا یاران و تسهیل گران درباره وضعیت موجود بروات

افراد حاضر در جلسه: روح ا...باقری شورایار، عباس میرشکاری شورایار، حسین رجبی شورایار،محمد گیلی برائی نژاد، شورایار، موسوی تسهیل گر، گلناز سعادتیان تسهیل گر، طاهره بنی اسدی تسهیل گر، عباس برائی نژاد تسهیل گر، روح ا... عسکری تسهیل گر، زمان: 24/3/83
مکان: چادر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بم
در جلسه ای که با حضور تعدادی از شورایاران و تسهیل گران شهر بروات برگزار گردید مهم ترین مسائل و مشکلات شهر بروات و پیشنهادات برای حل این مشکلات مطرح گردید.
ابتدا افراد حاضر در جلسه از اینکه مشکلات همچنان به قوت خود باقی است شکایت داشتند و اینکه هرچه از مشکلات صحبت کردند به نتیجه نرسیدند.
اولین مشکلی که در شهر بروات وجود دارد مشکل آب آشامیدنی است. در بلوار جنوبی در طی یک هفته سه روز آب بوده، دو روز قطع بوده یعنی یکی از مشکلات عمدة مردم قطع مکرر آب است که از ساعت 5/7 تا 12 ظهر آب قطع بوده است و مشکل دیگر در مورد فشار کم آب است. مثلاً در محله رشیدی یک لولة شماره 4 گذاشته اند و از آن 5 اشتراک وصل کرده اند. در مراجعة مردم این محله به مسئولین به آنها گفته شده که لولة شماره 6 یا 10 برای تعویض نداریم یا اینکه گفته می شود در آینده آب را از پایین به بالا می آوریم مشکل فشار آب حل می شود. تقریباً یک ماه پیش می گفتند که اگر موتور پایین به شبکه وصل شود درست می شود، در حال حاضر وصل شده اما آب کافی نیست. مسأله دیگری که مطرح می شود این است که آب آشامیدنی را شهروندان کنار درخت خرمایشان می گذارند نظر شهروندان این است که این درختان خرما از زمانی که نهال بوده اند با همین آب لوله بزرگ شده اند مثلاً شخصی که درآمد سالیانه اش سه تا درخت خرما است اگر از آب لوله استفاده نکند درآمد سالش از بین می رود. یکی دیگر از دلایل کمی فشار آب، هدر رفتن آب در جاهایی است که لوله کشی شده است اما شیر آب سرِ آن وصل نشده است و این باعث هدر رفتن آب و کمبود فشار آب در منازل اطراف می شود. اما در بلوار شمالی مشکل آب وجود ندارد از همان روزهای اول زلزله در این محله آب با فشار قوی بوده است حتی از سایر محله ها به این محله آمده و با گالن آب می برند. در محلة وسط مشکل قطع مکرر آب وجود دارد. برای قطع و وصل کردن آب منطقه بندی کرده اند ولی به مردم اطلاع نداده اند. در این محله بوسیله شیلنگ آب را در یک ظرفی جمع می کنند و بعد از آن استفاده می کنند چون در اینجا هم فشار آب بسیار کم است. پس نتیجه این می شود که آب وجود دارد اینطور نیست که اصلاً آب وجود نداشته باشد اما مدیریتش خوب نیست. مسئولیتی که شورایاران می توانند در این مورد داشته باشند این است که اطلاع رسانی کنند جاهایی که لوله و شیر ندارد، و مسئولین امکانات فراهم کنند.
مسألة بعد در مورد تانکرهای آب آشامیدنی است که تقریباً در همة محله ها ی جنوبی و وسط وجودش لازم است. تانکرها از طریق بهداشت توزیع شده است ولی گاهی کسانی دیده می شوند که تانکر مذکور را به جای تانکر شخصی گرفته اند و داخل منازلشان از آن استفاده می کنند. مسأله بعدی در مورد آب این است که وقتی برق قطع شود، آب هم قطع می شود اگر یک منبع اصلی آبی بگذارند که آب در آن ذخیره شود در هنگام قطع آب می توان از این ذخیره منبع آب استفاده کرد وضع بهتر خواهد شد.
مشکل سوم: در شهر بروات ساخت و ساز سرویس های بهداشتی است . در منطقة جنوب تقریباً همه نیمه کاره رها شده اند و به اتمام نرسیده اند. البته برای ساخت و ساز سرویس بهداشتی یک سازمان غیردولتی خارجی که خودشان با تجهیزات کامل می آمدند و سرویس را نصب می کردند با آبگرمکن تحویل می دادند. اما یک گروه هستند که فقط دیوار چینی می کنند. مسئولیت این کار ظاهراً با شهرداری کرمان است. علاوه بر آن مسئله این است که سرویس های عمومی خوب مکان یابی نشده اند و اغلب در جایی نصب شده اند که کسی از آنها استفاده نمی کند. اما اگر هر دو سه تا قوم و خویش با هم بتوانند استفاده کنند خوب است. اگر این کار را به خود مردم بسپارند کار بهتر و سریع تر انجام می شود. اگر بیایند و هزینه نصب را به هر خانه بدهند با تمام وسایل و تجهیزات به هر حال صاحبخانه یا خودش این کار را انجام می دهد یا اینکه یک نفر کارگر می گیرد تا این ساخت و ساز سرویس بهداشتی به اتمام برسد.
مشکل چهارم: در بروات در مورد زباله ها است. در بروات جنوبی اصلاً کیسه زباله توزیع نشده است و سطل زباله هم به تعداد کم توزیع شده است ولی ماشین زباله برای حمل زباله ها می آید مثلاًٌ در بلوار دانش آموز سه روز یک بار، در محلة کرمعلی خانه دو روز یکبار و در محلة دیگری هفته ای یک بار می آید. تقریباً تنها مشکلی که در برخی محله ها وجود ندارد همین مشکل است. البته کامیون برای حمل زباله به تعداد کافی وجود ندارد.مشکل پنجم: نبود دکتر و داروخانه در شهر بروات است که برای کوچک ترین بیماری باید به بم مراجعه کرد. البته درمانگاه و مرکز بهداشت بروات فعالیت می کنند. قبل از زلزله یک داروخانه و دو پزشک خصوصی در شهر بروات بود که پس از زلزله که همگی مقیم شهر بم شده اند. داروخانه مذکور بیش از بیست سال بود که در شهر بروات کار می کرد.
مشکل ششم: مشکل ساخت و سازها و اسکان موقت است که خیلی ها هنوز تحویل نگرفته اند. مثلاً در بروات جنوبی عدة زیادی هستند که هنوز اسکان موقت خود را تحویل نگرفته اند. در بعضی جاها هم نیمه کاره مانده است یا مثلاَ اسکان موقت را داده اند ولی در و پنجره هایش با آن جور نیست و به خوبی بسته نمی شود یا اصلاً بسته نمی شود. در بروات وسط اکثراً اسکان آنها تکمیل شده است. در بلوار دانش آموز تقریباً نصف مردم اسکانشان را تحویل گرفته و به آن نقل مکان کرده اند و اسکان بقیه نیمه کاره مانده است. مشکلاتی که وجود دارد که مثلاً اسکلت را گذاشته اند و رفته اند یا اسکلت را سر هم کرده دیوارها را هم گذاشته اند و رفته اند ولی در و پنجره ندارد. مشکل دیگری که در مورد تحویل گرفتن اسکان موقت وجود دارد این است که یک تعدادی دفترچه هایشان دیرتر آمد و چون برای ساخت و ساز برگ 20 دفترچه را می خواستند اینها دیرتر این برگ را تحویل داده اند بنابراین هنوز اسکانشان آماده نشده و در چادر هستند. در بعضی محله ها همگی اسکان را دریافت کرده اند مثلاً محله سکندری، محله کرمعلی خانه چون ساخت و ساز از این محله ها آغاز شده است. مشکل دیگر در این زمینه کمبود جا برای خانواده های پرجمعیت است. در نتیجه در بعضی محله ها هم با اینکه اسکان موقت را دریافت کرده اند ولی هنوز چادرها را جمع نکرده اند.
مشکل هفتم: این است که مسئولین شهر بطور منظم به مردم گزارش نمی دهند و پاسخگویی مردم نیستند و جواب درستی در مورد مشکلاتشان به آنها نمی دهند. مشکل هشتم: در مورد ساخت و سازهای دائم است که ساخت و ساز دائم هنوز آغاز نشده است اما مراحل پرونده سازی آغاز شده. در مورد اینکه چه زمانی وام پرداخت می شود هنوز زمانش مشخص نشده است. البته مردم اطلاع دقیقی در مورد اینکه طرح جامع شهر تصویب شده یا نه؟ زمان پرداخت وام و زمان شروع ساخت و ساز ندارند. فقط به آنها گفته شده که چند نوع نقشه برای ساخت و ساز وجود دارد.مشکل نهم: بیکاری جوانان است که اغلب جوانان گله دارند که چرا غیربومی ها به کار گرفته می شوند و چرا روابط به جای ضوابط عمل می کند.
مشکل دهم: کیفیت نان است، کیفیت نان در بروات بسیار پایین است. نان نانوایی ها خراب است و معمولاً قابل استفاده نیست. اغلب مردم ناچارند نان خانگی را با قیمت دانه ای 120 تومان بخرند. که اگر این آردی که بین نانوائی ها توزیع می شود در اختیار نانوایی های خانگی هم قرار گیرد هم کیفیت نان بالا می رود و هم اینکه نان با قیمت ارزانتری در اختیار مردم قرار می گیرد و هم اینکه عده ای شاغل می شدند.
در پایان شورایاران و تسهیل گران خواستار برگزاری یک جلسه علنی پرسش و پاسخ با حضور مسئولین شهرهای بروات، بم و مسئولین استانی شدند که پاسخگوی این مشکلات باشند.


گزارش بازدید از شهر بروات

در بازدیدی که در تاریخ چهارشنبه 24/4/83 ساعت 3 تا 5 بعدازظهر مدیر مسئول خبرنامه به اتفاق آقای استقامت رئیس
شورای شهر از جنوب بروات به عمل آورد نتایج زیر به دست آمد:

مسأله اول: در مورد آب لوله کشی است که در تمام محله ها در این ساعت روز آب وصل است اما به اظهار شهروندان گاهی
اوقات قطع می شود یا کم فشار است. در بعضی جاها در موقع قطع برق، آب هم قطع می شود یکی از دلایلش این است که برق
منبع آب با برق شهر یکی است. البته ناگفته نماند که در بعضی جاها شهروندان با بازگذاشتن شیرها و یا نبود شیر بر
سر راه لوله باعث هدر رفتن آب می شوند. (4 مورد از 20 مشاهده)

مسأله دوم: در مورد ساخت سرویس های بهداشتی است که در بعضی جاها تنها دیوار چینی شده است و بقیة جاها هم کارها
نیمه تمام مانده است. در بسیاری از مناطق افراد از همان حمام و دستشویی قبلی استفاده می کنند. لازم به ذکر است که
هر چند پیمانکار اصلی بومی نیست با ما در ساخت و ساز سرویسهای بهداشتی در مشاهده شده موارد از نیروهای بومی
استفاده می شود.

مسأله سوم: جمع آوری زباله ها که در بعضی محله ها دو سه روز یک بار و در بعضی محله ها هفته ای یک بار این کار انجام
می شود.

مسأله چهارم: در مورد اسکان موقت در یک محله مردم هنوز هم در چادر زندگی می کنند اما در اکثر محله ها شهروندان
اسکان موقت را دریافت کرده اند.

اندوه شهر

بنا بر گزارش شورایاران منطقه موج بیکاری آنچنان در شهر زیاد شده که افراد همه به گونه ای دچار وحشت گردیده
اند و بسیار از آینده ای که در پیش رو دارند وحشت می کنند. آنچه در گردهمایی شورایاران بحث گردید مسائلی بود
که روزمره هر کدام از افراد ساکن شهر با آن درگیرند، خانواده ها، اکثراً به دلیل فراوانی مواد مخدر در منطقه
به شدت نگران جوانان خود می باشند جوانانی که امروز پس از هفت ماه زیر چادرنشستن دچار افسردگی گردیده و هیچ
تفریحگاهی ندارند، یا کسبه ای که محل کسب و کار خود را از دست داده و اکنون هیچ منبع درآمدی ندارد مسلماً
ناامیدی تنها چیزی است که گریبان او را خواهد گرفت. پس از گذشت این مدت طولانی مردم می پرسند تکلیف ما چیست
تا کی این وضع ادامه دارد. مردم سئوالات زیادی دارند که خواستار آن هستند جواب آنها را پیدا کنند آیا این حق
آنهاست که هنوز پس از این مدت طولانی از سرویس بهداشتی محرومند و در این گرمای تابستان این مردم باید چگونه دوام
بیاورند. با یکی از این جوانان که صحبت می کردم اذعان داشت برای ما حصار یعنی همه چیز، تا کی خانه های، ما
باید بدون حصار بماند. فرد دیگری که بیشتر در محیط اجتماع با افراد دیگر بود خواهان آن بود که بداند چرا این همه
هزینه صرف ساختن اردوگاههایی در بم شد که حالا خالی از سکنه باشند. فرد دیگری از گرانی و بالا بردن قیمت ها حتی
کرایه تاکسی گلایه داشت. او می گفت کرایه تاکسی بین بم و بروات 120 تومان بوده اما اکنون به 200 تومان رسیده و
خواستار آن بود که مسئولین به این سئوال جواب دهند و به فکر کمبود تاکسی در این مسیر و ایجادٌ یک راه حل برای
این موضوع باشند و حداقل یکی دو خط واحد برای این مسیر بگذارند بچه های شهر از این شکایت داشتند که ما تا کی
باید فقط در کوچه ها سرگردان باشیم مگر ما کتابخانه نمی خواهیم آیا حق ما نبود یکی از مراکزی که در بم احداث
شده که هم دارای کتابخانه، مرکز کامپیوتر، زبان و زمین بازی هستند در بروات هم یک واحد باشد. خلاصه تا دلتان
بخواهد گله بود و شکایت اما ای کاش می شد جوابگوی این مسائل بود کاش می شد کاری کرد که این اوضاع سرو سامان
بگیرد.گلناز سعادتیان
تسهیل گر دفتر هماهنگی اجتماعات محلی
در شهر بروات


شهروندان و مشارکت
خبرنامه دفتر هماهنگی اجتماعات محلی شهرستان بم
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر سیامک زند رضوی
آدرس : بم، چادر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، میدان سرداران شهید، روبروی مطب دکتر اسماعیلی
شماره تماس: 09133414615
Srazavi @ mail.uk. ac.ir : پست الکترونیک:


هزینه این شماره خبرنامه توسط خانم دکتر مهناز صارمی تأمین شده است
چاپ: چاپخانه گلبهار
NEWS LETTER OF BAM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home